Najczęściej zadawane pytania

 

Ubezpieczenia

Obsługa klienta

 • Na około 30 dni przed terminem płatności wysyłamy blankiety przypominające o wpłacie. Wysokość składki można również sprawdzić:

  • logując się do portalu e-klient, gdzie oprócz wysokości składki można również sprawdzić numer konta, na który należy dokonać wpłaty,
  • kontaktując się z Telefonicznym Centrum Informacji pod numerem +48 22 523 50 70 (pn. - śr. godz. 9.00- 17.00, czw. - pt. godz. 8.00-16.00), gdzie można uzyskać informację o numerze konta do wpłat składek oraz wysokości bieżącej składki,
  • kontaktując się ze swoim agentem ubezpieczeniowym.
 • Jeśli umowa ubezpieczenia na życie pozostaje w mocy i jest na bieżąco opłacana, może stanowić zabezpieczenie kredytu, o ile bank wyrazi na to zgodę. Szczegółowe informacje uzyskasz u swojego agenta.

 • Automatyczne kredytowanie składek dotyczy umów, które nie są oparte o jednostki UFK i mają wartość wykupu. Jeśli w wyznaczonym terminie składka ubezpieczeniowa nie wpłynie, Towarzystwo opłaca polisę ze swoich środków, jako zabezpieczenie traktując wartość wykupu polisy.

  Dzięki opcji automatycznego kredytowania składek masz zapewnioną dalszą ochronę ubezpieczeniową z tytułu umowy, mimo że składka faktycznie nie została opłacona. W takiej sytuacji musisz jedynie spłacić odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowej wpłaty.

  Opłacanie składek na zasadzie udzielenia pożyczki zmniejsza wartość wykupu polisy o składki wraz z odsetkami i może trwać jedynie do momentu, kiedy łączna kwota zadłużenia jest niższa od wartości wykupu polisy.

  Aby spłacić zadłużenie całkowicie, należy wpłacić wszystkie zaległe składki wraz z odsetkami za zwłokę. Umożliwiamy również częściową spłatę zaległości. Minimalna rata spłaty częściowej wynosi 300 zł.

   Informację na temat spłaty zadłużenia prosimy zgłosić:

  • telefonicznie, kontaktując się z Telefonicznym Centrum Informacji pod numerem +48 22 523 50 70 lub
  • wysyłając e-mail na adres lifeinfo@metlife.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty, lub
  • przesyłając kopię dowodu wpłaty z tytułem „spłata kredytowania składki” bezpośrednio do naszego Biura Głównego na ul. Przemysłową 26, 00-450 Warszawa lub składając ją w najbliższym biurze MetLife.

   

  Aktualną wysokość zadłużenia można sprawdzić:

 • Umowy ubezpieczenia na życie mają charakter długoterminowy. Dlatego decyzja o warunkach, na jakich umowa ma być zawarta, powinna być podejmowana z dużą rozwagą i poprzedzona oceną sytuacji, które mogą pojawić się w przyszłych latach.

  Zawsze może jednak zdarzyć się coś nieoczekiwanego, dlatego staramy się wychodzić naprzeciw Twoim oczekiwaniom także wtedy, gdy doświadczasz trudności finansowych.

  Wszystkie nasze propozycje zależne są od posiadanej przez Ciebie umowy i mają na celu jej utrzymanie oraz umożliwienie dalszego opłacania składek. Możemy Ci zaoferować:

  • zmianę częstotliwości opłacania składek (trybu) – rozłożenie wydatków związanych z utrzymaniem polisy na dwie lub cztery raty w roku,
  • częściowe obniżenie sumy ubezpieczenia z tytułu umowy, czyli obniżenie wysokości składki nawet do kwoty minimalnej określanej raz w roku,
  • zatrzymanie składki na aktualnym, obowiązującym poziomie bez konieczności akceptowania kolejnych indeksacji – jeżeli indeksujesz umowę,
  • automatyczne kredytowanie składek – rozwiązanie, jeśli Twoja polisa posiada wartość wykupu. Brak składki w terminie płatności powoduje, że zostaje ona opłacona na zasadzie pożyczki udzielonej. Dzięki temu, mimo że nie zapłaciłeś składki, masz zapewnioną ochronę ubezpieczeniową,
  • rezygnację z wybranych umów dodatkowych możliwą w każdym terminie płatności składek – wprawdzie rezygnacja z umów dodatkowych oznacza zmniejszenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy, ale powoduje również obniżenie wysokości składki.

  Warto wspomnieć, że od pewnych sytuacji chronią także określone umowy ubezpieczenia. Właściciel takiej umowy dodatkowej ma pewność, że w przypadku niezdolności do pracy z powodu całkowitego i trwałego inwalidztwa przejmiemy na siebie opłacanie składek z tytułu umowy.

 • Można opłacić składkę przelewem z zagranicy w obcej walucie. Należy jednak dokładnie zapoznać się z opłatami pobieranymi przez bank, z którego dokonywany jest przelew, oraz z aktualnym kursem złotego. Poza tym zakup usług poza granicami kraju wiąże się z pewnymi utrudnieniami, a koszty przekazywania składki są wyższe. Dokonując przelewu, należy również zaznaczyć, że wszystkie opłaty mają być pobierane z konta Klienta, a nie potrącane z przelewanych kwot.

  Dokonując przelewu z zagranicy, należy posługiwać się międzynarodowym formatem numeru rachunku (IBAN). 

