MetLife - Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy

Inwestuj w Polsce, zarabiaj w Polsce

Znajdź możliwości zysku w najbliższym otoczeniu. Skorzystaj z potencjału, jaki daje MetLife FIO Parasol Krajowy i zainwestuj w jeden z 7 subfunduszy działających na rynku krajowym. Każdy z nich realizuje odmienną strategię inwestycyjną, różniącą się stopniem ryzyka i horyzontem inwestycyjnym.

Fundusz pozwala Ci wyjątkowo elastycznie zarządzać zgromadzonym kapitałem. W zależności od aktualnej sytuacji na rynku możesz łatwo zmienić wcześniej przyjętą strategię inwestycyjną, przechodząc do subfunduszu o innej polityce inwestycyjnej i poziomie ryzyka.

MetLife FIO Parasol Krajowy to:

 • szeroka oferta strategii inwestycyjnych dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb i wymagań Klientów

 • różnorodne formy inwestowania – zarówno w subfundusze pieniężne i obligacji, jak i w dynamiczne subfundusze akcyjne

 • swobodne przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami, dające możliwość zmiany sposobu inwestowania w zależności od sytuacji na rynku oraz indywidualnych potrzeb Klientów

 • kontrola nad inwestycją – dostęp do zainwestowanego kapitału przez telefon i Internet

 • podatek od zysków kapitałowych płacony dopiero po zakończeniu inwestycji w funduszu

Cechy produktu

Pytanie Odpowiedź
Zakres ochrony
 • Nie dotyczy
Gwarantowana kwota do wypłaty po zakończeniu okresu na który została zawarta umowa
 • Nie dotyczy
Czas trwania ochrony
 • Nie dotyczy
Wiek Ubezpieczonego/Uczestnika w chwili zawarcia umowy
 • Bez ograniczeń
Ocena stanu zdrowia
 • Nie dotyczy
Rodzaj składki
 • Wpłaty w dowolnym momencie
Dodatkowe korzyści z umowy
 • Nie dotyczy
Możliwe zabezpieczenie kredytu hipotecznego
 • W zależności od decyzji banku
Częściowe wypłaty środków w trakcie trwania umowy
 • Wypłaty w dowolnym momencie

Subfundusze dostępne w ramach MetLife FIO Parasol Krajowy:

MetLife Subfundusz Akcji

MetLife Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej

Subfundusz Akcji Średnich Spółek

MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji

MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji

MetLife Subfundusz Multistrategia

MetLife Subfundusz Obligacji Skarbowych

MetLife Subfundusz Pieniężny

MetLife Subfundusz Stabilnego Wzrostu

Więcej

Informacje oraz ogłoszenia publikowane w serwisie internetowym MetLife TFI S.A. mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy. W szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Nie należy traktować ich również jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, usługi doradztwa inwestycyjnego lub świadczenia w jakiejkolwiek formie pomocy prawnej. MetLife TFI S.A. dołożyło należytych starań, aby dane zamieszczone w serwisie internetowym rzetelnie przedstawiały informacje dotyczące oferowanych inwestorom produktów.

Skorzystanie przez użytkownika serwisu internetowego z informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, jako przesłanki do podjęcia przez inwestora jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko.

MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Historyczne wyniki inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanego kapitału.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od daty zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, wysokości pobranych opłat manipulacyjnych oraz obowiązków podatkowych uczestnika. Powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych Subfunduszy MetLife FIO Parasol Krajowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Akcji oraz MetLife Subfunduszu Akcji Średnich Spółek) oraz aktywów poszczególnych Subfunduszy Krajowych MetLife SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Akcji Polskich oraz MetLife Subfunduszu Akcji Małych Spółek) może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski.

Aktywa Subfunduszy Zagranicznych MetLife SFIO Parasol Światowy lokowane są w większości w jednostki uczestnictwa zagranicznych subfunduszy: PineBridge Global Funds, BlackRock Global Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund, Baring Global Umbrella Fund, Invesco Funds, MFS Meridian Funds oraz Morgan Stanley Investment Funds.

Wartość aktywów netto Subfunduszy MetLife FIO Parasol Krajowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Obligacji Skarbowych, MetLife Subfunduszu Pieniężnego), Subfunduszy Krajowych MetLife SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Lokacyjnego i MetLife Subfunduszu Obligacji Plus) oraz Subfunduszy Zagranicznych MetLife SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Obligacji Światowych) cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego Funduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Szczegółowe informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów MetLife SFIO Parasol Światowy oraz w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów MetLife FIO Parasol Krajowy, dostępnych na stronie internetowej www.metlife.pl oraz u podmiotów prowadzących dystrybucję. MetLife TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. MetLife TFI S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści zawartych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty, skontaktuj się z nami.

Phone icon 801 588 185
lub 22 588 18 57

Kontakt >