Skip Navigation

Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U W Z
A
Agent ubezpieczeniowy

Osoba, która pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego. Działalność agenta wymaga rejestracji w Komisji Nadzoru Finansowego. Do obowiązków agenta należy stała opieka nad Klientem, doradzanie i informowanie o nowych ofertach Towarzystwa.

Agent transferowy

Podmiot, któremu fundusz zlecił prowadzenie rozliczeń związanych z nabywaniem/ odkupywaniem jednostek uczestnictwa oraz prowadzenie rejestru uczestników. Agentem Transferowym dla MetLife Funduszy Inwestycyjnych jest ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Akcja

Papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej. Także ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego.

Aktywa funduszu inwestycyjnego

Mienie funduszu obejmujące środki pieniężne z wpłat uczestników funduszu, środki pieniężne, prawa nabyte przez fundusz oraz pożytki z tych praw.

Aktywa netto OFE

Wartość aktywów otwartego funduszu emerytalnego pomniejszona o zobowiązania OFE (np. opłaty dla depozytariusza, opłaty za przeprowadzane transakcje inwestycyjne).

Aktywa OFE

Suma wpłat, które wpływają za pośrednictwem ZUS do otwartego funduszu emerytalnego, powiększona o zyski z ich inwestowania.

Alokacja składki

Przeznaczenie części składki na zakup jednostek Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. Towarzystwo potrąca część wpłaconej kwoty, którą stanowią pobierane opłaty i ponoszone koszty. Pozostała (alokowana) część składki jest przeznaczana na zakup jednostek.

Automatyczne kredytowanie składek

Automatyczne udzielenie pożyczki Ubezpieczającemu, który nie opłacił składki w okresie karencji (patrz: Okres karencji). Pożyczka jest przeznaczana na opłacenie zaległej składki. Udziela się jej pod zastaw wartości wykupu umowy oraz Premii Nadzwyczajnej.

 

Automatyczne kredytowanie składek chroni Ubezpieczającego przed konsekwencjami przypadkowego wygaśnięcia umowy (zdarza się, że wskutek zdarzeń losowych Klient nie może opłacić składki w wymaganym terminie).

 

Zdarzenie ubezpieczeniowe mające miejsce w okresie, za który została opłacona składka w ramach automatycznego kredytowania składek, jest objęte ochroną.

Automatyczny wykup polisy (umowy)

Wykup polisy następuje automatycznie wskutek wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, jeśli:

 • Składka nie została opłacona w okresie karencji (o ile Ubezpieczający nie korzysta z automatycznego kredytowania składki).
 • Wartość udzielonej pożyczki (wraz z naliczonymi odsetkami) przekroczyła wartość wykupu umowy i Premii Nadzwyczajnej. 

Automatyczne kredytowanie składek jest rodzajem pożyczki, więc również może spowodować automatyczny wykup umowy.

B
Bessa

Długotrwała zniżka kursów papierów wartościowych, obniżająca w istotny sposób ich wartość oraz wartość całego rynku.

Blokada rachunku w funduszu inwestycyjnym

W czasie podanym przez uczestnika w zleceniu blokowane są wszystkie zlecenia dotyczące zablokowanego rachunku. Uczestnik funduszu może zlecić blokadę rachunku, jeśli w określonym czasie nie zamierza przeprowadzać żadnych transakcji na rachunku uczestnika w funduszu inwestycyjnym.

C
Cesja

Przeniesienie praw własności z tytułu polisy na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej.

Cesjonariusz

Osoba fizyczna lub prawna przejmująca prawa do polisy od cedenta (dotychczasowego właściciela polisy).

Częściowe i trwałe inwalidztwo

Oznacza nieodwracalne uszkodzenie ciała powodujące upośledzenie sprawności organizmu, narządu lub kończyny, (np. paraliż ręki, amputacja palca u nogi itd.), które powstało po zawarciu umowy ubezpieczenia.

Członek MetLife DFE

Osoba fizyczna, która podpisała umowę o członkostwo z MetLife DFE. Uzyskanie członkostwa w MetLife Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym następuje z chwilą zawarcia pisemnej umowy o prowadzenie Rachunku IKZE z funduszem.

Członek OFE

Oznacza osobę fizyczną, która uzyskała członkostwo w funduszu zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

D
Data wejścia w życie umowy ubezpieczenia

Dzień wskazany w szczegółowej umowie ubezpieczenia. Zwykle w tym dniu rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa, pod warunkiem że:

 • pełna składka została opłacona (ochrona ubezpieczeniowa nie rozpocznie się wcześniej niż następnego dnia po zapłaceniu pierwszej składki),
 • umowę doręczono Ubezpieczającemu. Termin doręczenia i tym samym zawarcia Umowy nie ma wpływu na datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
Data wpływu składki do OFE

Data przekazania pieniędzy przez ZUS do otwartego funduszu emerytalnego.

Depozytariusz funduszu inwestycyjnego

Instytucja powołana do ochrony środków uczestników funduszy inwestycyjnych. Zadaniem Depozytariusza jest między innymi: prowadzenie rejestru aktywów funduszu, zapewnianie, aby zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego, a rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia, oraz kontrolowanie terminowości rozliczania umów z uczestnikami funduszu, zapewnienie, aby wartość netto aktywów funduszu inwestycyjnego i wartość jednostki uczestnictwa była obliczana zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu inwestycyjnego, a dochody funduszu inwestycyjnego były wykorzystywane w sposób zgodny z przepisami prawa i ze statutem funduszu. 

Depozytariuszem może zostać wyłącznie bank z siedzibą w Polsce, dysponujący środkami własnymi w wysokości co najmniej 100 milionów złotych, oddział instytucji kredytowej, posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli fundusze przydzielone do dyspozycji tego oddziału wynoszą co najmniej 100 000 000 zł, albo Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

Depozytariusz nie może być akcjonariuszem towarzystwa zarządzającego funduszem, którego aktywa rejestruje, a pracownicy depozytariusza nie mogą być członkami zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa. Depozytariuszem dla MetLife Funduszy Inwestycyjnych jest Deutsche Bank Polska S.A.

Doradca inwestycyjny

Osoba zajmująca się zarządzaniem aktywami funduszy w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Doradcą inwestycyjnym może być wyłącznie osoba, która zdała egzamin państwowy i posiada licencję doradcy inwestycyjnego wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dystrybutor funduszy inwestycyjnych

Fundusz, podmiot prowadzący działalność maklerską lub inny podmiot, który za zezwoleniem KNF pośredniczy w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz jest umocowany do występowania i składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz funduszu w związku ze zbywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Dzień przeliczenia składki w OFE

Dzień, w którym składka przekazana przez ZUS zostaje przeliczona na jednostki rozrachunkowe zapisane na indywidualnym rachunku klienta OFE.