  Swift: CITIPLPX

  PL XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX – indywidualny numer rachunku umowy

 • W przypadku umów ubezpieczenia na życie i dożycie  oraz umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym:

  Aby rozwiązać umowę ubezpieczenia, należy przekazać pisemny wniosek podpisany przez Ubezpieczającego. Jeśli umowa ubezpieczenia jest rozwiązywana w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy to mamy do czynienia z odstąpieniem od umowy i wtedy Towarzystwo zwraca opłaconą składkę. Natomiast po upływie 30 dni od daty otrzymania polisy, jeśli umowa nie posiada wartości wykupu, rezygnacja polega jedynie na poinformowaniu Towarzystwa o tym fakcie. W takiej sytuacji Ubezpieczającemu nie przysługuje wypłata żadnych środków z tytułu umowy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa trwa do końca okresu, za który została opłacona składka ubezpieczeniowa.

  Umowy ubezpieczenia na życie i dożycie:

  Jeśli umowa posiada wartość wykupu, dokonujemy wypłaty tej wartości powiększonej o dopisaną do umowy Premię Nadzwyczajną / Udział w zysku i środki zgromadzone w ramach rachunku Inwestycyjnego Indeksacji, który powstał, jeśli umowa była indeksowana.

  Premia Nadzwyczajna / Udział w zysku to dodatkowy zysk pochodzący z zainwestowania przez Towarzystwo środków zgromadzonych na pokrycie przyszłych, gwarantowanych świadczeń na rzecz Klienta, czyli tzw. rezerw matematycznych. Przy kalkulacji produktu Towarzystwo zakłada, że będzie osiągać zysk na rezerwach matematycznych w określonej wysokości (tzn. stopa techniczna). Jeżeli Towarzystwo osiągnie z rezerw zysk wyższy, niż zostało to założone przy kalkulacji produktu, to nadwyżka tego zysku ponad stopę techniczną, po odjęciu kosztów administracyjnych, jest dzielona pomiędzy Towarzystwo a Klienta w proporcjach określonych w umowie. Część należna Klientowi jest nazywana Premią Nadzwyczajną lub udziałem w zysku.

  Aktualną wartość wykupu umowy można sprawdzić logując się do portalu e-klient.

  Umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym:

  Jeśli umowa posiada wartość wykupu, dokonujemy wypłaty świadczenia wykupu. Szczegółowe informacje o zasadach naliczania świadczenia wykupu znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

  Informację o aktualnej wartości rachunku można sprawdzić logując się do portalu e-klient.

  W przypadku umów ubezpieczenia Klientów dostawców usług telekomunikacyjnych:

  Ubezpieczony ma prawo zrezygnować z Umowy w każdym momencie jej obowiązywania. Oświadczenie o rezygnacji może być złożone bezpośrednio Towarzystwu w formie pisemnej na adres e-mail: kontakt@metlife.pl  lub  pocztą na adres MetLife TUnŻiR S.A. skrytka pocztowa nr 25, 26-614 Radom, a także w formie ustnej za pośrednictwem Infolinii MetLife pod nr telefonu podanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia, mających zastosowanie wobec Państwa umowy.

 • Reklamacje dotyczące MetLife TUnŻiR S.A. można składać:

  • za pośrednictwem poczty na adres: MetLife TUnŻiR S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa,
  • telefonicznie na numer 22 523 50 70 (Telefoniczne Centrum Informacji czynne pn. - śr. godz. 9.00- 17.00, czw. - pt. godz. 8.00-16.00),
  • faksem na numer: 22 523 54 44,
  • pocztą elektroniczną na adres: lifeinfo@metlife.pl,

  Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia mogą również zwrócić się o udzielenie pomocy do Rzecznika Ubezpieczonych.

  Odpowiedzi udzielimy bezzwłocznie, w terminie maksymalnie 30 dni. Jeśli rozpatrzenie w tym terminie nie będzie możliwe, poinformujemy o przeszkodach uniemożliwiających udzielenie odpowiedzi oraz podamy przybliżony termin jej udzielenia.

Produkty

 • Przed podpisaniem wniosku przeczytaj uważnie ogólne warunki ubezpieczenia umowy, którą masz zamiar zawrzeć. Określają one m.in. zakres i początek ubezpieczenia, przysługujące świadczenia, prawa i obowiązki stron, sposób ustalania zdarzeń oraz wypłaty świadczeń, a także opis wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

  W przypadku ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu, a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, strategii inwestycyjnych poszczególnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego, a także wysokości opłat i limitów.

  W trakcie trwania umowy ubezpieczenia musisz liczyć się z tym, że wysokość środków na rachunku Umowy może ulegać zmianom wskutek zmiany sytuacji na rynkach, zakończenia obowiązywania umowy ubezpieczenia spowodowanego brakiem środków na rachunku na pokrycie opłaty za ryzyko, ryzyka zmian stóp procentowych lub ryzyka kredytowego kontrahentów, będących przedmiotem inwestycji, nastąpi utrata części lub całości wpłaconych środków, spowodowana kosztami związanymi z wycofaniem się całkowitym/częściowym z umowy ubezpieczenia przed upływem rekomendowanego okresu opłacania składek. Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego w Regulaminie UFK celu inwestycyjnego, a historyczne stopy zwrotu UFK nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

 • Wartość wykupu to kwota, jaką Towarzystwo zobowiązuje się wypłacić w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy. Wartość wykupu jest zależna od typu umowy.

   1. W przypadku umów opartych o jednostki (ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym):

  Wartość wykupu obliczana jest poprzez pomnożenie liczby jednostek przez cenę sprzedaży jednostki. Kwota wypłacana Ubezpieczającemu może być skorygowana o odpowiednie wskaźniki wykupu określone w ogólnych warunki ubezpieczenia danej umowy.

