metlife projekt jutro

MetLife Projekt Jutro

Zaprojektuj z nami Jutro

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK)

Czym jest?

To umowa o charakterze ochronno-inwestycyjnym. Pozwala korzystać z ochrony ubezpieczeniowej, a równocześnie inwestować oszczędności w wyselekcjonowane UFK o zróżnicowanym stopniu ryzyka (niskim, średnim lub wysokim) i zróżnicowanym zasięgu geograficznym (krajowym lub światowym).

Dlaczego warto mieć?

Jest to rozwiązanie, które elastycznie dopasujesz do swoich potrzeb i osób Ci najbliższych. Zabezpieczasz finansowo wskazane osoby na wypadek Twojej śmierci. Jednocześnie możesz gromadzić kapitał na przyszłość.

MetLife Projekt Jutro to:

 • bezterminowa ochrona życia Ubezpieczonego, opłacana poprzez potrącanie jednostek UFK
 • wsparcie finansowe dla bliskich w postaci świadczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego, wypłacanego wskazanym osobom z pominięciem procedury spadkowej, nie podlegającego podatkowi od spadków i darowizn oraz zwolnionego z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z aktualnym stanem prawnym
 • zabezpieczenie kontynuacji udzielanej ochrony poprzez przejęcie przez Towarzystwo obowiązku opłacania składek, maksymalnie do 15. roku trwania umowy w przypadku niezdolności Ubezpieczającego do jakiejkolwiek pracy lub do samodzielnej egzystencji w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą
 • premia inwestycyjna za kontynuację opłacania składek – dodatkowe środki do składki inwestowanej przyznawane od 3. roku do 15. roku opłacenia umowy podstawowej,
 • swobodne gromadzenie i inwestowanie kapitału na rachunku dodatkowym, bez ponoszenia opłaty administracyjnej
 • kontrola rachunku podstawowego i dodatkowego oraz dokonywanie bezpłatnych zmian poprzez portal internetowy e-klient
 • rekomendowany okres opłacania składek wynoszący minimum 15 lat

Wsparcie finansowe w różnych sytuacjach

Ochrona Ekstra:

 • świadczenie na wypadek poważnego zachorowania
 • dzienne świadczenie szpitalne w następstwie NW lub choroby, płatne od 1. dnia pobytu w szpitalu trwającego min. 4 dni, maksymalnie za 90 dni w każdym roku obowiązywania umowy dodatkowej
 • świadczenie operacyjne w następstwie NW lub choroby.

Bezpieczne Dziecko Plus

 • trwałe inwalidztwo wskutek NW, groźne choroby, pobyt w szpitalu lub operacje w następstwie NW lub choroby, złamania lub oparzenia wskutek NW
 • podwojenie świadczenia w razie trwałego inwalidztwa, złamania lub oparzenia wskutek NW w okresie 1 lipca – 31 sierpnia
 • dodatkowa ochrona w ramach Powypadkowego Pakietu Medycznego, realizowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Odział w Polsce

Ochrona Standard:

 • trwałe inwalidztwo wskutek NW, 
 • progresja świadczenia – im poważniejsze uszkodzenie ciała tym odpowiednio wyższe świadczenie
 • podwojenie świadczenia w przypadku NW komunikacyjnego

Ochrona Pro:

 • zakres Ochrony Standard, rozszerzony o ochronę na wypadek śmierci wskutek NW
 • podwojenie świadczenia w przypadku NW komunikacyjnego

Dla każdej dedykowanej umowy dodatkowej: premia pięcioletnia czyli 20% składek zapłaconych za umowę dodatkową, dopisywane do rachunku podstawowego za każde 5 lat obowiązywania umowy dodatkowej, jeżeli w tym okresie nie wypłacono świadczenia z tytułu tej umowy.

Prowadzenie rachunku podstawowego wiąże się z następującymi opłatami: alokacyjną, administracyjną (stałą i zmienną), za ubezpieczenie na życie, za zmianę podziału składki inwestowanej, za przeniesienie środków pomiędzy UFK, za wykup częściowy z rachunku.

Prowadzenie rachunku dodatkowego wiąże się z następującymi opłatami: za zmianę podziału składki dodatkowej, za przeniesienie środków pomiędzy UFK, za wykup częściowy z rachunku.

Cechy produktu

Pytanie Odpowiedź
Zakres ochrony
 • Życie, zdrowie, następstwa NW
 • Więcej

Śmierć Ubezpieczonego, Całkowite i trwałe inwalidztwo Ubezpieczającego wskutek NW lub choroby

Gwarantowana kwota do wypłaty po zakończeniu okresu na który została zawarta umowa
 • Nie dotyczy
Czas trwania ochrony
 • Ochrona życia – bezterminowo;
  Całkowite i trwałe inwalidztwo Ubezpieczającego wskutek NW lub choroby – do rocznicy umowy przypadającej po 75. urodzinach Ubezpieczającego lub wraz z zakończeniem 15-letniego okresu obowiązywania umowy
Wiek Ubezpieczonego/Uczestnika w chwili zawarcia umowy
 • 18 – 60 lat
Ocena stanu zdrowia
 • Tak
Rodzaj składki
 • Regularna za umowę podstawową;
  Dodatkowa, wpłacana w dowolnym momencie na rachunek dodatkowy
Dodatkowe korzyści z umowy