Dzień wyceny

Każdy dzień roboczy, z wyjątkiem sobót.

Dzień wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego

Dzień wyceny aktywów funduszu, ustalenia wartości aktywów netto funduszu oraz wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa. Dniem tym jest każdy dzień, w którym odbywa się normalna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

E
Emitent

Podmiot emitujący papiery wartościowe we własnym imieniu.

F
Filar I

Zreformowany ZUS. Uczestnictwo w nim jest obowiązkowe dla wszystkich osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, oparty na tzw. „umowie pokoleniowej”. Wysokość wypłacanej z I filara emerytury będzie zależała od sumy składek zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Filar III

Forma dobrowolnego i zorganizowanego oszczędzania na emeryturę za pośrednictwem pracowniczych programów emerytalnych (PPE), które tworzone są przez pracodawców lub Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE). IKE prowadzone jest przez wybraną instytucję finansową (fundusz inwestycyjny, biuro maklerskie, zakład ubezpieczeń lub Bank). 

Oszczędności w III filarze lokowane są w ramach funduszu inwestycyjnego, rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim, ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub lokaty bankowej.

Fundusz inwestycyjny

Osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. 

Fundusze inwestycyjne są tworzone i zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

G
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Aktualnie jedyna w Polsce giełda papierów wartościowych służąca przede wszystkim krajowemu obrotowi akcjami publicznych spółek akcyjnych, obligacjami państwowymi, walorami Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i innymi papierami dopuszczonymi do obrotu publicznego i giełdowego.

Groźna choroba

Choroba powodująca bardzo poważne skutki zdrowotne, np. znaczne upośledzenie sprawności organizmu, inwalidztwo lub zagrożenie życia. Ochroną ubezpieczeniową objęte są tylko choroby wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia danej umowy. Świadczenie jest wypłacane w przypadku zachorowania na jedną z nich, na podstawie rozpoznania choroby, bez względu na efekty oraz czas leczenia.

Gwarancja opłacania składek

Umowa dotycząca opłacania składek przez Towarzystwo w sytuacji, gdy Ubezpieczający trwale i całkowicie utraci zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy wskutek choroby lub obrażeń ciała (dozna trwałego i całkowitego inwalidztwa).

Przejęcie przez Towarzystwo opłacania składek następuje po upływie 6-miesięcznego okresu pozwalającego na ocenę trwałości inwalidztwa, a rozpoczyna się od pierwszej składki po jego wystąpieniu. Składki opłacone przez Ubezpieczającego w czasie trwania inwalidztwa są zwracane Klientowi.

H
Hossa

Długotrwała zwyżka kursów papierów wartościowych, podnosząca w istotny sposób ich wartość oraz wartość całego rynku.

I
IKE

Indywidualne Konto Emerytalne - jest prowadzone dla osoby fizycznej, która podpisała umowę o członkostwo z MetLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym.

Indywidualne Konto Emerytalne umożliwia systematyczne gromadzenie oszczędności na emeryturę bez podatku od zysków kapitałowych.

IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego - jest prowadzone dla osoby fizycznej, która podpisała umowę o członkostwo z MetLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym.
IKZE to pierwsze w Polsce rozwiązanie, które umożliwia odliczanie wpłat od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, czyli obniżenie podatku.

Indeksacja

Coroczny wzrost składki i świadczeń. Ubezpieczający może, ale nie musi skorzystać z oferty indeksacji. Z reguły korzysta z tej możliwości, ponieważ wzrost składki gwarantuje wzrost świadczeń i zmniejsza skutki inflacji. Towarzystwo w związku z indeksacją nie ocenia ponownie stanu zdrowia Ubezpieczonego.

Indywidualne konto Ubezpieczonego w ZUS

Zakładane dla każdego z ubezpieczonych w ZUS konto, na którym ewidencjonowane są składki oraz informacje dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danej osoby.

Informacja o stanie rachunku w OFE

Tak zwany wyciąg przesyłany standardowo każdemu klientowi OFE raz w roku, zawierający informacje o aktualnym stanie rachunku, datach i kwotach wpłat na rachunek OFE w okresie ostatnich 12 miesięcy. 

Znajdują się w nim również: wartość stopy zwrotu funduszu oraz średnia ważona stopa zwrotu za okres ostatnich trzech lat. Informację o stanie rachunku można także uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby w Dziale Obsługi Klienta lub korzystając z usługi PTEnet.

Instrumenty rynku pieniężnego

Papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wyłącznie wierzytelności pieniężne:

 • o terminie realizacji praw nie dłuższym niż 397 dni, liczonym od dnia ich wystawienia lub od dnia ich nabycia lub
 • które regularnie podlegają dostosowaniu do bieżących warunków panujących na rynku pieniężnym w okresach nie dłuższych niż 397 dni, lub
 • których ryzyko inwestycyjne, w tym ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, odpowiada ryzyku instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a lub b, oraz co do których istnieje podaż i popyt umożliwiające ich nabywanie i zbywanie w sposób ciągły na warunkach rynkowych, przy czym przejściowa utrata płynności przez papier wartościowy lub prawo majątkowe nie powoduje utraty przez ten papier lub prawo statusu instrumentu rynku pieniężnego.
J
Jednostki rozrachunkowe DFE

Prawo majątkowe odzwierciedlające udział Członka MetLife DFE w majątku funduszu. Chcąc wycenić wartość swojej inwestycji, Członek MetLife DFE powinien pomnożyć posiadaną liczbę jednostek rozrachunkowych przez aktualną wartość jednostki rozrachunkowej (wyceny jednostek prezentowane są na stronie internetowej MetLife DFE lub w prasie).

Jednostki UFK (towarzystwo ubezpieczeń)

Udziały Ubezpieczonego w Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym. Wartość tych udziałów zmienia się w zależności od zmian wartości aktywów funduszu (depozytów bankowych, akcji, obligacji, bonów skarbowych itp.). Jednostki są na bieżąco wyceniane, tj. w każdy dzień roboczy Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Jednostki uczestnictwa (fundusze inwestycyjne)

Prawa majątkowe do udziału w aktywach netto funduszu. W zależności od wielkości wpłaty uczestnik funduszu ma przydzieloną odpowiednią liczbę jednostek uczestnictwa.

K
Kapitał początkowy

Suma składek na ubezpieczenie społeczne, zgromadzonych przez pracownika przed wejściem w życie reformy emerytalnej, tj. przed 1 stycznia 1999 roku. Ustala się go poprzez obliczenie przypuszczalnej emerytury, jaką otrzymałaby dana osoba, gdyby w momencie wprowadzenia w życie reformy ubezpieczeń społecznych posiadała w pełni nabyte uprawnienia emerytalne, a następnie mnoży kwotę tej emerytury przez tzw. średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 62 lat, tj. przez 209 miesięcy. 