   2. W przypadku pozostałych umów przewidujących takie świadczenie:

  Wartość wykupu to minimalna kwota, jaką Towarzystwo zobowiązuje się wypłacić w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy. Jednocześnie z wartością wykupu Towarzystwo wypłaci dodatkową kwotę, jeśli była naliczona podczas trwania ubezpieczenia (Premia Nadzwyczajna lub Udział w zysku). Jeśli umowa była indeksowana, to wypłacona zostanie także wartość rachunku inwestycyjnego indeksacji oraz świadczenie należne z dodatkowych umów ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym, jeśli zostały one zawarte.

  Towarzystwo raz w roku przesyła aktualną wartość wykupu umowy w informacji rocznej o świadczeniach.

  W każdym momencie możesz samodzielnie sprawdzić aktualną wartość wykupu umowy poprzez stronę internetową, korzystając z portalu e-klient.

  Wartość wykupu nie występuje w umowie o charakterze wyłącznie ochronnym (np. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie, Wypadkowy Pakiet Ubezpieczeniowy).

 • Dodatkowy zysk pochodzący z zainwestowania przez Towarzystwo środków zgromadzonych na pokrycie przyszłych, gwarantowanych świadczeń na rzecz Klienta, czyli tzw. rezerw matematycznych. Przy kalkulacji produktu Towarzystwo zakłada, że będzie osiągać zysk na rezerwach matematycznych w określonej wysokości (tzn. stopa techniczna). Jeżeli Towarzystwo osiągnie z rezerw zysk wyższy, niż zostało to założone przy kalkulacji produktu, to nadwyżka tego zysku ponad stopę techniczną, po odjęciu kosztów administracyjnych, jest dzielona pomiędzy Towarzystwo a Klienta w proporcjach określonych w umowie. Część należna Klientowi jest nazywana Premią Nadzwyczajną lub Udziałem w zysku.

  Wysokość Premii Nadzwyczajnej (Udziału w zysku) możesz sprawdzić, logując się do portalu e-klient.

 • Jeśli warunki zawartej umowy przewidują możliwość zmiany, w celu poprawnego zgłoszenia zmiany prosimy o zapoznanie się z instrukcją przedstawioną na stronie internetowej w dziale Zmiany w umowie indywidualnej.

 • Decyzja o warunkach wznowienia ochrony oraz jej zakresie podejmowana jest indywidualnie na podstawie aktualnych informacji na temat stanu zdrowia, wieku i wykonywanego zawodu. Stanowią one podstawę do weryfikacji oceny ryzyka, która może się zmienić w stosunku do pierwotnej zarówno na korzyść, jak i niekorzyść Klienta.

  Wznowienie ochrony ubezpieczeniowej jest możliwe w terminie wskazanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W celu wznowienia ochrony prosimy o kontakt z agentem ubezpieczeniowym. Szczegółowa instrukcja jest przedstawiona na stronie internetowej w dziale Zmiany w umowie indywidualnej w zakładce Inne zmiany w umowach.

 • Prawdopodobnie zakupiona umowa jest indeksowana. Celem indeksacji jest ochrona świadczeń przed skutkami inflacji poprzez coroczne podwyższanie składki o wskaźnik indeksacyjny. Wskaźnik indeksacji jest ustalany przez Towarzystwo 30 września każdego roku.

 • Tak, ale przed dokonaniem wpłaty, w celu ustalenia możliwości opłacenia takiej składki, prosimy o kontakt z Towarzystwem:

  za pośrednictwem portalu e-klient,

  przez Telefoniczne Centrum Informacji pod numerem +48 22 523 50 70

  wysyłając korespondencję na adres Towarzystwa: ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa.

 • Składki powinny być opłacane w terminie wymagalności. W zależności od typu umowy przysługuje Ci 30-dniowy lub 60-dniowy okres karencji od terminu płatności, podczas którego składka powinna wpłynąć na rachunek Towarzystwa. Okres karencji możesz sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia swojej umowy. Datą opłacenia składki jest dzień jej wpływu na rachunek Towarzystwa.

 • Przed rocznicą wejścia w życie umowy należy przesłać do Towarzystwa wniosek o przyznanie indeksacji wraz z wypełnionym „Oświadczeniem o stanie zdrowia”. Formularz oświadczenia można uzyskać, kontaktując się z agentem ubezpieczeniowym lub z najbliższym biurem MetLife.

 • Indeksowanie umowy typu „Życie+” nie powoduje tylko indeksowania sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci, ale także utworzenie rachunku inwestycyjnego indeksacji, który zapewnia wyższą wypłatę kwoty w chwili zakończenia umowy. Na rachunku indeksacji inwestowana jest część nadwyżki składki, która podlega oprocentowaniu, według stopy zwrotu osiągniętej w danym roku przez Towarzystwo.

  Wyższa suma ubezpieczenia na wypadek śmierci zapewnia w przypadku śmierci Ubezpieczonego wyższą wypłatę świadczenia osobom bliskim, a nadwyżka przekazywana na rachunek indeksacyjny stanowi dodatkowe źródło finansowe oraz zabezpieczenie przed skutkami inflacji.

