Skip Navigation

START55 - umowy dodatkowe

Ubezpieczenie rentowe z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji

Zadbaj o stałą opiekę

Gdy stan Twojego zdrowia po wypadku lub chorobie utrudni samodzielne funkcjonowanie, będziemy wypłacać Ci co miesiąc pieniądze. Możesz otrzymywać je nawet przez 10 lat. Po tym okresie, jeżeli pomoc nadal będzie Ci potrzebna, otrzymasz od nas jednorazowo wypłatę sześciu miesięcznych świadczeń.

Ubezpieczenie na wypadek diagnozy nowotworu złośliwego i innej zmiany nowotworowej

Walcz skutecznie z nowotworem

W przypadku diagnozy nowotworu otrzymasz od nas jednorazową wypłatę, której wysokość zależy od rodzaju nowotworu.

Ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji i operacji po wypadku lub chorobie

Wypłata po pobycie w szpitalu

Otrzymasz pieniądze za każdy dzień pobytu w szpitalu z powodu choroby lub wypadku, jeśli będzie on trwał min. 4 dni. Jeśli podczas pobytu w szpitalu konieczna będzie operacja, otrzymasz dodatkowe pieniądze.

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa wskutek NW

Ubezpiecz się na wszelki wypadek

Otrzymasz jednorazową wypłatę, jeśli po wypadku nie wrócisz do pełnej sprawności i lekarz stwierdzi trwałe inwalidztwo, już od 1%. Przy poważniejszych uszkodzeniach ciała wypłacamy większe świadczenie, a maksymalna wypłata jest 4-krotnością sumy ubezpieczenia. Dodatkowo, jeśli będzie to co najmniej 50% trwałego inwalidztwa, wypłacamy świadczenie co miesiąc przez okres 10 lat.

Rachunek dodatkowy

Pomnażaj swoje pieniądze

Na rachunku dodatkowym możesz inwestować środki finansowe w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK). Więcej informacji>>

Notowania UFK

Gwarancja opłacania składek na wypadek śmierci lub całkowitego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczającego S55+

Kontynuacja ochrony ubezpieczeniowej

Przejmiemy opłacanie składek za polisę i zapewnimy ciągłość ochrony ubezpieczeniowej  w przypadku śmierci lub całkowitego i trwałego inwalidztwa osoby opłacającej składki.

Zwróć uwagę

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umów dodatkowych należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, Warunkami Ubezpieczenia produktów oferowanych przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, a także strategią inwestycyjną poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK), warunkami wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego, a także wysokością opłat i limitów.

Cel inwestycyjny

NNLife nie gwarantuje realizacji założonego w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych celu inwestycyjnego, a historyczne stopy zwrotu UFK nie gwarantują osiągniecia podobnych w przyszłości. Umowa nie gwarantuje uzyskania zysku z UFK. Rryzyka inwestycyjne w całości ponosi ubezpieczający, a ich materializacja może wiązać się z utratą części lub całości wpłaconych składek.

Ryzyka inwestycyjne

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia wysokość środków na rachunku dodatkowym z umowy Rachunek dodatkowy może ulegać zmianom wskutek zmiany sytuacji na rynkach, niewłaściwego zarządzania przez zarządzającego funduszem/subfunduszem inwestycyjnym, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa UFK wybranego przez ubezpieczającego, ryzyka zmian stóp procentowych lub ryzyka kredytowego kontrahentów, będących przedmiotem inwestycji.

Świadczenia z umowy

Środki zgromadzone w ramach umowy Rachunek dodatkowy oraz świadczenia z ww. umów ubezpieczenia nie podlegają egzekucji sądowej, zajęciom komorniczym w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.

Obowiązki podatkowe

Wszelkie podatki związane z umową Rachunek dodatkowy powinny być uiszczane zgodnie z prawem podatkowym obowiązującym w chwili powstania obowiązku podatkowego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Wierzytelności, które wynikają z umowy ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie, jaki określa ustawa z 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2018.473 t.j.) (w skrócie ustawa o UFG). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR, gdyby NNLife było niewypłacalne w przypadkach, które określa ustawa o UFG.