Kapitał początkowy ustala się osobom, których suma okresów składkowych i nieskładkowych wynosi co najmniej 6 miesięcy i 1 dzień. Przy ustalaniu wysokości kapitału początkowego ZUS weźmie pod uwagę liczbę przepracowanych miesięcy, wysokość dochodów i miesiące nieskładkowe.

Komisja Nadzoru Finansowego

Organ administracji państwowej powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. nadzorujący rynek finansowy w Polsce. Kontroluje m.in. działalność firm zarządzających pieniędzmi członków OFE oraz chroni inwestorów i uczestników funduszy. 

KNF przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE), a od 1 stycznia 2008 r. także kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego. Szczegółowe informacje na stronie www.knf.gov.pl.

Konwersja/Zamiana jednostek uczestnictwa (fundusze inwestycyjne)

Konwersji dokonuje się przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu funduszu inwestycyjnego (fundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu wydzielonym w ramach innego funduszu inwestycyjnego (funduszu docelowym) ze środków pieniężnych uzyskanych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa. Zamiany dokonuje się przez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu (subfundusz źródłowy) i nabycie Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu (subfunduszu docelowym) ze środków pieniężnych uzyskanych z umorzenia Jednostek Uczestnictwa w ramach tego samego funduszu inwestycyjnego.

L
Limit inwestycyjny funduszu inwestycyjnego

Zwykle jest to określona w procentach część aktywów funduszu inwestycyjnego, która może być zainwestowana w poszczególne rodzaje instrumentów finansowych. Istnieją również limity inwestycyjne innego rodzaju.

Lista haseł jednorazowych w MetLife Funduszach Inwestycyjnych

Lista haseł przydzielona przez Proservice Agenta Transferowego do wykonywania zleceń na rachunku przez internet.

M
MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Utworzony i zarządzany przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r., Nr 75, poz. 398). W ramach tego funduszu Członkowie MetLife DFE mogą gromadzić oszczędności na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

N
Nabycie (fundusze inwestycyjne)

Zakup jednostek uczestnictwa przez inwestora lub uczestnika funduszu. Nabycie następuje poprzez złożenie zlecenia nabycia u dystrybutora lub w funduszu oraz dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek funduszu lub wyłącznie poprzez dokonanie wpłaty środków pieniężnych na rachunek funduszu.

Niepodważalność umowy ubezpieczenia

Umowa staje się niepodważalna po 3 latach od daty jej zawarcia lub wznowienia. Jeśli Ubezpieczony lub Ubezpieczający podał dane niezgodne z prawdą lub je zataił w chwili zawierania umowy, w okresie 3 lat od zawarcia umowy Towarzystwo może uchylić się od odpowiedzialności i nie wypłacić świadczenia.

Nieszczęśliwy wypadek

Nagłe zdarzenie wywołane działającą nagle i niezależnie od woli Ubezpieczonego przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

O
Obligacja

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa

Prawne zobowiązanie Towarzystwa do wypłaty określonej kwoty w przypadku wystąpienia zdarzeń przewidzianych umową ubezpieczenia.

Odkupienie (fundusze inwestycyjne)

Odkupienie od uczestnika przez fundusz jednostek uczestnictwa. W zleceniu odkupienia uczestnik określa liczbę jednostek albo kwotę, za jaką mają być odkupione. Środki uzyskane z transakcji są niezwłocznie przekazywane na konto bankowe uczestnika, wskazane przez niego w zleceniu. Zlecenia można składać osobiście, przez pełnomocnika w POK-u, telefonicznie lub przez internet – po podpisaniu odpowiednich umów.

Odroczenie roszczenia

Wstrzymanie rozpatrywania roszczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać wypłatę świadczenia po czasie niezbędnym do pełnej rekonwalescencji Ubezpieczonego, czyli do czasu, kiedy będzie możliwa procentowa ocena stopnia inwalidztwa i potwierdzenie jego trwałego charakteru.

Odsetki z ZUS (odsetki za zwłokę)

Odsetki płacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z powodu spóźnionego terminu przekazania składki do OFE. Obowiązek zapłaty odsetek powstaje, jeżeli składki nie zostaną przekazane do funduszu w terminie określonym w art. 47 ust. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. w ciągu 15 dni roboczych, licząc od otrzymania przez ZUS składki opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych i deklaracji. Zgodnie z art. 47 ust. 10i ustawy, odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 2 zł.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Po otrzymaniu polisy Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w ustawowym czasie, wynoszącym 30 dni (dla przedsiębiorców – 7 dni). Towarzystwo zwraca wtedy wpłaconą składkę. Zwracana składka może być pomniejszona przez Towarzystwo o koszt udzielonej w tym czasie ochrony ubezpieczeniowej. Rezygnacja z umowy po ww. terminie – patrz: Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia.

Okres karencji

Ustalony w umowie, dodatkowy okres na opłacenie składki. Jeśli Ubezpieczający nie zapłaci składki w terminie płatności, to w ciągu następnych 30 dni (w okresie karencji) umowa nie wygaśnie. Ubezpieczony nie traci ochrony ubezpieczeniowej, pod warunkiem że Ubezpieczający opłaci zaległą składkę. W tym czasie Ubezpieczający nie ponosi żadnych konsekwencji, np. nie musi opłacać odsetek za nieterminową wpłatę.

Innym rodzajem okresu karencji jest czas wskazany np. w umowie na wypadek groźnej choroby, liczony od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, w którym Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności mimo wystąpienia choroby Ubezpieczonego.

Okres rozliczeniowy (OFE

Okres, za który wyliczana jest stopa zwrotu. Ustawowo wynosi on 36 miesięcy, co oznacza, że każdy otwarty fundusz, który przyjmował składki przez co najmniej 36 miesięcy, ustala na koniec marca i września każdego roku wysokość stopy zwrotu za ostatnie 36 miesięcy oraz wysokość stopy zwrotu osiągniętej przez otwarty fundusz emerytalny za okres dziesięciu lat kalendarzowych.

Okres składkowy (OFE)

Miesiąc, za który została przekazana składka.

Opłata dystrybucyjna (fundusze inwestycyjne)

Opłata pobierana jednorazowo od wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego.