Emerytura (OFE oraz IKZE, IKE w MetLife DFE)

 • Najważniejsze zmiany:

  – nastąpiło przeniesienie 51,5% środków z rachunków członków OFE do ZUS (w lutym 2014 r.) i zapisanie ich wartości na subkontach w ZUS,

  – od lutego do czerwca 2014 r. podział składki emerytalnej dla członków OFE był następujący: 2,92% do OFE i 16,6% do ZUS, po tym okresie zależał od decyzji członka Funduszu,

  dobrowolność składkowania do OFE – ubezpieczeni w wyznaczonych okresach decydują, czy składka emerytalna będzie trafiać do OFE (2,92% podstawy wymiaru) i do ZUS (16,6%), czy też cała składka (19,52%) będzie trafiać tylko do ZUS (pierwsze i drugie „okno wyboru / transferowe” miało miejsce odpowiednio od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 oraz 2016 roku, kolejne przypadnie na analogiczny okres 2020 roku, a następnie co 4 lata),

  – zmniejszyła się o połowę opłata od składki do OFE – maks. 1,75% zamiast 3,5%,
  – OFE inwestują nadal na rynkach kapitałowych, ale nie mogą nabywać obligacji Skarbu Państwa,

  – pojawił się tzw. suwak bezpieczeństwa, polegający na tym, że kapitały osób, którym pozostało 10 lub mniej lat do emerytury, będą w ratach miesięcznych przenoszone na ich subkonta w ZUS. Całość emerytury dożywotniej wypłacać będzie ZUS.

 • Dążymy do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat. Realizujemy powyższy cel inwestycyjny poprzez inwestycje głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Część aktywów Funduszu lokujemy w inne udziałowe papiery wartościowe, w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, banki i jednostki samorządu terytorialnego oraz w depozyty bankowe. Fundusz zgodnie z przepisami nie inwestuje w dłużne papiery wartościowe, których emitentem, gwarantem lub poręczycielem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz rządy lub banki centralne innych państw.

  W roku 2016 zaangażowanie Funduszu na rynku akcji nie może być niższe niż 35% wartości aktywów (w 2017 r. będzie to 15%, a potem nastąpi całkowite zniesienie tego limitu). Inwestycje w lokaty zagraniczne nie mogą stanowić więcej niż 30% aktywów. Wskaźnikiem, do którego porównywane są wyniki inwestycyjne Funduszu, jest stopa zwrotu z portfela, który składa się w 80% z inwestycji w indeks WIG oraz w 20% z inwestycji w 3-miesięczną stopę WIBOR (wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym) powiększoną o 50 punktów bazowych.

 • Oświadczenie dotyczyło przekazywania składki emerytalnej. Brak oświadczenia nie wpływa na środki zgromadzone dotychczas na rachunku OFE – czyli na środki, które pozostały po obowiązkowym przeniesieniu części środków do ZUS w lutym 2014 r. Osoba, która nie złożyła oświadczenia, nadal jest członkiem OFE i środki pozostające na jej rachunku są nadal inwestowane na rynku kapitałowym. Składka emerytalna takiej osoby trafia natomiast w całości – od składki za lipiec 2014 r. – do ZUS.

  Kolejny okres wyboru dotyczący składki emerytalnej nastąpi w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 r., a następne co 4 lata. W tych okresach członkowie OFE (którzy nie będą jeszcze w tzw. suwaku bezpieczeństwa) znów będą mogli zdecydować o tym, gdzie będzie trafiać ich składka emerytalna. W innych terminach nie można składać takiego oświadczenia.

 • Całość emerytury dożywotniej wypłacać będzie ZUS ze środków zgromadzonych w ramach powszechnego systemu emerytalnego. Będzie to wynikało z faktu, że całość środków – również tych gromadzonych na rachunku w OFE ­– w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego przez ubezpieczonego będzie w ZUS. Stanie się tak w związku z tzw. „suwakiem bezpieczeństwa”, podczas którego będzie realizowane stopniowe, comiesięczne przekazywanie środków z OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zapisywanie ich wartości na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego.

  Proces „suwaka”, tj. umarzania środków i przekazywania ich do ZUS, rozpoczyna się na 10 lat przed uzyskaniem wieku emerytalnego (lub mniej, jeśli członek funduszu ma obecnie mniej niż 10 lat do emerytury). W tym okresie składka emerytalna ubezpieczonego trafiać będzie tylko do ZUS. 

 • Nie. Zarówno w ZUS, jak i OFE środki są gromadzone celem wypłaty comiesięcznych, dożywotnich świadczeń emerytalnych. Emerytura dożywotnia będzie – w miesięcznych ratach – wypłacana przez ZUS. Środki przekazane z OFE do ZUS w ramach tzw. „suwaka bezpieczeństwa” (do osiągnięcia wieku emerytalnego wszystkie środki ubezpieczonego zostaną przeniesione z OFE do ZUS) zwiększą wartość wypłacanej z ZUS emerytury.

 •  „Suwak” uruchamia się z mocy prawa (ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych). Członkowie OFE nie mają możliwości decydowania o jego wstrzymaniu czy przesunięciu jego startu na inny moment. Jednocześnie w tym okresie cała składka będzie trafiać do ZUS i przepisy nie przewidują, by ubezpieczony mógł zdecydować inaczej.

 • Informację o środkach na rachunku oraz o wartości środków przekazanych do ZUS można uzyskać w każdej chwili na platformie internetowej PTEnet. Operacja przekazania środków była też uwzględniona w  wysyłce funduszu zawierającej informację o środkach znajdujących się na rachunku członka. ZUS poinformował ubezpieczonych o stanie subkonta w ZUS (na którym zewidencjonowana została wartość środków przekazanych z OFE) w terminie do 31 sierpnia 2015 r. (m.in. o stanie na dzień 30 stycznia 2014 r., czyli przed przekazaniem środków z OFE, i na dzień 3 lutego 2014 r., czyli po przekazaniu środków przez OFE).

