Emerytura Gwarantowana

Gwarantowana Emerytura+

Stwórz swoją osobistą przyszłość

Gwarantowana Emerytura+ Indywidualne ubezpieczenie rentowe, oferowane przez MetLife TUnŻiR S.A., zapewnia wypłatę miesięcznych świadczeń w określonej już dziś wysokości, po zakończeniu okresu opłacania składek.
Dłuższe życie jest faktem. Gwarantowana Emerytura+ jest odpowiedzią na zmiany w systemie emerytalnym, związane z wydłużeniem okresu aktywności zawodowej oraz deficytem finansowym w systemie zabezpieczenia społecznego.

Gwarantowana Emerytura+ to:

 • indywidualnie dobrana wysokość świadczenia – wsparcie finansowe dla Ubezpieczonego poprzez wypłatę dożywotniego miesięcznego świadczenia emerytalnego, którego wysokość jest ustalana w momencie zawarcie umowy ubezpieczenia

 • świadczenie emerytalne wypłacane dożywotnio Ubezpieczonemu

 • ochrona życia i zdrowia Ubezpieczonego poprzez wypłatę:
  – Ubezpieczonemu – dożywotniego miesięcznego świadczenia z tytułu inwalidztwa    w przypadku całkowitego i trwałego inwalidztwa wskutek NW Ubezpieczonego,    zaistniałego w okresie opłacania składek
  – bliskiej osobie – wpłaconych składek za umowę podstawową pomniejszonych o    opłatę stałą, w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie opłacania składek
  – bliskiej osobie – jednorazowego świadczenia w wysokości 6-krotności    miesięcznego dożywotniego świadczenia emerytalnego, w przypadku śmierci    Ubezpieczonego w okresie wypłaty
  – bliskiej osobie – dodatkowo miesięcznego świadczenia emerytalnego do końca    gwarantowanego 15–letniego okresu wypłaty, jeżeli śmierć Ubezpieczonego    nastąpiła przed jego upływem

 • coroczny wzrost składki za umowę podstawową o 3% wartości w stosunku do roku poprzedniego

 • równoczesna możliwość gromadzenia środków w ramach rachunku wpłat dodatkowych

 • możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkową umowę na wypadek trwałego, minimum 50% inwalidztwa wskutek NW ze świadczeniami: jednorazowym oraz miesięcznym (wypłacanym przez okres 15 lat)

 • świadczenia z umowy niepodlegające podatkowi od spadków i darowizn oraz podatkowi od zysków kapitałowych, zgodnie z aktualnym stanem prawnym

W przypadku rozwiązania umowy w okresie opłacania składek świadczenie wykupu zostanie skorygowane o wskaźnik korekty ceny rynkowej obligacji, który jest wyliczany na podstawie średniej oraz aktualnej rentowności obligacji. Poniżej link do notowań indeksu POGB10YR służącego do wyliczenia wskaźnika korekty ceny rynkowej obligacji.

Notowania indeksu POGB10YR *

*Rentowność referencyjnej 10-letniej polskiej złotowej obligacji skarbowej

Cechy produktu

Pytanie Odpowiedź
Zakres ochrony

Trwałe inwalidztwo

Gwarantowana kwota do wypłaty po zakończeniu okresu na który została zawarta umowa
 • Yes
Czas trwania ochrony
 • Dożywotnia
Wiek Ubezpieczonego w chwili zawarcia umowy
 • W zależności od okresu opłacania składek
 • Więcej

30 - 50 (dla umowy opłacanej do 60. roku życia); 30 - 55 (dla umowy opłacanej do 65. roku życia); 35 - 60 (dla umowy opłacanej do 70. roku życia)

Ocena stanu zdrowia
 • No
Rodzaj składki
 • Regularna
Dodatkowe korzyści z umowy

Możliwość zwiększenia wypłacanych świadczeń o udział w zysku, po spełnieniu warunków wskazanych w umowie

Możliwe zabezpieczenie kredytu hipotecznego
 • No
Częściowe wypłaty środków w trakcie trwania umowy
 • No

Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu, a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego.

Wierzytelności wynikające z umów ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie określonym przez Ustawę z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) (dalej Ustawa o UFG). Oznacza to, że w przypadku, gdy Towarzystwo stanie się niewypłacalne w przypadkach określonych przez Ustawę o UFG, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR.

Rozważam zakup

* Pola wymagane 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym i na dostarczanie informacji handlowych za pomocą komunikacji elektronicznej przez spółkę MetLife TUnŻiR S.A., której siedziba znajduje się przy ulicy Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa. Jeśli wyrażasz zgodę, kliknij „Proszę o kontakt”.
Proszę o kontakt

Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty, skontaktuj się z nami.

Phone icon 22 523 50 70

Kontakt >

Dodatkowe informacje

 

> Karta produktu (pdf, 98 KB)

 

Umowy dodatkowe

 

> Hospitalizacja

> Konsultacja Medyczna

> Szlachetne Zdrowie

> Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego wskutek NW (pdf, 212 KB)