Skip Navigation

Komunikacja z akcjonariuszami

NNLife TUnŻiR S.A.

Dane kontaktowe

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. – NNLife TUnŻiR S.A. 

ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa
tel. (48) 22 523 50 00
e-mail: Biuro Zarządu

 

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zarząd NNLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

Na podstawie art. 16 Ustawy Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Zarząd NNLife TUnŻiR S.A.

 

Call for submission of share documents

In connection with the entry into force of the Act of August 30, 2019 amending the Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), hereinafter referred to as the "Act", on behalf of the Management Board of NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw (hereinafter the "Company") informs shareholders about the introduction into the Polish legal regime of the obligatory dematerialisation of company shares, which means replacing the paper form of shares with an electronic entry in the register of shareholders kept by the entity maintaining the register of the Company's shareholders.

Based on Article. 16 of the Act, the Management Board of the Company calls on all shareholders of the Company to submit their share certificates in order to dematerialize them. The share documents will be submitted against a written receipt issued to the shareholder. Share documents should be submitted to the Company's seat in Warsaw, at ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warsaw, on business days (Monday to Friday) from 8.00 a.m. to 4.00 p.m. This summons is the first summons.

Board of directors NNLife TUnŻiR S.A.

MetLife PTE S.A.

Dane kontaktowe

MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – MetLife PTE S.A.

ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa
tel. (48) 22 523 50 00
e-mail: Biuro Zarządu

 

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zarząd MetLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.

Na podstawie art. 16 Ustawy Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Zarząd MetLife PTE S.A.

Nationale-Nederlanden TFI S.A.

Dane kontaktowe

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – Nationale-Nederlanden TFI S.A

ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa
tel. (48) 22 523 50 00
e-mail: Biuro Zarządu

 

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zarząd Nationale-Nederlanden Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

Na podstawie art. 16 Ustawy Zarząd Spółki  wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, pod adresem ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Zarząd Nationale-Nederlanden TFI S.A.