Opłata umorzeniowa (fundusze inwestycyjne)

Opłata manipulacyjna pobierana przez towarzystwo przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej w przypadku umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszy za wyjątkiem rezygnacji z umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego dokonanej w okresie pierwszych 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

Opłata za konwersję/zamianę (fundusze inwestycyjne)

Opłata pobierana za konwersję/zamianę jednostek uczestnictwa. Składa się ona z opłaty stałej i zmiennej. Stała opłata za konwersję/zamianę w MetLife Funduszach Inwestycyjnych wynosi 0 złotych. zmienna opłata za konwersję/zamianę w MetLife Funduszach Inwestycyjnych jest równa iloczynowi kwoty konwersji/zamiany i stawki zmiennej opłaty za konwersję/zamianę. 

Stawka zmiennej opłaty za konwersję/zamianę stanowi różnicę pomiędzy stawką opłaty dystrybucyjnej w funduszu lub subfunduszu docelowym i stawką opłaty dystrybucyjnej w funduszu lub subfunduszu źródłowym. W przypadku, gdy różnica ta jest wartością ujemną, stawka zmiennej opłaty za konwersję/zamianę wynosi 0%. (Patrz: Tabela Opłat)

Opłata za zarządzanie OFE

PTE pobiera opłatę za zarządzanie aktywami OFE.
Opłata ta od 1 kwietnia 2004 r. może maksymalnie wynosić 0,045% aktywów netto OFE miesięcznie i odsetek ten będzie zmniejszany w zależności od ich wielkości.

Opłata za zarządzanie funduszem inwestycyjnym

Wynagrodzenie pobierane przez towarzystwo z tytułu zarządzania funduszem inwestycyjnym. Opłata naliczana jest w każdym dniu wyceny i pokrywana z aktywów funduszu. Jej maksymalny poziom nie może być wyższy niż ustalony w statucie funduszu. Wyliczana przez fundusz wartość jednostki uczestnictwa uwzględnia tę opłatę.

Osoby uprawnione

Osoby wskazane przez Członka MetLife DFE w umowie o członkostwo, które otrzymają środki z Rachunku IKZE w przypadku jego śmierci.

Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE)

Działa w ramach II filaru ubezpieczeń społecznych, jest tworzony, zarządzany i reprezentowany w stosunkach z osobami trzecimi przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE).

P
Papier wartościowy

Dokument obejmujący prawa majątkowe przysługujące jego posiadaczowi. Do najpopularniejszych należą akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, czeki, weksle.Papiery dłużne

Papiery dłużne

Wszelkiego rodzaju obligacje, bony skarbowe i pieniężne, papiery wartościowe stanowiące dowód zobowiązania finansowego (zazwyczaj wypłacenia określonej sumy pieniędzy) pomiędzy zaciągającym zobowiązanie (emitentem) a nabywcą papieru dłużnego. Papiery dłużne zazwyczaj cechują się wysoką płynnością i niewielkim ryzykiem inwestycyjnym.

PIN w MetLife TFI

Poufny pięciocyfrowy numer identyfikacyjny, nadawany uczestnikowi przez Towarzystwo służący do wykonywania dyspozycji przez telefon na rachunku uczestnika.

Płatnik składek

Płatnik, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, na przykład: pracodawca dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; powiatowy urząd pracy dla bezrobotnych; ośrodek pomocy społecznej w stosunku do osób pobierających zasiłki stałe lub gwarantowane zasiłki z pomocy społecznej.

Podatek od zysków kapitałowych

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się, co do zasady, podatek w formie ryczałtu w wysokości 19% uzyskanego dochodu. W funduszach inwestycyjnych podatek ten pobierany jest w przypadku odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa pomiędzy różnymi funduszami. 

Podatek nie jest pobierany w przypadku zamiany pomiędzy subfunduszami wydzielonymi w ramach tego samego funduszu. Przy obliczeniu należnego podatku przyjmuje się, że jako pierwsze odkupywane są jednostki uczestnictwa nabyte przez uczestnika funduszu po najwyższej cenie.

POK MetLife TFI

Punkt Obsługi Klientów prowadzony przez dystrybutora.

Polisa

Patrz: Umowa ubezpieczenia.

Polityka inwestycyjna funduszu (fundusze inwestycyjne)

Polityka inwestycyjna jest zapisana w statucie i informuje potencjalnych uczestników, w jaki sposób fundusz zamierza osiągnąć swój cel inwestycyjny. Polityka inwestycyjna określa kategorie lokat funduszu oraz wyjaśnia, jakimi kryteriami będą się kierować zarządzający aktywami funduszu przy wyborze tychże lokat, tak aby fundusz osiągnął zamierzony cel inwestycyjny.

Potwierdzenie (fundusze inwestycyjne)

Dokument będący potwierdzeniem realizacji zlecenia dotyczącego jednostek uczestnictwa, który Agent Transferowy przesyła uczestnikowi w imieniu funduszu.

Potwierdzenie zawarcia umowy IKZE

Potwierdzenie zawarcia umowy o prowadzenie Rachunku IKZE w MetLife DFE wydane oszczędzającemu Członkowi MetLife DFE. Powinno ono zawierać dane osobowe oszczędzającego oraz nazwę instytucji finansowej, z którą oszczędzający zawarł umowę, i numer rachunku, na który należy dokonywać wpłat.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE)

Działa jako spółka akcyjna, tworzy, reprezentuje i zarządza otwartym funduszem emerytalnym. PTE obecnie może zarządzać tylko jednym OFE. Minimalna wymagana wysokość kapitału zakładowego PTE wynosi równowartość w złotych 5 mln EURO. Powszechne Towarzystwa Emerytalne, zarządzające odpłatnie składkami ubezpieczonych zgromadzonymi w OFE, podlegają nadzorowi państwa. Instytucją, która realizuje to zadanie jest KNF.

PPE

Pracowniczy Program Emerytalny to element III filaru. Pracodawca tworzy go i finansuje swoim pracownikom. Może wybrać jedną z czterech form, m.in. umowę z funduszem inwestycyjnym.

Premia Nadzwyczajna

Dodatkowy zysk pochodzący z zainwestowania rezerw matematycznych. Towarzystwo inwestuje środki zgromadzone na pokrycie przyszłych, gwarantowanych świadczeń na rzecz Klienta, czyli tzw. rezerwy matematyczne (patrz: Rezerwy matematyczne). Przy kalkulacji produktu Towarzystwo zakłada, że będzie osiągać zysk na rezerwach matematycznych w wysokości 3,5% rocznie (tzn. w wysokości stopy technicznej).

Jeżeli Towarzystwo osiągnie z rezerw zysk wyższy, niż zostało to założone przy kalkulacji produktu, to nadwyżka tego zysku ponad stopę techniczną, po odjęciu kosztów administracyjnych (maks. 1% dla aktualnie oferowanych umów), jest dzielona pomiędzy Towarzystwo (15%) a Klienta (85%). Część należna Klientowi jest nazywana Premią Nadzwyczajną. Premia Nadzwyczajna jest również inwestowana w kolejnych latach.

