Ład korporacyjny


Ład korporacyjny – MetLife TUnŻiR S.A.:

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. („Towarzystwo”) przyjęło do stosowania zasady określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (pdf 518 KB) (dalej „Zasady”) wydane dnia 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych dokonana przez Radę Nadzorczą MetLife TUnŻiR S.A.

Rada Nadzorcza MetLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. realizując obowiązek wynikający z §27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, po zapoznaniu się z informacjami przekazanymi przez Zarząd, na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2017 roku dokonała pozytywnej oceny efektywności stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego w 2016 roku.

 

Ład korporacyjny – MetLife PTE S.A.:

MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”) przyjęło do stosowania zasady określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (pdf 518 KB) (dalej „Zasady”) wydane dnia 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych dokonana przez Radę Nadzorczą MetLife PTE S.A.

Rada Nadzorcza MetLife PTE S.A. (dalej Towarzystwo), realizując obowiązek wynikający z §27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej Zasady), mówiący o dokonywaniu przez organ nadzorujący regularnej oceny stosowania Zasad, w oparciu o wyniki przeprowadzonego w Towarzystwie przeglądu, Uchwałą nr 2/0/2017  pozytywnie oceniła stosowanie przez Towarzystwo Zasad, z wyjątkiem Zasady z §25 ust. 1. Niniejsza ocena została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MetLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna w dniu 29 czerwca 2017 r.

Zasada wskazana w §25 ust. 1. wskazuje że w razie braku w Towarzystwie komitetu audytu lub innych komitetów, którym powierzono określone sprawy związane z działalnością instytucji nadzorowanej, posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się nie rzadziej niż co dwa miesiące. W Towarzystwie funkcjonuje Komitet Inwestycyjny, nie funkcjonuje komitet audytu ani inne komitety, którym powierzono określone sprawy związane z działalnością instytucji nadzorowanej. W 2016 odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej.

 

Ład korporacyjny – MetLife TFI S.A.:

MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) przyjęło do stosowania zasady określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (pdf 518 KB) (dalej „Zasady”) wydane dnia 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych dokonana przez Radę Nadzorczą MetLife TFI S.A.

Rada Nadzorcza MetLife TFI S.A. (dalej Towarzystwo), na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2017 r., realizując obowiązek wynikający z §27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej Zasady), mówiący o dokonywaniu przez organ nadzorujący regularnej oceny stosowania Zasad, w oparciu o wyniki przeprowadzonego w Towarzystwie przeglądu, niniejszym pozytywnie ocenia stosowanie przez Towarzystwo Zasad, z wyjątkiem Zasady z §25 ust. 1.
Zasada wskazana w §25 ust. 1. wskazuje że w razie braku w Towarzystwie komitetu audytu lub innych komitetów, którym powierzono określone sprawy związane z działalnością instytucji nadzorowanej, posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się nie rzadziej niż co dwa miesiące. W Towarzystwie funkcjonuje Komitet Inwestycyjny, nie funkcjonuje komitet audytu ani inne komitety, którym powierzono określone sprawy związane z działalnością instytucji nadzorowanej. W 2016 odbyły się 4 posiedzenia rady nadzorczej. 

Na skróty

Telefoniczne Centrum Informacji:

 

22 523 50 70

(ubezpieczenia i emerytury)

  

801 588 185 lub 22 588 18 57

(inwestycje TFI)

 

 

Znajdź placówkę>

Znajdź formularz>