 • Informacja o wynikach inwestycyjnych (m.in. stopa zwrotu za okres 3, 5 i 10 lat kalendarzowych) jest dodawana do wysyłanej wszystkim klientom funduszu informacji o stanie ich rachunku członkowskiego. Dostępna jest ona także w prospekcie informacyjnym funduszu umieszczonym na stronie dotyczącej MetLife OFE. Informacje o wynikach funduszy upublicznia KNF, m.in. w ramach Informacji dotyczącej OFE (pdf, 180KB) czy publikowanych co pół roku zestawień obejmujących 36-miesięczne okresy. Dane o wartości jednostki rozrachunkowej uzupełniane są codziennie na naszej stronie internetowej.

 • Dobrowolność składkowania do części kapitałowej systemu emerytalnego (OFE) dotyczy zarówno obecnych, jak i potencjalnych członków OFE. Osoba zaczynająca pracę ma 4 miesiące – od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia – na zawarcie umowy z OFE. Jeżeli nie zawrze – cała składka trafia do ZUS (12,22% na jej konto, a 7,3% na subkonto w ZUS).

  Kolejną decyzję może podjąć w „oknach wyboru / transferowych” począwszy od 2020 roku. Jeśli w czasie okna wyboru złoży do ZUS oświadczenie o przekazywaniu składki, musi w ciągu 4 miesięcy zawrzeć umowę z wybranym OFE. Jeśli w tym terminie nie zawrze takiej umowy (i nie była wcześniej członkiem żadnego OFE), to nadal cała jej składka będzie trafiać do ZUS (12,22% na konto i 7,3% na subkonto).

 • Zarówno środki gromadzone w OFE, jak i na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu. Zasady dziedziczenia nie uległy zmianie.

 • Wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania, rozliczając PIT za rok, w którym dokonana została wpłata na IKZE. Tym samym można otrzymać odpowiedni zwrot podatkowy (ulga podatkowa z tytułu wpłaty na IKZE przykładowej kwoty 4000 zł wynosi 720 zł dla osoby podlegającej progowi podatkowemu 18% i 1280 zł w przypadku oszczędzającego podlegającego progowi 32%).

  Wypłata emerytalna z IKZE opodatkowana jest tylko 10% zryczałtowanym podatkiem – zamiast podatku według skali PIT. Wpłaty na IKE nie można odliczyć od podstawy opodatkowania, ale nie płaci się podatku przy wypłacie emerytalnej. Pieniądze pomnażane na wypłatę emerytalną – zarówno w przypadku IKE, jak z IKZE – zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych.

 • Prawo do wpłat – zarówno w przypadku IKZE, jak i IKE - przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Osoby małoletnie, w wieku 16-17 lat, mogą dokonywać wpłat tylko w roku kalendarzowym, w którym otrzymują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Osoby pełnoletnie mogą oszczędzać na IKZE i IKE niezależnie od rodzaju zatrudnienia i poziomu zarobków.

 • Maksymalny roczny limit wpłat na IKZE to 1,2-krotnosci przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok,. W 2016 r. limit wynosi 4 866 zł, a w roku 2017 - 5 115,60 zł.

  Maksymalny roczny limit wpłat na IKE to 3-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, w 2016 r. jest to 12 165 zł,  a w 2017 r. - 12 789 zł.

 • Odpowiedź na to pytanie jest bardzo indywidualna i wpływa na nią bardzo wiele czynników – np. wiek oszczędzającego i liczba lat do emerytury, poziom życia, do którego przywykł, jego oczekiwania i potrzeby. Duże znaczenie ma efektywność zarządzania powierzonymi wpłatami. Zachęcamy do skorzystania z kalkulatora IKZE i kalkulatora IKE, które w ogólnym zarysie pokazują, jak czas oszczędzania, wielkość wpłat i zysk z inwestycji wpływają na budowany kapitał emerytalny. 

 • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych nie ustaliła minimalnej wpłaty na IKZE bądź IKE, a jedynie maksymalną. Chociaż niektóre instytucje finansowe oferujące IKZE i/lub IKE wymagają od oszczędzających pewnych minimalnych wpłat, w MetLife DFE nie wymagamy minimalnej wpłaty zarówno dla IKZE, jak i dla IKE.

 • Oszczędzający może posiadać tylko jeden rachunek IKE i jeden rachunek IKZE. Zdecydowanie można natomiast posiadać jednocześnie rachunek IKZE i rachunek IKE. 

 • Nie – na rachunku IKE i/lub na rachunku IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jedna osoba.

 • Każda osoba, która założy rachunek IKE lub/i IKZE, może wskazać osoby uprawnione do otrzymania zgromadzonych środków na wypadek śmierci. W przypadku, gdy tego nie dokona, prawo do nich nabywają spadkobiercy. Dziedziczone środki z IKZE podlegają 10% zryczałtowanemu podatkowi, środki dziedziczone z IKE nie są opodatkowane. 

 • W przypadku IKZE – wypłaty emerytalne mogą być dokonywane na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego 65 roku życia, pod warunkiem dokonywania wpłat co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych.

  W przypadku IKE – wypłaty emerytalne mogą być dokonywane na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego 60 roku życia (lub po 55 roku życia w przypadku wcześniejszego nabycia uprawnień emerytalnych). Powinien też być spełniony warunek dokonywania wpłat co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania wpłaty ponad połowy wartości wszystkich wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

  Zarówno w przypadku IKZE, jak i IKE wypłata emerytalna może być dokonana w całości lub w ratach – w zależności od decyzji oszczędzającego.

