Nadzór właścicielski

Nadzór właścicielski – MetLife PTE S.A.:

W dniu 30 czerwca 2014 r. Zarząd Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. (obecnie MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.) podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanych Zasad Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Jednocześnie Zarząd Towarzystwa oświadcza o stosowaniu Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych wraz z wyłączeniem niektórych postanowień tego Kodeksu.

 

Nadzór właścicielski – MetLife TFI S.A.:

W dniu 18 czerwca 2007 roku Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) uchwałą Zarządu podjęło decyzję o wprowadzeniu Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych oraz Zasad dotyczących głosowania MetLife TFI S.A. na walnych zgromadzeniach spółek publicznych w sprawie programów motywacyjnych.

Nota prawna

Informacje oraz ogłoszenia publikowane w serwisie internetowym MetLife TFI S.A. mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy. W szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Nie należy traktować ich również jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, usługi doradztwa inwestycyjnego lub świadczenia w jakiejkolwiek formie pomocy prawnej.

MetLife TFI S.A. dołożyło należytych starań, aby dane zamieszczone w serwisie internetowym rzetelnie przedstawiały informacje dotyczące oferowanych inwestorom produktów.

Skorzystanie przez użytkownika serwisu internetowego z informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, jako przesłanki do podjęcia przez inwestora jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Historyczne wyniki inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanego kapitału. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od daty zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, wysokości pobranych opłat manipulacyjnych oraz obowiązków podatkowych uczestnika.

Powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych Subfunduszy MetLife FIO Parasol Krajowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Akcji oraz MetLife Subfunduszu Akcji Średnich Spółek) oraz aktywów poszczególnych Subfunduszy Krajowych MetLife SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Akcji Plus oraz MetLife Subfunduszu Akcji Małych Spółek) może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski.

Aktywa Subfunduszy Zagranicznych MetLife SFIO Parasol Światowy lokowane są w większości w jednostki uczestnictwa zagranicznych subfunduszy: PineBridge Global Funds, BlackRock Global Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund, Baring Global Umbrella Fund oraz Invesco Funds.

Wartość aktywów netto Subfunduszy MetLife FIO Parasol Krajowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Obligacji, MetLife Subfunduszu Pieniężnego), Subfunduszy Krajowych MetLife SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Lokacyjnego i MetLife Subfunduszu Obligacji Plus) oraz Subfunduszy Zagranicznych MetLife SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Obligacji Światowych) cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego Funduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem.

Szczegółowe informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym i Skrócie Prospektu Informacyjnego MetLife SFIO Parasol Światowy oraz w Prospekcie Informacyjnym i Skrócie Prospektu Informacyjnego MetLife FIO Parasol Krajowy, dostępnych na stronie internetowej www.metlife.pl oraz u podmiotów prowadzących dystrybucję.

MetLife TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. MetLife TFI S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści zawartych informacji bez wcześniejszego powiadomienia. 

Nadzór właścicielski – MetLife TUnŻiR S.A.:

Zarządzanie wybranymi Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi odbywa się w oparciu o Indywidualne Strategie Inwestycyjne określone w zawartej z MetLife TFI S.A. umowie o zarządzanie aktywami. Zarząd MetLife TFI S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych oraz Zasad dotyczących głosowania MetLife TFI S.A. na walnych zgromadzeniach spółek publicznych w sprawie programów motywacyjnych. Regulacje te mają zastosowanie również do portfeli MetLife TUnŻiR S.A. oddanych w zarządzanie MetLife TFI S.A..

Na skróty

Telefoniczne Centrum Informacji:

 

22 523 50 70

(ubezpieczenia i emerytury)

  

801 588 185 lub 22 588 18 57

(inwestycje TFI)

 

 

Znajdź placówkę>

Znajdź formularz>