Skip Navigation

Informacja o zrównoważonym rozwoju

Informacja na temat przyjętej strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Sustainable Finance Disclosure Regulation”; „SFDR”)

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Obecnie MetLife TUnŻiR S.A., poza wprowadzeniem Polityki dotyczącej zaangażowania zgodnie z wymogami art. 222b ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 11 września 2015 r. (zob. nadzór wlaścicielski), nie uwzględnia w inny sposób ryzyka dotyczącego zrównoważonego rozwoju w swoim procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych ani nie rozważa negatywnego wpływu decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do  ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych i produktów emerytalnych, w tym produktów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Wynika to przede wszystkim z faktu, że MetLife TUnŻiR S.A. nie oferuje obecnie produktów ukierunkowanych konkretnie na zasady środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego. W przypadku zmiany tej sytuacji MetLife TUnŻiR S.A. rozważy modyfikację swojego procesu inwestycyjnego, która uwzględni ryzyko dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz rozważy negatywny wpływ decyzji inwestycyjnych na czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych i produktów emerytalnych, w tym produktów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Polityka wynagrodzeń MetLife TUnŻiR S.A. nie zawiera obecnie informacji na temat spójności tej polityki z uwzględnieniem ryzyka dotyczącego zrównoważonego rozwoju, ponieważ takie ryzyko nie jest uwzględnione w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez MetLife TUnŻiR S.A. w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych i produktów emerytalnych, w tym  produktów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Obecnie MetLife PTE S.A., zarządzając Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, nie uwzględnia ryzyka dotyczącego zrównoważonego rozwoju w swoim procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych ani nie rozważa negatywnego wpływu decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju.

Wynika to przede wszystkim z faktu, że MetLife PTE S.A. nie oferuje obecnie produktów ukierunkowanych konkretnie na zasady środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego.

W przypadku zmiany tej sytuacji MetLife PTE S.A. rozważy modyfikację swojego procesu inwestycyjnego, która uwzględni ryzyko dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz rozważy negatywny wpływ decyzji inwestycyjnych na czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem w odniesieniu do zarządzanego przez MetLife PTE S.A. Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

Polityka wynagrodzeń MetLife PTE S.A. nie zawiera informacji na temat spójności tej polityki z uwzględnieniem ryzyka dotyczącego zrównoważonego rozwoju, ponieważ takie ryzyko nie jest uwzględnione w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez MetLife PTE S.A. w odniesieniu do zarządzanego przez MetLife PTE S.A. Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Obecnie MetLife TFI S.A., poza wprowadzeniem Polityki dotyczącej zaangażowania zgodnie z wymogami art. 46d ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z  27 maja 2004 r. (zob. nadzór wlascicielski), nie uwzględnia w inny sposób ryzyka dotyczącego zrównoważonego rozwoju w swoim procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych ani nie rozważa negatywnego wpływu decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do zarządzanych przez MetLife TFI S.A. funduszy inwestycyjnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że MetLife TFI S.A. nie oferuje obecnie produktów ukierunkowanych konkretnie na zasady środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego. W przypadku zmiany tej sytuacji MetLife TFI S.A. rozważy modyfikację swojego procesu inwestycyjnego, która uwzględni ryzyko dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz rozważy negatywny wpływ decyzji inwestycyjnych na czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem w odniesieniu do zarządzanych przez MetLife TFI S.A. funduszy inwestycyjnych.

MetLife TFI S.A. ma politykę wynagrodzeń zgodną z wymogami art. 47a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z  27 maja 2004 r. Polityka wynagrodzeń MetLife TFI S.A. nie zawiera jednak obecnie informacji na temat spójności tej polityki z uwzględnieniem ryzyka dotyczącego zrównoważonego rozwoju, ponieważ takie ryzyko nie jest uwzględnione w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez MetLife TFI S.A. w odniesieniu do zarządzanych przez MetLife TFI S.A. funduszy inwestycyjnych.