Zarządy spółek

 

Zarząd MetLife TUnŻiR S.A.

Łukasz Kalinowski

Łukasz Kalinowski

Prezes Zarządu

Ze spółką związany jest od 1992 roku, kiedy został zatrudniony na stanowisku Dyrektora Działu Obsługi Klienta. W 1993 roku objął funkcję Dyrektora ds. Operacyjnych, a w roku 1995 otrzymał nominację na Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa. Od stycznia 1997 r. pełnił również funkcję Dyrektora ds. Marketingu, a od września 1999 I Wiceprezesa Zarządu. Zajmował się ubezpieczeniami na życie także poza granicami Polski, m.in. na rynku rumuńskim. W latach 2000-2004 pełnił funkcję Regionalnego Dyrektora ds. Operacyjnych w Polsce i na Nowych Rynkach. Od marca 2004 do maja 2009 sprawował funkcję Prezesa Zarządu AIG PTE S.A.  

W listopadzie 2010 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za szczególny wkład w rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce.

Łukasz Kalinowski jest doktorem nauk fizycznych. W latach 1986-1992 pracował w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Uniwersytecie Warszawskim.

  

Agata Lem-Kulig

Agata Lem-Kulig

Członek Zarządu Dyrektor Pionu Operacyjnego

Pracę w MetLife rozpoczęła w 1996 roku. Od 1999 roku zajmowała kierownicze stanowiska wdrażając inicjatywy mające na celu poprawę doświadczeń Klientów oraz współtworząc strategię utrzymania Klientów. W 2007 r. powierzono jej funkcję Zastępcy Dyrektora Pionu Obsługi Klienta, a w roku 2013 - Zastępcy Dyrektora Pionu Operacyjnego. We wrześniu 2014 r. otrzymała nominację na stanowisko Dyrektora Pionu Operacyjnego oraz została powołana na Członka Zarządu.

Jest odpowiedzialna za strategię operacyjną, a w ramach pionu nadzoruje i koordynuje pracę departamentów: Oceny Ryzyka i Wystawiania Polis, Roszczeń, Obsługi Klienta, Telefonicznego Centrum Informacji i Zarządzania Projektami. Jednocześnie jest odpowiedzialna za koordynowanie działań w ramach strategii stawiającej Klienta w centrum uwagi oraz wdrażanie inicjatyw przekładających się na wzrost zadowolenia i lojalności Klientów.

W 2013 r. otrzymała odznakę „Za zasługi dla ubezpieczeń” przyznaną przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego.

                                   

Rafal Mikusinski

Rafał Mikusiński

Członek  Zarządu Dyrektor Pionu Inwestycji

Z rynkiem kapitałowym związany jest od jego powstania w 1991 roku, rozpoczynając pracę w największym biurze maklerskim CDM Pekao SA. Brał udział w tworzeniu Domu Maklerskiego Banku Amerykańskiego w Polsce, gdzie pracował od 1994 do 1996 roku na stanowisku specjalisty ds. inwestycji własnych. Następnie w latach 1997-1999 zarządzał portfelami ubezpieczeniowymi spółek AGF Ubezpieczenia i Ubezpieczenia na Życie.  

W maju 1999 roku rozpoczął pracę w PTE w dziale inwestycji , gdzie zajmował się zarządzaniem portfelem instrumentów dłużnych, podstawową analizą ekonomiczną i zarządzaniem płynnością OFE. W 2004 roku objął obowiązki Dyrektora Działu Inwestycji, a w marcu 2008 roku został powołany na członka zarządu Towarzystwa.  Od maja 2009 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, nadal będąc odpowiedzialnym za politykę inwestycyjną funduszu. Od listopada 2010 roku pełnił funkcje Prezesa Zarządu. W kwietniu 2014 roku został powołany na członka Zarządu MetLife i jako Dyrektor Pionu Inwestycji jest odpowiedzialny za obszar inwestycji.  

Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zrządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, ukończył także kursy w zakresie doradztwa inwestycyjnego, dla analityków papierów wartościowych, przygotowujące do egzaminu CFA.

Małgorzata Bukowska Milczarek

Małgorzata Milczarek-Bukowska

Członek Zarządu Dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich

Z MetLife TUnŻiR S.A. związana od 2013 roku na stanowisku Dyrektora Departamentu Zasobów Ludzkich. W 2015 roku powołana do funkcji Członka Zarządu. Odpowiedzialna jest za obszar HR w Polsce. Ponad 15 – letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami i procesami HR zdobywała w różnych obszarach biznesu. Zajmowała stanowisko Dyrektora HR w Pfizer, rozwijała obszar zarządzania zasobami ludzkimi w ING, Nordkalk a także Kama Foods.

Posiada tytuł magistra psychologii uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest również absolwentem studiów MBA w National Louis University oraz studiów podyplomowych HR. Jako specjalista HR rozwijała również swoje umiejętności coachingowe i posiada certyfikat ICC.

Piotr Szczepański

Piotr Szczepański

Członek Zarządu Dyrektor Departamentu Produktowego

Pracę w MetLife rozpoczął w 2010 roku obejmując stanowisko Dyrektora Departamentu Aktuariatu Produktowego.  W czerwcu 2016 roku został powołany na Członka Zarządu i jest odpowiedzialny za strategię produktów oferowanych przez MetLife.

Z rynkiem ubezpieczeniowym związany od 1996 roku.  Karierę zawodową rozpoczynał w Towarzystwie Ubezpieczeń Życiowych i Emerytalnych Petrus S.A. (obecnie Benefia). W latach 1998-2001 był zatrudniony w spółkach grupy Compensa, następnie pracował dla grupy Winterthur i od 2006 roku kontynuował karierę w grupie AXA, gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Aktuarialnego oraz Głównego Aktuariusza.

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Od 2000 roku posiada licencję aktuarialną.

Piotr Sztrauch

Piotr Sztrauch

Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

W MetLife rozpoczął pracę 1 marca 2013 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał na stanowiskach zarządczych w obszarze finansów i controllingu w międzynarodowych instytucjach finansowych. W latach 1997-2009 związany z Citibank i Citi Handlowy. Od 2009 roku Dyrektor Controllingu w firmach Grupy KBC w Polsce (Kredyt Bank i Warta), a od 2010 Wiceprezes Zarządu Kredyt Banku nadzorujący Pion Finansów.

Absolwent finansów i bankowości Szkoły Głównej Handlowej. Od 2002 roku jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), a od 2008 roku dyplomowanym analitykiem finansowym Chartered Financial Analyst (CFA).

 

Zarząd MetLife PTE S.A.

Justyna Dymek

Justyna Dymek

Prezes Zarządu

Pracę w MetLife rozpoczęła w 2007 roku, na stanowisku Dyrektora Departamentu Planowania i Analiz, początkowo w spółce ubezpieczeniowej, a od 2013 również w MetLife PTE i MetLife TFI. Od 2015 roku była odpowiedzialna za funkcję planowania finansowego i raportowania zarządczego w grupie MetLife w Polsce i subregionie Europy Południowo-Wschodniej (ESE). W maju 2017 roku została powołana do funkcji Prezesa Zarządu MetLife PTE.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie Ernst & Young, gdzie specjalizowała się w badaniu sprawozdań finansowych i projektach doradczych dla czołowych firm z sektora finansowego, w tym przede wszystkim zakładów ubezpieczeń, towarzystw emerytalnych i funduszy inwestycyjnych.

Jest absolwentką kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej. Od 2000 roku jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Sławomir Tołwiński

Sławomir Tołwiński

Członek Zarządu MetLife PTE S.A., Dyrektor Departamentu Rozliczeń i Obsługi Klienta

Z  Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym  jest związany od początku działalności spółki. Jako Kierownik Działu Administracji uczestniczył w projekcie tworzenia nowej struktury organizacyjnej, a później jako Dyrektor Działu Administracji dbał o prawidłowe funkcjonowanie Towarzystwa.

