MetLife Gwarantowana Ochrona

MetLife Gwarantowana Ochrona

Gwarantowane wypłaty na różne scenariusze życia

Niezależnie od tego, jak potoczy się Twoje życie, będziesz pod ochroną – Ty i Twoja rodzina. To Ty decydujesz o wysokości i zakresie ochrony, a także o kwocie, jaką otrzymasz na koniec umowy. Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ochroną na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa MetLife Gwarantowana Ochrona, to rozwiązanie, które gwarantuje finansowe bezpieczeństwo w różnych sytuacjach życiowych. 

 

Schemat produktu

 

MetLife Gwarantowana Ochrona to:

 • z góry określona kwota, wypłacana:
  • najbliższym osobom w razie śmierci Ubezpieczonego  
  • Ubezpieczonemu na koniec okresu obowiązywania umowy
 • wcześniejsza wypłata ustalonej kwoty w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji wskutek choroby lub wypadku
 • stała wysokość składki przez cały okres trwania umowy 
 • możliwość dobrowolnego corocznego podwyższania składki i wysokości kwoty gwarantowanej (tzw. indeksacja)
 • możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o umowy wypadkowo-zdrowotne:
  • W razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku  dziecka – otrzymasz wypłatę z tytułu umowy dodatkowej Bezpieczne Dziecko Premium 
  • Gdyby Ciebie zabrakło – Twoi bliscy otrzymają świadczenie w ramach umowy dodatkowej Dodatkowe ubezpieczenie na życie Ochrona Życia  lub/i Ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek NW oraz NW komunikacyjnego Podwojona Ochrona 
  • Jeśli pojawi się choroba nowotworowa – otrzymasz wypłatę z tytułu umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek zdiagnozowania nowotworu Diagnoza Nowotworu
  • W razie nieszczęśliwego wypadku i trwałego inwalidztwa – otrzymasz solidne finansowe wsparcie z tytułu umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa NW wraz ze świadczeniem miesięcznym Ochrona na Wszelki Wypadek 
  • W przypadku poważnego zachorowania – Towarzystwo przez 2 lata będzie opłacać za Ciebie składki dzięki umowie dodatkowej Czasowe przejęcie obowiązku opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania Ochrona Bez Zmian 
 • Ochrona z 10% zniżką dla Współubezpieczonego – w umowach dodatkowych z wyłączeniem umowy Ochrona Bez Zmian. 

Cechy produktu

Pytanie Odpowiedź
Zakres ochrony
 • Życie, Zdrowie, Następstwa NW
 • Więcej

Umowa podstawowa – Dożycie, Śmierć, Całkowite i trwałe Inwalidztwo Ubezpieczonego; Umowy dodatkowe – Zdiagnozowanie nowotworu, Poważne zachorowanie, Śmierć wskutek NW lub choroby, Trwałe inwalidztwo wskutek NW, Śmierć wskutek NW i NW komunikacyjnego

Gwarantowana kwota do wypłaty po zakończeniu okresu na który została zawarta umowa
 • Tak
Czas trwania ochrony
 • Od 10 do 30 lat - zgodnie z wyborem dokonanym przy zawarciu umowy
Wiek Ubezpieczonego w chwili zawarcia umowy
 • 18 lat - 60 lat
Ocena stanu zdrowia
 • Tak
Rodzaj składki

Miesięczna lub roczna

Dodatkowe korzyści z umowy
 • Udział w zysku; Dedykowane umowy dodatkowe
Możliwe zabezpieczenie kredytu hipotecznego
 • Tak
Częściowe wypłaty środków w trakcie trwania umowy
 • Nie dotyczy

Zwróć uwagę!

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Umowa ma charakter długoterminowy z minimalnym 10-letnim okresem obowiązywania.

Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia MetLife Gwarantowana Ochrona oraz umów dodatkowych: Diagnoza Nowotworu, Ochrona Bez Zmian, Ochrona Życia, Ochrona na Wszelki Wypadek, Podwojona Ochrona oraz Druga Opinia Medyczna należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów oraz Warunkami Ubezpieczenia oferowanymi przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce (IPA), dostępnymi na www.metlife.pl, a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa i IPA, warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego. Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.

Wierzytelności wynikające z umowy ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez ustawę z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) (dalej Ustawa o UFG). Oznacza to, że w przypadku, gdy Towarzystwo stanie się niewypłacalne w przypadkach określonych przez Ustawę o UFG, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR.

Rozważam zakup

* Pola wymagane 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym i na dostarczanie informacji handlowych za pomocą komunikacji elektronicznej przez spółkę MetLife TUnŻiR S.A., której siedziba znajduje się przy ulicy Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa. Jeśli wyrażasz zgodę, kliknij „Proszę o kontakt”.
Proszę o kontakt

Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty, skontaktuj się z nami.

Phone icon 22 523 50 70

Kontakt >

Dodatkowe informacje

 

> Karta Produktu (pdf, 155 KB)

 

Umowy dodatkowe

 

> Bezpieczne Dziecko Premium

> Diagnoza Nowotworu

> Ochrona Bez Zmian

> Ochrona Życia

> Ochrona na Wszelki Wypadek

> Podwojona Ochrona