Prolongata terminu płatności

Przedłużenie terminu płatności. Termin płatności jest automatycznie przedłużany o 30 dni, jeśli Ubezpieczający nie opłaci składki w uzgodnionym terminie. Te dodatkowe dni na opłacenie składki są nazywane okresem karencji w opłacaniu składek. (Patrz: Okres karencji).

Prospekt informacyjny OFE

Obowiązujący dokument sporządzony zgodnie z Ustawą z 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych (Dz.U. nr 139 z 1997 r., poz. 934, z późniejszymi zmianami), który zawiera informacje niezbędne do oceny ryzyka inwestycyjnego i dotychczasowych wyników, statut OFE oraz ostatnie zbadane i zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe OFE.

Prospekt informacyjny funduszu inwestycyjnego

Podstawowy dokument prawny regulujący działanie funduszu inwestycyjnego, zawierający statut funduszu inwestycyjnego oraz wszystkie informacje potrzebne do oceny ryzyka inwestycyjnego danego funduszu.

R
Rachunek IKZE

Wyodrębniony rachunek prowadzony w MetLife Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym na podstawie podpisanej z MetLife DFE umowy o członkostwo na zasadach określonych ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Rachunek inwestycyjny indeksacji

Rachunek inwestycyjny indeksacji tworzony jest pod warunkiem przyjęcia przez Klienta oferty indeksacji składki. Środki zgromadzone na tym rachunku są inwestowane tylko w bezpieczne inwestycje, a zyski są wolne od podatku od zysków kapitałowych.

Środki zgromadzone na tym rachunku powiększają wartość polisy i tym samym wartość wypłaconego w przyszłości świadczenia

Rachunek uczestnika w funduszu inwestycyjnym

Rachunek w funduszu lub subfunduszu prowadzony przez Agenta Transferowego, posiadający odrębny numer, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa należące do uczestnika. Wyróżniamy trzy typy rachunków uczestnika: Rachunek Indywidualny – dla osób fizycznych, Wspólny Rachunek Małżeński (WRM) – dla osób pozostających w małżeńskiej wspólnocie majątkowej oraz Rachunek Instytucjonalny – dla firm i organizacji.

Ranking KNF

Zestawienia wyników inwestycyjnych wszystkich OFE wykonywane co 6 miesięcy – na koniec marca i września, i ogłaszane na początku kwietnia i października, sporządzane za okres 3-letni (36 miesięcy) oraz za okres dziesięciu lat kalendarzowych.

Reinwestycja (fundusze inwestycyjne)

Ponowne nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu po ich uprzednim odkupieniu. Z prawa do reinwestycji w MetLife Funduszach Inwestycyjnych można skorzystać jeden raz w roku kalendarzowym, o ile od daty odkupienia jednostek uczestnictwa w danym funduszu do ich ponownego nabycia upłynęło mniej niż 180 dni. Reinwestycja jest wolna od opłaty dystrybucyjnej, ale tylko do kwoty, na jaką uprzednio zostały odkupione jednostki uczestnictwa.

Rejestr funduszy inwestycyjnych

Rejestr wszystkich funduszy inwestycyjnych funkcjonujących w Polsce. Rejestr jest prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego

Elektroniczna ewidencja danych dotyczących uczestników funduszy inwestycyjnych prowadzona przez Agenta Transferowego. Zawiera między innymi: 1) dane identyfikacyjne uczestnika, 2) informacje o liczbie posiadanych przez niego jednostek uczestnictwa, 3) szczegółowe informacje o wszystkich realizowanych przez uczestnika transakcjach, 4) informację o udzielonych przez niego lub odwołanych pełnomocnictwach.

Rezerwy matematyczne

Środki gromadzone przez Towarzystwo na pokrycie przyszłych gwarantowanych świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia. Rezerwy te są kalkulowane indywidualnie dla każdej umowy i zależą m.in. od rodzaju ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, wieku Ubezpieczonego, jego płci oraz okresu ubezpieczenia.

Wysokość świadczeń, jakie Towarzystwo spodziewa się wypłacić w związku z daną umową ubezpieczenia, może się zmieniać w czasie, natomiast Ubezpieczający płaci zawsze taką samą, uśrednioną składkę (pomijając indeksację).

Jeżeli na początku trwania ubezpieczenia (np. z racji wieku Ubezpieczonego lub rodzaju świadczeń zawartych w umowie) Towarzystwo spodziewa się wypłacić mniej świadczeń niż w okresie późniejszym, to początkowo otrzymuje składki wyższe niż są potrzebne na pokrycie bieżących świadczeń, natomiast później mniejsze. W takim przypadku Towarzystwo odkłada odpowiednią część z aktualnie zbieranych składek na później, aby uzupełnić przyszłe składki i mieć odpowiednią ilość środków na wypłatę świadczeń w późniejszym okresie. Te środki odkładane na wypłatę przyszłych świadczeń zwane są rezerwą matematyczną.

Podsumowując, rezerwy matematyczne są tworzone wówczas, gdy składka pokrywa nie tylko świadczenia w okresie, za który została zapłacona, ale również świadczenia w przyszłych okresach.

Rezygnacja z polisy

Patrz: Odstąpienie od umowy ubezpieczenia, Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia, Wykup umowy ubezpieczenia.

Renta

Kwota wypłacana co miesiąc osobie uprawnionej po zakończeniu umowy ubezpieczenia, jeśli umowa taką wypłatę przewiduje w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zależy ona od wielkości zgromadzonego kapitału i okresu, przez jaki ma być wypłacana. W przypadku renty dożywotniej jej wysokość jest zatem determinowana przewidywaną statystyczną długością życia osób uprawnionych, co z kolei zależy od ich wieku i płci w momencie nabycia prawa do świadczenia. (Patrz także: Warianty wypłacania świadczeń).

RMUA

Raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej, który płatnik ma obowiązek przekazać pracownikowi.

Rozdzielność majątkowa

Oznacza wyłączenie wspólności ustawowej: każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później; zarządza i rozporządza całym swoim majątkiem samodzielnie.

S
Samobójstwo

Akt świadomego i celowego pozbawienia się życia. Wyklucza wypłatę świadczenia na wypadek śmierci w pełnej wysokości, jeśli popełnione zostało w ciągu 2 pierwszych lat trwania umowy. W takiej sytuacji Towarzystwo zwraca wpłacone składki z tytułu ubezpieczenia na życie Uposażonym, pomniejszone o wszelkie należności z tytułu zawartej umowy.

Samobójstwo popełnione po pełnych 2 latach trwania umowy uprawnia Uposażonych do otrzymania świadczenia w pełnej wysokości.