Premia inwestycyjna za kontynuację opłacania składek; Premia 5-letnia (w przypadku zawarcia jednej z dedykowanych umów dodatkowych: Ochrona Ekstra, Bezpieczne Dziecko Plus, Ochrona Standard, Ochrona Pro,) Rachunek dodatkowy bez opłaty za jego prowadzenie

Możliwe zabezpieczenie kredytu hipotecznego
 • Tak
Częściowe wypłaty środków w trakcie trwania umowy

Na zasadach wykupu częściowego

Istotne informacje i ryzyka związane z Umową:

Istotne informacje i ryzyka związane z umową MetLife Projekt Jutro Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi typ „V5” oraz ubezpieczeniem na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa

Cel inwestycyjny
Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) celu inwestycyjnego, a historyczne stopy zwrotu UFK nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości. Ubezpieczenie nie gwarantuje uzyskania zysku z UFK.

Ryzyka inwestycyjne
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia wysokość środków na rachunku podstawowym i dodatkowym z umowy MetLife Projekt Jutro może ulegać zmianom wskutek zmiany sytuacji na rynkach, niewłaściwego zarządzania przez zarządzającego funduszem/subfunduszem inwestycyjnym, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa UFK wybranego przez Ubezpieczającego, zakończenia obowiązywania umowy ubezpieczenia spowodowanego brakiem środków na rachunku podstawowym na pokrycie opłaty za ryzyko, ryzyka zmian stóp procentowych lub ryzyka kredytowego kontrahentów, będących przedmiotem inwestycji.

Rozwiązanie umowy i koszty
Ubezpieczający powinien liczyć się z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków, spowodowanej kosztami związanymi z wycofaniem się całkowitym lub częściowym z umowy ubezpieczenia przed upływem okresu składkowego (rekomendowanego okresu opłacania składek) lub kosztami związanymi z umową ubezpieczenia.

Utrzymanie korzyści wynikających z umowy
Prawo do premii inwestycyjnej za kontynuację opłacania składek przysługuje pod warunkiem, że w ciągu pierwszych dziesięciu lat opłacenia umowy nie nastąpiło żadne z wymienionych zdarzeń: umowa została automatycznie wykupiona zgodnie z postanowieniami OWU lub wypłata świadczenia całkowitego wykupu umowy, lub suma wartości świadczeń częściowego wykupu rachunku podstawowego, dokonanych na wniosek Ubezpieczającego, przekroczy kwotę składki urocznionej z daty wejścia w życie umowy, lub łączny okres, za który Ubezpieczający nie opłacił składek, przekroczy 2 lata. Ubezpieczający nie utraci prawa do premii inwestycyjnej za kontynuację opłacania składek w przypadku, gdy dyspozycja częściowego wykupu rachunku podstawowego zostanie złożona w związku z urodzeniem dziecka, śmiercią rodzica lub małżonka i wartość świadczenia częściowego wykupu nie przekroczy 50% wartości rachunku podstawowego.

Obowiązki prawne i podatkowe
Środki zgromadzone na rachunku oraz świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej, zajęciom komorniczym do 75% wartości rachunku, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej. Wszelkie podatki związane z umową powinny być uiszczane zgodnie z prawem podatkowym obowiązującym w chwili powstania obowiązku podatkowego.

Przed podpisaniem wniosku
Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia MetLife Projekt Jutro, umów dodatkowych: Ochrona Ekstra, Ochrona Standard, Ochrona Pro oraz Bezpieczne Dziecko Plus należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, a także z Warunkami Ubezpieczenia Powypadkowego Pakietu Medycznego oferowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce (IPA) dostępnymi na stronie internetowej MetLife TUnŻiR S.A. (Towarzystwo), a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa i IPA, strategii inwestycyjnych poszczególnych UFK, warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego, a także wysokości opłat i limitów.

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Rozważam zakup

* Pola wymagane 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym i na dostarczanie informacji handlowych za pomocą komunikacji elektronicznej przez spółkę MetLife TUnŻiR S.A., której siedziba znajduje się przy ulicy Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa. Jeśli wyrażasz zgodę, kliknij „Proszę o kontakt”.
Proszę o kontakt

Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty, skontaktuj się z nami.

Phone icon 22 523 50 70

Kontakt >

Dodatkowe informacje

 

> Wykaz UFK (pdf, 71 KB)

> Karta produktu (pdf, 109 KB)

 

Umowy dodatkowe

 

> Bezpieczne Dziecko Plus (pdf, 207 kB)

> Ochrona Ekstra (pdf, 139 kB)

> Ochrona Pro (pdf, 195 kB)

> Ochrona Standard (pdf, 192 kB)

> Powypadkowy Pakiet Medyczny (pdf, 832 KB)