 • Z IKZE można wycofać całość zgromadzonych środków – czyli dokonać tzw. zwrotu. Wycofane środki będą podlegały opodatkowaniu według skali PIT (natomiast nie podlegają opodatkowaniu od zysków kapitałowych). Nie ma możliwości częściowego wycofania środków.

  Z IKE można wycofać środki zarówno w całości (zwrot), jak i w części (częściowy zwrot). W obu przypadkach wycofane środki będą podlegały podatkowi od zysków kapitałowych.

  Jeżeli środki będą wycofywane – w przypadku IKZE i/lub IKE – przed upływem 12 miesięcy od zawarcia umowy o prowadzenie IKZE i/lub IKE, to Fundusz potrąci dodatkową opłatę określoną w Umowie między oszczędzającym a Funduszem. W przypadku wycofania środków po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy opłata nie jest pobierana.

 • Tak. Przepisy nie zabraniają emerytom i rencistom zakładania i gromadzenia oszczędności emerytalnych na IKZE lub IKE. 

 • Tak. Oszczędzać na IKZE i IKE można bez względu na to, czy jest się już uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego. Można także przenieść środki ze swojego PPE na IKE, ale tylko po rozwiązaniu stosunku pracy z pracodawcą prowadzącym program albo w przypadku likwidacji programu.

Fundusze Inwestycyjne (TFI)

 • Krok 1: 

  Umów się na spotkanie z naszym przedstawicielem lub odwiedź jeden z Punktów Obsługi Klienta, gdzie uzyskasz niezbędne informacje oraz złożysz dyspozycję otwarcia Rachunku Uczestnika MetLife Funduszy Inwestycyjnych. Pamiętaj o zabraniu ze sobą dowodu osobistego lub paszportu.

  Krok 2: 

  Udaj się do banku i wyślij przelew na rachunek bankowy Subfunduszu, do którego złożyłeś wcześniej dyspozycję otwarcia Rachunku Uczestnika. Wypełnij polecenie przelewu, koniecznie podając następujące informacje:

  • pełna nazwa Subfunduszu, w którym chcesz otworzyć Rachunek Uczestnika,
  • numer rachunku bankowego Subfunduszu.

  W polu „opisu przelewu” wpisz:

  nazwę Dystrybutora (firmy), u którego przedstawiciela złożyłeś dyspozycję otwarcia Rachunku Uczestnika (patrz: Krok 1),

  PESEL,

  swoje imię i nazwisko.

  Instrukcja wypełnienia dokumentu przelewu / wpłaty gotówkowe 

  W ciągu kilku dni otrzymasz potwierdzenie otwarcia Rachunku Uczestnika i nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

  Aby dokonać kolejnej wpłaty na otwarty wcześniej Rachunek Uczestnika, nie musisz już spotykać się z naszym przedstawicielem ani odwiedzać Punktu Obsługi Klienta. Wystarczy, że udasz się do banku i wyślesz przelew na rachunek bankowy Subfunduszu, w którym posiadasz otwarty Rachunek Uczestnika, podając następujące informacje:

  • pełna nazwa Subfunduszu, w którym posiadasz otwarty Rachunek Uczestnika,
  • numer rachunku bankowego Subfunduszu.

  W polu „opis przelewu” wpisz:

  numer Twojego Rachunku Uczestnika (otrzymałeś go na potwierdzeniu otwarcia Rachunku i nabycia Jednostek Uczestnictwa),

  swoje imię i nazwisko.

  W ciągu kilku dni otrzymasz potwierdzenie dokonanej wpłaty oraz informację o stanie Twojego Rachunku Uczestnika.

  Uwaga: jeśli posiadasz otwarty Rachunek Uczestnika w jednym (którymkolwiek) z Subfunduszy zarządzanych przez MetLife TFI S.A., na którym znajdują się Jednostki Uczestnictwa, możesz nabywać Jednostki Uczestnictwa pozostałych Subfunduszy MetLife TFI S.A. również za pomocą bezpośrednich przelewów bankowych. Wypełniasz wtedy przelew według powyższego wzoru, podając w polu opisu nazwę Dystrybutora, numer PESEL oraz swoje imię i nazwisko.

 • Jednostki uczestnictwa MetLife Funduszy Inwestycyjnych można nabywać:

  • w placówkach naszych dystrybutorów,
  • u wybranych agentów MetLife,
  • w Punkcie Obsługi Klienta ProService Agenta Transferowego obsługującego MetLife Fundusze Inwestycyjne, ul. Puławska 436, 02-801 Warszawa, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00,
  • przez internet po uprzednim podpisaniu umowy o składaniu zleceń za pośrednictwem internetu,
  • za pośrednictwem telefonu po uprzednim podpisaniu umowy o składaniu zleceń telefonicznych.
 • Wpłaty na zakup jednostek uczestnictwa mogą być dokonywane zarówno w formie gotówkowej (u wybranych dystrybutorów), jak i bezgotówkowej w formie przelewu bankowego, ponieważ nie wszyscy dystrybutorzy prowadzą obsługę kasową. 

  Instrukcja wypełnienia dokumentu przelewu / wpłaty gotówkowej 

 • Cena nabycia jednostki uczestnictwa ustalana jest na podstawie wartości aktywów netto subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa (NAV) i powiększona o opłatę manipulacyjną, pobieraną przez fundusz przy zbywaniu jednostek uczestnictwa.

  Cena odkupienia jednostki uczestnictwa ustalana jest na podstawie wartości aktywów netto subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa (NAV). Jeżeli statut funduszu przewiduje pobieranie opłat manipulacyjnych przy odkupieniu jednostek, to cena jest pomniejszona o tę opłatę.

