Skip Navigation

Na Życie - umowy dodatkowe

Pobyt w Szpitalu

Wypłata za pobyt w szpitalu

Wypłatę otrzymasz za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeśli trwał on minimum 4 dni. Dodatkowo wypłacimy świadczenie w przypadku pobytu na oddziale intensywnej terapii, a także świadczenia: lekowe, rehabilitacyjne oraz za operacje.

Wsparcie w Chorobie

Pieniądze na walkę z chorobą

Wypłacimy środki w przypadku diagnozy poważnej choroby lub, gdy konieczna będzie operacja. Dodatkowo dajemy możliwość konsultacji u wybranych lekarzy specjalistów i całodobową infolinię. Usługa jest realizowana przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce.

Diagnoza Nowotworu

Pieniądze na walkę z nowotworem

Wypłacimy środki od razu po diagnozie zarówno nowotworu złośliwego, jak i w sytuacji wykrycia nowotworu przedinwazyjnego. Dodatkowo umożliwimy konsultację diagnozy i metody leczenia z lekarzem specjalistą, który współpracuje z WorldCare w USA (Druga Opinia Medyczna).

Konsultacja Medyczna

Poznaj opinię drugiego lekarza specjalisty

Umożliwimy konsultację diagnozy z lekarzami, którzy współpracują z WorldCare w USA, by wybrać optymalną metodę leczenia.

Ochrona bez Zmian

Kontynuacja umowy ubezpieczenia w trudnych chwilach

Przejmiemy opłacanie składek za umowę na okres do 2 lat w przypadku poważnej choroby.

Uszkodzenie Ciała po Wypadku

Zapewnij sobie ochronę nawet przy niewielkich urazach

Wypłacimy  pieniądze w przypadku poważnych, jak również i drobnych uszkodzeń ciała powstałych w wyniku wypadku, takich jak: skręcenia, zwichnięcia, złamania, oparzenia i odmrożenia od II stopnia oraz rany zaopatrzone chirurgicznie, szczegóły znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Dodatkowo, w razie wypadku, przy sumie ubezpieczenia 50 000 zł i więcej, masz możliwość skorzystania z usług assistance, które zrealizuje dla Ciebie Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce. W ramach Pakietu Rehabilitacyjnego Assistance zostaną zorganizowane i pokryte do 5 000 zł koszty usług takich jak m.in. rehabilitacja, zakup lub wypożyczenie oraz dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego.

Ochrona na Wszelki Wypadek

Uzyskaj wsparcie po wypadku i utracie zdrowia

Dzięki tej umowie wypłacimy Ci świadczenie, jeśli po wypadku dojdzie do trwałego uszkodzenia ciała, powodującego co najmniej 1% inwalidztwo. Przy stwierdzeniu min. 50% inwalidztwa wskutek wypadku, dodatkowo otrzymywać będziesz przez 10 lat miesięczne świadczenie. Dajemy Ci też możliwość skorzystania z Pakietu Rehabilitacyjnego Assistance, czyli dodatkowego wsparcia do 5000 zł. Usługa jest realizowana przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce.

Ochrona bez Barier

Pieniądze w przypadku trwałego inwalidztwa

Otrzymasz od nas pieniądze w przypadku niezdolności do pracy lub samodzielnego życia po chorobie lub wypadku. 

Renta dla Bliskich

Zabezpieczenie finansowe dla najbliższych

Zapewniamy najbliższym wsparcie finansowe w postaci comiesięcznego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.
Dodatkowo uposażony, który nie ukończył 26 roku życia, w razie śmierci obojga rodziców wskutek tego samego wypadku, otrzyma jednorazową wypłatę.

 

Bezpieczne Dziecko Premium

Zadbaj o kompleksową ochronę dziecka

Zapewniamy wsparcie finansowe po wypadku i chorobie dziecka. Jeśli w lipcu lub sierpniu zdarzy się wypadek, który spowoduje złamanie, oparzenie lub trwałe inwalidztwo dziecka, to podwoimy świadczenie. Dodatkowo dajemy możliwość skorzystania z szerokiego zakresu usług assistance, które pomogą w szybszym powrocie Twojego dziecka do zdrowia po wypadku. Usługa jest realizowana przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce.

Ochrona Życia

Wyższa suma ubezpieczenia na życie

Powiększ wypłatę środków dla bliskich, gdyby Ciebie zabrakło. 

Podwojona Ochrona

Zadbaj o dodatkowe wsparcie finansowe dla Twoich bliskich

Dzięki tej umowie Twoi najbliżsi otrzymają finansowe wsparcie, gdy zabraknie Cię wskutek nieszczęśliwego wypadku. Jeżeli będzie to wypadek komunikacyjny, dostaną dodatkowe świadczenie.

Dopasowana Ochrona Życia

Zabezpieczenie spłaty kredytu

Zadbaj o dodatkowe ubezpieczenie na życie, które zapewnia środki na spłatę kredytu hipotecznego w przypadku śmierci osoby, która jest ubezpieczana. Składka i suma ubezpieczenia maleją wraz z upływem czasu, podobnie jak kwota kredytu.

Rachunek dodatkowy

Inwestuj swoje pieniądze

Rachunek dodatkowy pozwoli Ci inwestować kapitał na przyszłość w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe bez opłaty za  prowadzenie rachunku i bez zobowiązań w zakresie wpłat i wypłat. Więcej informacji>>

Notowania UFK 

Zwróć uwagę
Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umów dodatkowych należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, Warunkami Ubezpieczenia produktów oferowanych przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, a także strategią inwestycyjną poszczególnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK), warunkami wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego, a także wysokością opłat i limitów.

Cel inwestycyjny
NNLife nie gwarantuje realizacji założonego w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych celu inwestycyjnego, a historyczne stopy zwrotu UFK nie gwarantują osiągniecia podobnych w przyszłości. Umowa nie gwarantuje uzyskania zysku z UFK. Rryzyka inwestycyjne w całości ponosi ubezpieczający, a ich materializacja może wiązać się z utratą części lub całości wpłaconych składek.

Ryzyka inwestycyjne
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia wysokość środków na rachunku dodatkowym z umowy Rachunek dodatkowy może ulegać zmianom wskutek zmiany sytuacji na rynkach, niewłaściwego zarządzania przez zarządzającego funduszem/subfunduszem inwestycyjnym, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa UFK wybranego przez ubezpieczającego, ryzyka zmian stóp procentowych lub ryzyka kredytowego kontrahentów, będących przedmiotem inwestycji.

Świadczenia z umowy
Środki zgromadzone w ramach umowy Rachunek dodatkowy oraz świadczenia z ww. umów ubezpieczenia nie podlegają egzekucji sądowej, zajęciom komorniczym w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.

Obowiązki podatkowe
Wszelkie podatki związane z umową Rachunek dodatkowy powinny być uiszczane zgodnie z prawem podatkowym obowiązującym w chwili powstania obowiązku podatkowego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Wierzytelności, które wynikają z umowy ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie, jaki określa ustawa z 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2018.473 t.j.) (w skrócie ustawa o UFG). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR, gdyby NNLife było niewypłacalne w przypadkach, które określa ustawa o UFG.