Skip Navigation

Nadzór właścicielski

MetLife TUnŻiR S.A.

Zarządzanie wybranymi Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi odbywa się w oparciu o Indywidualne Strategie Inwestycyjne określone w zawartej z MetLife TFI S.A. umowie o zarządzanie aktywami. Zarząd MetLife TFI S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych oraz Zasad dotyczących głosowania MetLife TFI S.A. na walnych zgromadzeniach spółek publicznych w sprawie programów motywacyjnych. Regulacje te mają zastosowanie również do portfeli MetLife TUnŻiR S.A. oddanych w zarządzanie MetLife TFI S.A.

MetLife PTE S.A.

W dniu 30 czerwca 2014 r. Zarząd Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. (obecnie MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.) podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanych Zasad Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Jednocześnie Zarząd Towarzystwa oświadcza o stosowaniu Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych wraz z wyłączeniem niektórych postanowień tego Kodeksu.

MetLife TFI S.A.

  • W dniu 18 czerwca 2007 roku Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) uchwałą Zarządu podjęło decyzję o wprowadzeniu Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych oraz Zasad dotyczących głosowania MetLife TFI S.A. na walnych zgromadzeniach spółek publicznych w sprawie programów motywacyjnych.
  • Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych
  • Zasady głosowania MetLife TFI