Skip Navigation

Na Wypadek - umowy dodatkowe

Wsparcie dla Bliskich Współubezpieczonego po Wypadku (NW)

Zabezpieczenie dla bliskich

Dedykowana umowa dodatkowa dla współubezpieczonego. Pieniądze dla bliskich współubezpieczonego w przypadku jego śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Uszkodzenie Ciała Współubezpieczonego po Wypadku (NW)

Wypłata za sam fakt uszkodzenia ciała

Dedykowana umowa dodatkowa dla współubezpieczonego.

Ochrona dla współubezpieczonego jeżeli doznał poważnych, jak również i drobnych uszkodzeń ciała w wyniku wypadku: złamań, ran wymagających zaopatrzenia chirurgicznego przez lekarza, skręceń, zwichnięć i innych urazów ciała. Dodatkowo, w lipcu i sierpniu, ochrona dla dzieci współubezpieczonego, będących w wieku od 1 do 21 lat.

Trwałe Inwalidztwo po Wypadku (NW)

Pieniądze po wypadku

Dedykowana umowa dodatkowa dla ubezpieczonego i/lub współubezpieczonego.

Pieniądze dla ubezpieczonego/współubezpieczonego po wypadku i utracie zdrowia, już od 1% trwałego inwalidztwa, przyznawane po zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji.

Świadczenie Miesięczne po Wypadku (NW)

Zabezpieczenie finansowe na różne okoliczności

Dedykowana umowa dodatkowa dla ubezpieczonego i/lub współubezpieczonego.

W przypadku poważnego min. 50% trwałego inwalidztwa, które nastąpiło wskutek nieszczęśliwego wypadku, wypłata dla ubezpieczonego/współubezpieczonego świadczenia miesięcznego przez 10 lat, po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Pobyt w Szpitalu po Wypadku (NW)

Pieniądze za pobyt w szpitalu

Dedykowana umowa dodatkowa dla ubezpieczonego i/lub współubezpieczonego.

Pieniądze dla ubezpieczonego/współubezpieczonego za każdy dzień pobytu w szpitalu wskutek wypadku, trwającego co najmniej 2 dni. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, zostaną wypłacone następujące świadczenia:

  • za pobyt w szpitalu, za każdy dzień hospitalizacji,
  • za pobyt na oddziale intensywnej opieki medycznej, za każdy dzień hospitalizacji,
  • lekowe,
  • operacyjne (dostępne tylko w wariancie Premium),
  • rehabilitacyjne, jeżeli pobyt w szpitalu trwał co najmniej 10 dni (dostępne tylko w wariancie Premium).

Niezdolność do Pracy po Wypadku (NW)

Wsparcie finansowe, gdy nie pracujesz

Dedykowana umowa dodatkowa dla ubezpieczonego i/lub współubezpieczonego.

Jednorazowa wypłata dla ubezpieczonego/współubezpieczonego, jeżeli z powodu całkowitego i trwałego inwalidztwa wskutek wypadku, niemożliwy jest powrót do pracy przez co najmniej 12 miesięcy a trwałe i całkowite inwalidztwo utrzymuje się po zakończeniu tego okresu.

Wsparcie dla Bliskich po Wypadku Komunikacyjnym (NW)

Zabezpieczenie bliskich przed finansowymi skutkami wypadku komunikacyjnego

Dedykowana umowa dodatkowa dla ubezpieczonego i/lub współubezpieczonego.

Pieniądze dla bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego/współubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym.

Materiał marketingowy ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy podstawowej Na Wypadek oraz umów dodatkowych lub objęciem ochroną w ramach tych umów należy zapoznać się z: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminem promocji produktu oferowanego przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial Assistance). Warto zwrócić uwagę na ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, warunki wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego oraz na wysokość opłat i limitów.

Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.