MetLife - Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Wielki świat inwestycji

Szukasz dodatkowych sposobów ulokowania swojego kapitału? Rozważasz możliwość inwestowania również w innych częściach świata? Jeśli interesują Cię inwestycje o zasięgu globalnym, wybierz MetLife SFIO Parasol Światowy.

Stworzyliśmy dla Ciebie szeroką ofertę 12 subfunduszy, które inwestują na różnorodnych rynkach finansowych i realizują odmienne strategie inwestycyjne. Wybierz pomiędzy inwestowaniem na rynku krajowym, regionalnym lub globalnym, przy jednoczesnej możliwości łatwej zmiany strategii inwestycyjnej, w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej. 

MetLife SFIO Parasol Światowy to:

 • możliwość inwestowania nie tylko na rynku polskim, lecz także na rynkach zagranicznych
 • strategie inwestycyjne dopasowane do zróżnicowanych potrzeb i oczekiwań Klientów
 • swobodne przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami, dające możliwość elastycznego reagowania na zmiany rynkowe

 • możliwość inwestowania zarówno w złotówkach, jak i w dolarach amerykańskich

 • kontrola nad inwestycją – dostęp do zainwestowanego kapitału przez telefon i Internet

 • podatek od zysków kapitałowych płacony dopiero po zakończeniu inwestycji w funduszu

Cechy produktu

Pytanie Odpowiedź
Zakres ochrony
 • Nie dotyczy
Gwarantowana kwota do wypłaty po zakończeniu okresu na który została zawarta umowa
 • Nie dotyczy
Czas trwania ochrony
 • Nie dotyczy
Wiek Ubezpieczonego/Uczestnika w chwili zawarcia umowy
 • Bez ograniczeń
Ocena stanu zdrowia
 • Nie dotyczy
Rodzaj składki
 • Wpłaty w dowolnym momencie
Dodatkowe korzyści z umowy
 • Nie dotyczy
Możliwe zabezpieczenie kredytu hipotecznego
 • W zależności od decyzji banku
Częściowe wypłaty środków w trakcie trwania umowy
 • Wypłaty w dowolnym momencie

Subfundusze dostępne w ramach MetLife SFIO Parasol Światowy:

MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich

MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej

MetLife Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich

MetLife Subfundusz Akcji Europejskich

MetLife Subfundusz Akcji Małych Spółek

MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa

MetLife Subfundusz Akcji Polskich

MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych

MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

MetLife Subfundusz Lokacyjny

MetLife Subfundusz Obligacji Plus

MetLife Subfundusz Obligacji Światowych

MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu

MetLife Subfundusz Zrównoważony Azjatycki

Więcej

Informacje oraz ogłoszenia publikowane w serwisie internetowym MetLife TFI S.A. mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy. W szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Nie należy traktować ich również jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, usługi doradztwa inwestycyjnego lub świadczenia w jakiejkolwiek formie pomocy prawnej. MetLife TFI S.A. dołożyło należytych starań, aby dane zamieszczone w serwisie internetowym rzetelnie przedstawiały informacje dotyczące oferowanych inwestorom produktów.

Skorzystanie przez użytkownika serwisu internetowego z informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, jako przesłanki do podjęcia przez inwestora jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko.

MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Historyczne wyniki inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanego kapitału.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od daty zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, wysokości pobranych opłat manipulacyjnych oraz obowiązków podatkowych uczestnika. Powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych Subfunduszy MetLife FIO Parasol Krajowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Akcji oraz MetLife Subfunduszu Akcji Średnich Spółek) oraz aktywów poszczególnych Subfunduszy Krajowych MetLife SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Akcji Polskich oraz MetLife Subfunduszu Akcji Małych Spółek) może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski.

Aktywa Subfunduszy Zagranicznych MetLife SFIO Parasol Światowy lokowane są w większości w jednostki uczestnictwa zagranicznych subfunduszy: PineBridge Global Funds, BlackRock Global Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund, Baring Global Umbrella Fund, Invesco Funds, MFS Meridian Funds oraz Morgan Stanley Investment Funds.

Wartość aktywów netto Subfunduszy MetLife FIO Parasol Krajowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Obligacji Skarbowych, MetLife Subfunduszu Pieniężnego), Subfunduszy Krajowych MetLife SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Lokacyjnego i MetLife Subfunduszu Obligacji Plus) oraz Subfunduszy Zagranicznych MetLife SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Obligacji Światowych) cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego Funduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Szczegółowe informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów MetLife SFIO Parasol Światowy oraz w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów MetLife FIO Parasol Krajowy, dostępnych na stronie internetowej www.metlife.pl oraz u podmiotów prowadzących dystrybucję. MetLife TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. MetLife TFI S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści zawartych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty, skontaktuj się z nami.

Phone icon 801 588 185
lub 22 588 18 57

Kontakt >