W styczniu 2012 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Obsługi Klienta i Wsparcia Sprzedaży, a w listopadzie 2013 roku stanowisko Z-cy Dyrektora Departamentu ds. Obsługi Klienta i Rachunków. W kwietniu 2014 roku otrzymał nominację na stanowisko Dyrektora Departamentu Rozliczeń i Obsługi Klienta i decyzją Rady Nadzorczej został powołany na członka Zarządu Towarzystwa.

Ukończył studia techniczne uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz studia podyplomowe MBA dla Inżynierów w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

 

Zarząd MetLife TFI S.A.

Tomasz Adamus

Tomasz Adamus

Prezes Zarządu, Dyrektor Departamentu Zarządzania

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 1994 roku. Karierę zawodową rozpoczynał jako makler papierów wartościowych oraz analityk. W latach 2000 -2006 był zatrudniony w Grupie AIG (PTE i AIG Asset Management), gdzie pracował m.in. na stanowisku Zarządzającego Portfelem Akcji. Przez ponad 5 lat związany był z Grupą Credit Suisse. W Credit Suisse Asset Management pełnił kluczowe funkcje Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Inwestycyjnego. W latach 2009-2011 był także szefem działu inwestycji w polskim oddziale Credit Suisse Private Banking Luxembourg.

Dwukrotny laureat „Złotego Portfela” w kategoriach funduszy akcyjnych, nagrody przyznawanej przez Gazetę Giełdy Parkiet.

Od początku maja 2013 roku w MetLife TFI, pracuje jako Dyrektor Inwestycyjny i w ramach MetLife FIO Parasol Krajowy odpowiada za część akcyjną subfunduszy: Akcji, Stabilnego Wzrostu, Akcji Średnich Spółek, Zrównoważony Nowa Europa, a w ramach MetLife SFIO Parasol Światowy za subfundusz Akcji Nowa Europa.

Posiada licencje doradcy inwestycyjnego i maklera papierów
wartościowych oraz kwalifikacje Chartered Financial Analyst (CFA).

Z wykształcenia mgr inż. fizyki technicznej, absolwent Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 2002-2004 studiował na zaocznym studium doktoranckim Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Szkoły Głównej Handlowej i podyplomowym Studium Ubezpieczeń Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie matematyki ubezpieczeniowej.

Paweł Sankowski

Paweł Sankowski

Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Finansowego

17 marca 2014 roku powołany do Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

W latach 1992 - 1994 był analitykiem kredytowym w Polskim Banku Rozwoju S.A., następnie w okresie 1995-1998 pracował w spółkach francuskiej grupy audytorsko-doradczej Mazars, ostatnio na stanowisku dyrektora.

Z MetLife związany jest od 1998 roku: w latach 1998-2009 pracował w obszarze Planowania i Analiz Amplico PTE S.A. Obecnie pełni rolę Głównego Księgowego MetLife TUnŻiR S.A. oraz jest Dyrektorem odpowiedzialnym za całokształt zagadnień związanych z księgowością spółek MetLife TUnŻiR S.A., MetLife Services Sp. z o.o., MetLife PTE S.A. i MetLife TFI S.A.

Od 2011 jest członkiem CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) największej światowej organizacji zrzeszającej ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej.

Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej z 1990 roku. Ukończył również program „Copernic” organizowany przez 4 francuskie szkoły biznesowe: Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Institut d’Etudes Politiques, College des Ingenieurs oraz Ecole des Mines.

Na skróty

Telefoniczne Centrum Informacji:

 

22 523 50 70

(ubezpieczenia i emerytury)

  

801 588 185 lub 22 588 18 57

(inwestycje TFI)

 

 

Znajdź placówkę>

Znajdź formularz>