 • Z tytułu nabycia, konwersji, zamiany i odkupienia jednostek uczestnictwa MetLife Funduszy Inwestycyjnych pobierana jest opłata, której wysokość zależy zarówno od wybranego funduszu/subfunduszu, jak i wysokości wpłacanej lub konwertowanej (oraz posiadanej już na Rachunku Uczestnika) kwoty zamieszczonej we właściwej Tabeli Opłat.

 • Zamiany subfunduszu na subfundusz innego funduszu parasolowego (konwersja) lub zamiany subfunduszu na inny subfundusz można dokonać, składając zlecenie konwersji/zamiany:

  • w placówkach naszych dystrybutorów,
  • u wybranych agentów MetLife,
  • w Punkcie Obsługi Klienta ProService Agenta Transferowego obsługującego MetLife Fundusze Inwestycyjne, ul. Puławska 436, 02-801 Warszawa, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00,
  • przez internet po uprzednim podpisaniu umowy o składaniu zleceń za pośrednictwem internetu,
  • za pośrednictwem telefonu po uprzednim podpisaniu umowy o składaniu zleceń telefonicznych.
 • Tak. Jeżeli Uczestnik posiada już jakieś aktywa w którymkolwiek subfunduszu MetLife Funduszy Inwestycyjnych, nie jest konieczne ponowne składanie zlecenia nabycia. Wystarczy przelew na rachunek nabyć wybranego subfunduszu wykonany zgodnie z poniższą instrukcją. 

  Instrukcja wypełnienia dokumentu przelewu / wpłaty gotówkowej

 • Tak. Jeżeli Uczestnik odkupił wszystkie środki z posiadanego Rachunku Uczestnika może skorzystać z reinwestycji bez ponoszenia opłaty dystrybucyjnej, na następujących warunkach:

  • zwolnienie z opłaty dystrybucyjnej przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym
  • ponowna wpłata na Rachunek Uczestnika, z którego nastąpiło ostatnie zrealizowane odkupienie, musi zawierać wyraźne zaznaczenie „Reinwestycja”
  • od dnia wyceny zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa do dnia nabycia jednostek uczestnictwa nie może upłynąć więcej niż 180 dni kalendarzowych
  • jeśli wpłata w ramach reinwestycji jest wyższa od kwoty ostatniego odkupienia, z opłaty dystrybucyjnej zwolniona jest tylko część wpłaty odpowiadająca kwocie odkupienia.
 • Aby uzyskać dostęp do składania zleceń oraz uzyskiwania informacji na temat swoich inwestycji w funduszach przez telefon, konieczne jest zawarcie umowy dotyczącej serwisu telefonicznego. Umowę telefoniczną można podpisać w dowolnym momencie w placówce dystrybutora, w siedzibie ProService Agenta Transferowego lub u wybranych agentów MetLife (np. podczas składania zlecenia lub dyspozycji). Po jej podpisaniu Towarzystwo pocztą wysyła Numer Identyfikacyjny Osoby (NIO) oraz PIN niezbędne do identyfikacji i składania zleceń oraz dyspozycji za pośrednictwem serwisu telefonicznego.

 • Aby uzyskać dostęp do składania zleceń oraz uzyskiwania informacji na temat swoich inwestycji w funduszach przez internet, konieczne jest zawarcie umowy dotyczącej serwisu internetowego (STI). Umowę internetową można zawrzeć w dowolnym momencie na dwa sposoby:

  Przez internet (przy jednoczesnym nabyciu)

  Na stronie logowania serwisu STI wybierz opcję „Złóż wniosek”, a następnie wypełnij dostępny na stronie internetowej formularz elektroniczny, podając wymagane dane identyfikacyjne oraz adresowe, numer telefonu komórkowego, kwotę planowanej wpłaty oraz numer swojego rachunku bankowego (dotyczy wyłącznie banków mających siedzibę w Polsce), z którego wpłata zostanie wykonana.

  Następnie wykonaj przelew na nabycie jednostek uczestnictwa z podanego wyżej rachunku bankowego. W tytule przelewu w przypadku osób fizycznych należy podać następujące dane: imię, nazwisko, numer PESEL i unikalne ID otrzymane podczas wypełniania wniosku, a w przypadku osób prawnych: nazwę firmy, numer REGON oraz unikalne ID.

  Aktywacja usługi następuje po złożeniu zlecenia otwarcia rachunku złożonego w STI, przelaniu środków przez Klienta i weryfikacji danych wskazanych przy otwarciu rachunku z danymi z przelewu bankowego dokonanego przez Klienta tytułem opłacenia pierwszego otwarcia rachunku złożonego w STI. 

  W placówce dystrybutora, w siedzibie ProService Agenta Transferowego lub u agenta MetLife TFI

  Umowę możesz podpisać bezpośrednio w placówce. Po zarejestrowaniu umowy na wskazany w Umowie adres e-mail prześlemy link aktywacyjny, a na adres korespondencyjny w oddzielnych przesyłkach:

  • jeden podpisany przez każdą ze stron egzemplarz Umowy,
  • listę kodów jednorazowych umożliwiających składanie zleceń i dyspozycji za pomocą serwisu internetowego oraz
  • unikalny identyfikator i hasło.

  Za pomocą otrzymanego linku aktywacyjnego, identyfikatora i hasła oraz listy kodów jednorazowych aktywujesz usługę na stronie internetowej Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego ProService AT. Po zakończeniu procesu aktywacji będzie konieczna zmiana identyfikatora i hasła na własne.