Jeśli Ubezpieczony nie wyznaczył Uposażonych, świadczenie wypłacane jest prawnym spadkobiercom.

Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego

Pisemna informacja o stanie majątkowym funduszu, w tym o wszystkich lokatach funduszu według stanu na dany dzień, a także o przychodach, zyskach oraz kosztach i stratach, jakie poniósł fundusz w danym okresie. Sprawozdanie finansowe funduszu zawiera również inne informacje wymagane przepisami prawa. Fundusz publikuje sprawozdania finansowe dwa razy do roku w formie półrocznych i rocznych sprawozdań.

Pobierz:

Sprawozdanie finansowe MetLife FIO Parasol Krajowy

Sprawozdanie finansowe MetLife SFIO Parasol Światowy

Stan rachunku (stan konta) w OFE

Wartość środków znajdujących się na rachunku członka OFE (liczba jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku pomnożona przez wartość jednostki w dniu obliczania stanu rachunku).

Statut funduszu inwestycyjnego

Jest to dokument prawny określający warunki działania funduszu inwestycyjnego, sporządzony w formie aktu notarialnego. Statut dostarcza uczestnikowi informacji na temat celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej, rodzaju ponoszonych przez fundusz kosztów i innych informacji koniecznych do podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej. Treść statutu, jak również jego późniejsze zmiany są zatwierdzane przez KNF.

Statut OFE

Dokument, w którym określony jest cel, wymogi formalne i zasady funkcjonowania otwartego funduszu emerytalnego.

Stopa techniczna

Minimalny, roczny zysk z zainwestowanych rezerw matematycznych, jaki gwarantuje Towarzystwo przez cały okres obowiązywania umowy. Obecnie zawierane są umowy ubezpieczenia, dla których stopa techniczna wynosi 3,5%.

Stopa zwrotu OFE

Wyrażona procentowo zmiana wartości jednostki rozrachunkowej. Stopa zwrotu obrazuje opłacalność poczynionych przez OFE inwestycji. Np. stopa zwrotu za okres trzyletni jest to procentowa zmiana wartości jednostki rozrachunkowej OFE w okresie 36 miesięcy. Informuje o wynikach działalności OFE za dany okres.

Strata z inwestycji (fundusze inwestycyjne)

Strata wynikająca z różnicy między ceną, po jakiej uczestnik odkupił jednostki uczestnictwa, a ceną nabycia tych jednostek, w przypadku, gdy cena odkupienia jest niższa od ceny nabycia. Im większa to różnica, tym wyższa strata uczestnika. Strata z inwestycji może wynikać z kilku czynników, przede wszystkim ze słabej koniunktury na rynku w okresie inwestycji oraz zbyt krótkiego horyzontu inwestycji. Prawdopodobieństwo uniknięcia strat jest tym wyższe, im dłuższy horyzont inwestycji.

Suma ryzyka

Różnica między sumą ubezpieczenia a wartością rachunku w Ubezpieczeniu na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Jeżeli różnica ta jest ujemna, wówczas suma ryzyka jest równa 0.

W razie śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo wypłaca sumę ubezpieczenia lub wartość rachunku – w zależności od tego, która wartość jest większa. Jeśli wartość zgromadzonych jednostek (wartość rachunku) jest niższa od sumy ubezpieczenia, to brakującą kwotę (czyli sumę ryzyka) Towarzystwo wypłaca z własnych środków.

Suma ubezpieczenia

Kwota, która jest podstawą do określenia wysokości wypłacanych świadczeń. Jest to także maksymalna kwota, do jakiej Towarzystwo ponosi odpowiedzialność w umowie ubezpieczenia.

Ś
Świadczenie

Kwota, którą Towarzystwo jest obowiązane wypłacić w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

T
Tabela opłat w funduszu inwestycyjnym

Ustalane przez fundusz zestawienie obowiązujących opłat za wykonywanie poszczególnych zleceń.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI)

Spółka prawa handlowego powołana do tworzenia i zarządzania funduszem inwestycyjnym. TFI reprezentuje fundusz, zarządza nim i zajmuje się dystrybucją. Towarzystwo może zarządzać kilkoma funduszami inwestycyjnymi, zazwyczaj jest to „rodzina” funduszy charakteryzujących się różnym poziomem ryzyka.

U
Ubezpieczony

Ubezpieczony to osoba, której życie lub zdrowie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczający

Ubezpieczający to osoba, która zawarła z Towarzystwem umowę dotyczącą życia lub zdrowia Ubezpieczonego. Ubezpieczający jest stroną i właścicielem zawartej umowy ubezpieczenia (polisy). Z tego tytułu przysługują mu prawa np. do zmieniania umowy, odstąpienia od niej, a także do jej zerwania przed zadeklarowanym terminem i wypłaty środków zgromadzonych w ramach umowy, jeżeli umowa przewiduje taką wypłatę.

Ubezpieczenie bezskładkowe

Umowa zmieniona na wniosek Ubezpieczającego po minimum 3-letnim okresie ubezpieczenia. Powstaje po przekształceniu umowy ze składką opłacaną regularnie. Po przekształceniu umowy Ubezpieczający zaprzestaje opłacania składek, a Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej z obniżoną sumą ubezpieczenia. Przekształcenie można porównać do wykupu starej umowy i wykorzystania wartości wykupu na zakup nowej umowy po preferencyjnej cenie. 

Wysokość obniżonej sumy ubezpieczenia zależy od wartości wykupu umowy, wieku Ubezpieczonego i okresu, na jaki zostaje zawarta nowa (przekształcona) umowa. Obniżona suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż minimum ustalone przez Towarzystwo. Z tego powodu nie zawsze możliwe jest przekształcenie ubezpieczenia w bezskładkowe. Zamiana umowy na bezskładkową powoduje wygaśnięcie umów dodatkowych.

Ubezpieczenie na dożycie

Umowa ubezpieczenia gwarantująca wypłatę zasadniczego świadczenia (sumy ubezpieczenia na dożycie) Ubezpieczonemu po dożyciu do daty określonej w umowie.

W przypadku wcześniejszej śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo zwraca wpłacone składki. Nie dotyczy to śmierci Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ubezpieczeniu na dożycie „Senior+”, gdzie Towarzystwo wypłaca w takim przypadku trzykrotność sumy ubezpieczenia na dożycie.

We wszystkich przypadkach Towarzystwo dodatkowo wypłaci Premię Nadzwyczajną, wartość rachunku inwestycyjnego indeksacji oraz świadczenie należne z dodatkowych umów inwestycyjnych – jeśli takie zostały dokupione do polisy.

