Skip Navigation

Informacja o zrównoważonym rozwoju

Informacja na temat przyjętej strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Sustainable Finance Disclosure Regulation”; „SFDR”)

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Obecnie NNLIfe TUnŻiR S.A. (wcześniej MetLIfe TUnŻiR S.A.), poza wprowadzeniem Polityki dotyczącej zaangażowania zgodnie z wymogami art. 222b ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 11 września 2015 r. (zob. nadzór wlaścicielski), nie uwzględnia w inny sposób ryzyka dotyczącego zrównoważonego rozwoju w swoim procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych ani nie rozważa negatywnego wpływu decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do  ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych i produktów emerytalnych, w tym produktów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Wynika to przede wszystkim z faktu, że NNLife TUnŻiR S.A. nie oferuje obecnie produktów ukierunkowanych konkretnie na zasady środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego. W przypadku zmiany tej sytuacji NNLife TUnŻiR S.A. rozważy modyfikację swojego procesu inwestycyjnego, która uwzględni ryzyko dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz rozważy negatywny wpływ decyzji inwestycyjnych na czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych i produktów emerytalnych, w tym produktów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

Polityka wynagrodzeń NNLife TUnŻiR S.A. nie zawiera obecnie informacji na temat spójności tej polityki z uwzględnieniem ryzyka dotyczącego zrównoważonego rozwoju, ponieważ takie ryzyko nie jest uwzględnione w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez NNLife TUnŻiR S.A. w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych i produktów emerytalnych, w tym  produktów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Obecnie MetLife PTE S.A., zarządzając Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, nie uwzględnia ryzyka dotyczącego zrównoważonego rozwoju w swoim procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych ani nie rozważa negatywnego wpływu decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju.

Wynika to przede wszystkim z faktu, że MetLife PTE S.A. nie oferuje obecnie produktów ukierunkowanych konkretnie na zasady środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego.

W przypadku zmiany tej sytuacji MetLife PTE S.A. rozważy modyfikację swojego procesu inwestycyjnego, która uwzględni ryzyko dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz rozważy negatywny wpływ decyzji inwestycyjnych na czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem w odniesieniu do zarządzanego przez MetLife PTE S.A. Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

Polityka wynagrodzeń MetLife PTE S.A. nie zawiera informacji na temat spójności tej polityki z uwzględnieniem ryzyka dotyczącego zrównoważonego rozwoju, ponieważ takie ryzyko nie jest uwzględnione w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez MetLife PTE S.A. w odniesieniu do zarządzanego przez MetLife PTE S.A. Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego.

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Nationale-Nederlanden TFI S.A. przyjęło Procedurę podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz Procedurę uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym, które zapewniają podejmowanie decyzji zgodnie z celami inwestycyjnymi i politykami inwestycyjnymi Subfunduszy, przy należytym uwzględnieniu limitów ryzyka określonych dla Subfunduszy, z uwzględnieniem ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. Ponadto w odniesieniu do Subfunduszy lokujących aktywa w akcje spółek dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Nationale-Nederlanden TFI S.A. stosuje Politykę dotyczącą zaangażowania zgodnie z wymogami art. 46d ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (zob. https://www.nn.pl/o-nationale-nederlanden/towarzystwo-funduszy-inwestycyjnych-sa.html). Nationale-Nederlanden TFI S.A. nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Wynika to przede wszystkim z faktu, że Nationale-Nederlanden TFI S.A. nie oferuje obecnie produktów ukierunkowanych konkretnie na zasady środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego. W przypadku zmiany tej sytuacji Nationale-Nederlanden TFI S.A. nie wyklucza zmiany zaprezentowanego podejścia dotyczącego głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do zarządzanych przez Nationale-Nederlanden TFI S.A. funduszy inwestycyjnych.

Nationale-Nederlanden TFI S.A. ma politykę wynagrodzeń zgodną z wymogami art. 47a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z Polityką, stosowane zasady wynagradzania nie zachęcają do podejmowania nadmiernego ryzyka, które miałoby maksymalizować poziom wynagrodzenia, a tym samym zagrażałyby stabilności organizacji. Zasady wynagradzania nie zachęcają do zachowań niezgodnych ze statutem funduszy inwestycyjnych lub ze strategiami, procedurami i innymi regulacjami obowiązującymi w Towarzystwie. Zasady wynagradzania wspierają prawidłowe i skuteczne zarzadzanie ryzykiem oraz uwzględniają wszelkie rodzaje obecnego lub przyszłego ryzyka.