 • Osoby małoletnie, czyli takie, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą nabywać jednostki uczestnictwa oraz dokonywać czynności związanych z uczestnictwem w funduszu wyłącznie przez przedstawiciela ustawowego w ramach czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu. W pozostałych przypadkach wymagana jest dodatkowo zgoda sądu opiekuńczego. Jednostki uczestnictwa w ramach IKE mogą być nabywane wyłącznie przez osoby, które ukończyły 16 lat, z uwzględnieniem zasad wskazanych w zdaniach poprzedzających.

 • Wybór subfunduszu powinien być oparty o analizę własnej sytuacji. Jeśli jesteś skłonny zaakceptować podwyższone ryzyko w długim okresie, proponujemy subfundusze inwestujące w akcje. Alternatywą dla lokat bankowych będą fundusze bezpieczne – pieniężne lub obligacyjne.

  Przed złożeniem pierwszego zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa zalecamy wypełnienie Testu Odpowiedniości oraz Testu Adekwatności, który pozwoli na ocenę, czy dany subfundusz jest odpowiednim dla Ciebie produktem inwestycyjnym.

  1. Towarzystwo przyjmuje reklamacje Klienta:

  a) osobiście w siedzibie Towarzystwa lub za pośrednictwem agenta – w obecności Klienta sporządzana jest pisemna notatka dotycząca zgłaszanego problemu, podpisana następnie przez Klienta,

  b) w punkcie obsługi Klienta prowadzonym przez dystrybutora Jednostek Uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo – w obecności Klienta sporządzana jest pisemna notatka dotycząca zgłaszanego problemu, podpisana następnie przez Klienta (aktualna lista dystrybutorów znajduje się w Prospektach Informacyjnych Funduszy),

  c) listownie na adres Towarzystwa,

  d) przy użyciu faksu, pod numerem +48 22 523 57 11,

  e) pocztą elektroniczną na adres: funduszeinfo@metlife.pl,

  f) za pośrednictwem infolinii agenta transferowego Towarzystwa, pod numerem +48 801 588 185,

  g) za pośrednictwem serwisu transakcyjno-informacyjnego (STI).

  1. Reklamacje mogą być składane osobiście lub przez pełnomocnika Klienta. W przypadku posłużenia się pełnomocnikiem winien on wykazać swoje umocowanie najpóźniej w chwili składania reklamacji Klienta. 
  2. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji przez Towarzystwo.
  3. Złożenie reklamacji przez Klienta dokonane w sposób określony w punktach od 1b do 1g ma taki sam skutek, jak złożenie jej osobiście w siedzibie Towarzystwa.
  4. Każda ze złożonych reklamacji jest rozpatrywana przez Towarzystwo w terminie 30 dni od daty jej wpływu. Towarzystwo na żądanie Klienta poświadczy datę przyjęcia reklamacji.
  5. W przypadku konieczności przedłużenia terminu rozpatrywania reklamacji Towarzystwo przesyła do Klienta listem zwykłym powiadomienie o tym fakcie, podając powód opóźnienia, okoliczności, które muszą być ustalone, oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
  6. Po zakończeniu działań związanych z wyjaśnieniem i przeprocesowaniem reklamacji Towarzystwo przesyła do Klienta listem poleconym na adres korespondencyjny rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem.
  7. Każdorazowo, gdy Klient nie zgadza się z decyzją Towarzystwa, istnieje możliwość polubownego załatwienia zaistniałego sporu, za uprzednią zgodą Towarzystwa. W takim przypadku Towarzystwo uzgodni z Klientem proponowany sposób rozwiązania sporu.
  8. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji, uprawniony jest do zwrócenia się odpowiednio do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta o udzielenie pomocy w ww. zakresie. 
  9. Niezależnie od sposobu rozpatrzenia reklamacji Klient uprawniony jest do wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

  Zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez MetLife TFI

 • Tak. MetLife TFI S.A. udostępniło swoim Klientom możliwość otrzymywania potwierdzeń transakcji przesyłanych pocztą elektroniczną zamiast potwierdzeń papierowych przesyłanych pocztą. Podstawową korzyścią związaną z otrzymywaniem potwierdzeń w formie elektronicznej jest szybkość ich dostarczenia. Potwierdzenia są wysyłane niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia lub dyspozycji, a czas ich dotarcia do Klienta jest nieporównywalnie krótszy niż w przypadku potwierdzeń wysyłanych tradycyjną pocztą.

  Dla zapewnienia wiarygodności i bezpieczeństwa przesyłane potwierdzenia są zabezpieczone elektronicznym certyfikatem potwierdzającym autentyczność oraz dodatkowo hasłem dostępu do ich treści.

  Wszystkich klientów zainteresowanych otrzymywaniem potwierdzeń zleceń i dyspozycji w formie elektronicznej prosimy o kontakt z infolinią Towarzystwa pod numerami: 801 588 185 lub 22 588 18 57.

 • Depozytariusz zajmuje się przechowywaniem aktywów Funduszy oraz kontroluje w imieniu Uczestników działalność Towarzystwa.

  Depozytariuszem MetLife Funduszy Inwestycyjnych jest Deutsche Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26. Dodatkowe informacje na temat Depozytariusza można uzyskać pod nr telefonu 22 579 90 00 lub http://www.deutschebank.pl/

 • Agent transferowy to firma, która prowadzi Rejestr Uczestników każdego Funduszu oraz rozliczenia związane z nabywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa. Agentem Transferowym MetLife Funduszy Inwestycyjnych jest ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 436. Dodatkowe informacje na temat Agenta Transferowego można uzyskać pod nr telefonu tel. 22 588 19 00 lub http://www.psat.pl/