Ubezpieczenie na życie

Umowa ubezpieczenia przewidująca wypłatę świadczenia (sumy ubezpieczenia) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Towarzystwo.

Ubezpieczenie na życie i dożycie (mieszane)

Umowa ubezpieczenia gwarantująca wypłatę świadczenia:

 • Ubezpieczonemu – po dożyciu do daty uzgodnionej w umowie lub
 • Uposażonemu – z tytułu śmierci Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy, lub
 • spadkobiercom Ubezpieczonego (jeśli brak Uposażonych) z tytułu śmierci Ubezpieczonego w trakcie trwania umowy.


W każdym przypadku wypłacane jest świadczenie równe co najmniej sumie ubezpieczenia. Dodatkowo do sumy ubezpieczenia Towarzystwo wypłaci Premie Nadzwyczajne, wartość rachunku inwestycyjnego indeksacji oraz świadczenie należne z dodatkowych umów inwestycyjnych – jeśli takie zostały dokupione do polisy.

Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Typowo inwestycyjna umowa ubezpieczenia oparta na jednostkach Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (patrz także: Jednostki). Klient wybiera strategię inwestycyjną i ponosi tym samym ryzyko inwestycyjne. Natomiast Towarzystwo gwarantuje, że będzie dokonywać inwestycji możliwie najlepiej, zgodnie z wybraną przez Klienta strategią inwestycyjną. Należy zaznaczyć, że wartość jednostki może się znacznie zmieniać – również spadać.

Ubezpieczyciel

Towarzystwo ubezpieczeniowe (zakład ubezpieczeń), czyli MetLife TUnŻiR S.A.

Uczestnik funduszu inwestycyjnego

Osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła jednostkę uczestnictwa funduszu (jej część lub wielokrotność).

Udzielenie pełnomocnictwa (fundusze inwestycyjne)

Udzielone przez uczestnika upoważnienie do składania w jego imieniu i na jego rzecz oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym. Pełnomocnictwo udzielane jest na piśmie.

Umowa ubezpieczenia (polisa)

Dokumenty poświadczające zawarcie umowy między Towarzystwem MetLife a Ubezpieczającym, zgodnie z którą Towarzystwo zobowiązuje się objąć ochroną Ubezpieczonego, a Ubezpieczający zapewnia, że będzie opłacał należne z tego tytułu składki. Najważniejszą częścią umowy ubezpieczenia jest tzw. szczegółowa umowa ubezpieczenia.

Uposażony w OFE

Osoba fizyczna wskazana przez członka otwartego funduszu emerytalnego, która w przypadku jego śmierci otrzyma środki zgromadzone na rachunku w OFE. Wskazanie uposażonych nie jest obowiązkowe, jeżeli klient OFE ich nie wskaże, pieniądze te wchodzą w skład spadku oraz w części mogą przypaść współmałżonkowi zmarłego.

Uposażony i wypłata świadczenia w towarzystwie ubezpieczeniowym

Uposażony to osoba uprawniona do odbioru świadczenia (patrz: Świadczenie) w przypadku śmierci Ubezpieczonego. Uposażonych wyznacza Ubezpieczony. Jeśli ich nie wyznaczył lub Uposażeni zmarli przed jego śmiercią, to świadczenie jest wypłacane prawnym spadkobiercom Ubezpieczonego. Uposażeni otrzymują świadczenie w częściach wyznaczonych przez Ubezpieczonego, natomiast prawni spadkobiercy Ubezpieczonego – w proporcjach wskazanych przez sąd.

Jeśli Uposażony zmarł po śmierci Ubezpieczonego, to świadczenie jest wypłacane prawnym spadkobiercom Uposażonego. Jeśli Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego, to świadczenie otrzymują pozostali Uposażeni Ubezpieczonego (a w przypadku ich braku prawni spadkobiercy Ubezpieczonego).

Jeśli Ubezpieczony uposażył jednocześnie kilka osób, to świadczenie jest dzielone między nich w proporcjach wyznaczonych przez Ubezpieczonego. Jeśli Ubezpieczony nie wyznaczył podziału, to świadczenie jest wypłacane w równych częściach.

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538, z późn. zm.); Ustawa reguluje zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie oraz wykonywanie nadzoru w tym zakresie.

W
Warianty wypłacania świadczeń

Świadczenie może zostać wypłacone jednorazowo w momencie ustalenia prawa do świadczenia lub zgodnie z jednym z 6 wariantów:

 • Wypłata kapitału po określonej liczbie lat.
 • Wypłata kapitału w określonych ratach.
 • Wypłata kapitału w ratach w określonym czasie.
 • Renta dożywotnia – wypłacana co miesiąc do końca życia osoby uprawnionej.
 • Renta dożywotnia zagwarantowana na określony czas – wypłacana co miesiąc do końca życia osoby uprawnionej, ale nie krócej niż przez uzgodniony okres, do wyboru jest 10, 15 i 20 lat. W przypadku śmierci uprawnionego do renty w okresie gwarantowanym Towarzystwo wypłaca rentę jego prawnym spadkobiercom aż do końca tego okresu.
 • Renta dożywotnia przenoszona w 60% na małżonka – wypłacana co miesiąc do końca życia osoby uprawnionej. Po jej śmierci małżonek dożywotnio otrzymuje comiesięcznie 60% kwoty renty, jaką otrzymywała osoba uprawniona.


W każdym z powyższych wariantów świadczeniobiorca jest uprawniony do Premii Nadzwyczajnej.

Wartość godziwa

Kwota, za jaką na warunkach rynkowych dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane, na warunkach transakcji rynkowej pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami transakcji. Jest to wycena aktywów według przyjętych, weryfikowalnych standardów rynkowych.

Wartość jednostki rozrachunkowej OFE

Kwota będąca wynikiem dzielenia aktywów netto OFE przez sumę wszystkich jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na indywidualnych kontach klientów. Bieżąca wartość jednostki rozrachunkowej publikowana jest między innymi w niektórych dziennikach ogólnopolskich (np. w Rzeczpospolitej). Wartość jednostki rozrachunkowej MetLife OFE prezentowana jest na naszej stronie internetowej.

Wartość rachunku UFK

Wartość rachunku Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego obliczana jest jako liczba jednostek na danym rachunku, pomnożona przez cenę netto jednostki (patrz: Cena netto jednostki). Jeżeli Ubezpieczający wybrał więcej niż jeden Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, wówczas powyższą kalkulację wykonuje się dla każdego z nich oddzielnie i suma wyników tych kalkulacji jest równa wartości rachunku.

Wartość wykupu umowy ubezpieczenia

1.  Wartość wykupu Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego

Liczba wykupywanych jednostek pomnożona przez cenę sprzedaży jednostki (patrz: Cena sprzedaży jednostki). Jeżeli Ubezpieczający wybrał więcej niż jeden Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, wówczas powyższą kalkulację wykonuje się dla każdego z nich oddzielnie i suma wyników tych kalkulacji jest równa wartości wykupu.
Kwota wypłacana z tytułu wykupu umowy to wartość wykupu zmniejszona o potrącenia (przy opłaceniu składek za 2 lata lub mniej) lub powiększona o premię za kontynuację umowy (po 10 latach obowiązywania umowy).

2.  Wartość wykupu pozostałych umów, przewidujących takie świadczenie

Wartość wykupu to minimalna kwota, jaką Towarzystwo zobowiązuje się wypłacić w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego. Wartości te załączono do umowy ubezpieczenia. Jednocześnie z gwarantowaną wartością wykupu Towarzystwo dodatkowo wypłaci Premie Nadzwyczajne naliczone podczas trwania umowy. Jeśli umowa była indeksowana, to zostanie także wypłacona wartość rachunku inwestycyjnego indeksacji oraz świadczenie należne z dodatkowych umów inwestycyjnych – jeśli takie umowy zostały dokupione do polisy.

W przypadku polis ze składką płatną raz do roku lub częściej wartość wykupu jest zerowa w ciągu trzech pierwszych lat obowiązywania umowy. Wartości wykupu gwarantowane w poszczególnych latach ubezpieczenia są załączone do szczegółowej umowy ubezpieczenia.

Niektóre typy umów podstawowych nie mają wartości wykupu (np. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie).

Wejście w życie umowy ubezpieczenia

Patrz: Data wejścia w życie.

Wiek Ubezpieczonego

Wiek Ubezpieczonego – ukończone, pełne lata życia.

Wpłata

Wpłata środków pieniężnych na Rachunek IKZE dokonywana przez Członka MetLife DFE

Wspólność umowna

Oznacza zmianę lub wyłączenie wspólności ustawowej; małżonkowie mogą przez umowę wspólność ustawową rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć; umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Wspólność ustawowa

Oznacza, iż z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek, o ile małżonkowie nie postanowili inaczej. Dorobkiem małżonków są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. 

Do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Wspólny Rachunek Małżeński (WRM) w funduszu inwestycyjnym

Wspólny rachunek, który może być otworzony dla małżonków pozostających we wspólności majątkowej.

Wykluczenia

Ograniczenie lub zwolnienie odpowiedzialności Towarzystwa w przypadku zdarzeń ubezpieczeniowych wymienionych w warunkach umowy.

Wykup umowy ubezpieczenia

Przedterminowe rozwiązanie umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego. Wiąże się ono z wypłatą zgromadzonych środków. Ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać wykup częściowy – wypłatę części środków bez zrywania umowy ubezpieczenia. W dniu złożenia skutecznego wniosku o wykup (wykup całkowity) umowa wygasa. (Patrz także: Wartość wykupu umowy)

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE

Wypłata jednorazowa albo wypłata w ratach środków zgromadzonych na IKZE dokonywana na rzecz:

a) oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych,

b) osoby uprawnionej, na jej wniosek, w przypadku śmierci oszczędzającego.
Wypłata może być jednorazowa albo w ratach, w zależności od wniosku oszczędzającego Członka MetLife DFE albo osoby uprawnionej. Wypłata w ratach jest realizowana przez najmniej 10 lat. Jeżeli okres dokonywania wpłat na IKZE był krótszy niż 10 lat, wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty.

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE jest opodatkowana.

Wypłata transferowa (IKZE)

Przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego z IKZE prowadzonego przez inną instytucję finansową na IKZE w nowej instytucji finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych z IKZE zmarłego do IKZE osoby uprawnionej. Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji oszczędzającego albo osoby uprawnionej.

Wypłata transferowa (OFE)

Przekazanie środków do innego OFE wskutek: przejścia członka do innego funduszu, rozwodu, ustalenia rozdzielności majątkowej lub śmierci członka funduszu.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Wypowiedzenie dotyczy umów, które nie mają wartości wykupu. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej do końca okresu, za jaki została opłacona ostatnia składka. (Patrz: Odstąpienie od umowy ubezpieczenia, Wykup umowy ubezpieczenia).

Wznowienie umowy

Jeżeli umowa wygasła z powodu nieopłacenia składki, Ubezpieczający może wznowić ochronę ubezpieczeniową w terminie wskazanym w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Wznowienie starej umowy może być korzystniejsze dla Klienta niż zawarcie nowej, gdyż przy wznowieniu wysokość składki nadal zależy od tego, w jakim wieku był Ubezpieczony w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia.

Z
Zakład ubezpieczeń społecznych (ZUS)

Państwowa jednostka organizacyjna działająca w ramach Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Do jej zadań należy między innymi:

 • wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
 • prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy ubezpieczeń społecznych lub innych źródeł,
 • kontrola wpłacania składek przez płatników.


W ramach tych obowiązków ZUS prowadzi Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, a także indywidualne konta ubezpieczonych oznaczone numerem ewidencyjnym PESEL oraz konta płatników składek. Szczegółowe informacje na stronie www.zus.pl.

Zarządzający funduszem inwestycyjnym

Specjaliści zatrudnieni przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w celu zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy zgodnie z ich politykami inwestycyjnymi.

Zdolność ubezpieczeniowa

Warunki, jakie musi spełniać osoba wnioskująca o zawarcie umowy ubezpieczenia.

Zlecenie (fundusze inwestycyjne)

Pisemna, ustna lub w inny dopuszczalny sposób złożona dyspozycja dotycząca jednostek uczestnictwa, składana za pośrednictwem dystrybutora. Podstawowe rodzaje zleceń to: 1) zlecenie nabycia, 2) zlecenie odkupienia, 3) zlecenie konwersji/zamiany.

ZUA

Formularz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych wysyłany przez płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zwrot składki z OFE

Kwota wycofana z rachunku i zwrócona do ZUS z tytułu nienależnie przekazanych przez ZUS środków.

Zysk z inwestycji (fundusze inwestycyjne)

Dochód wynikający z różnicy między ceną, po jakiej uczestnik odkupił jednostki uczestnictwa, a ceną nabycia tych jednostek, w przypadku, gdy cena odkupienia jest wyższa od ceny nabycia. Im większa to różnica, tym wyższy zysk uczestnika. 

Zysk z inwestycji zależy od wielu czynników, m.in. celu inwestycyjnego funduszu, umiejętności osób zarządzających, koniunktury na rynku oraz horyzontu inwestycji. Prawdopodobieństwo osiągnięcia większego dochodu jest tym wyższe, im dłuższy horyzont inwestycji.