Nikt nie chce nawet myśleć o złamaniu żebra, ręki, skręceniu kostki czy uszkodzeniu narządu słuchu lub wzroku. Złudne jednak może okazać się wyobrażenie typowe dla dzieci, że my, właśnie my, jesteśmy zwolnieni z ryzyka wypadku, którego następstwem będzie mniejsze lub większe uszkodzenie ciała. Choć odpowiedzialność wymaga od nas ostrożności na co dzień, to ta sama odpowiedzialność niech poprowadzi nas do podjęcia decyzji o rozszerzeniu swojego ubezpieczenia, by obejmowało ono także uszkodzenia ciała będące wynikiem tzw. „nieszczęśliwego wypadku” (NW).

A czym jest NW?To niezależne od woli osoby ubezpieczonej, gwałtowne i nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną. Takie zdarzenie nie może być związane z istniejącą chorobą osoby ubezpieczonej. Warto też wiedzieć, że zdarzenia takie jak zawał serca, udar lub wylew nie są wywołane przyczyną zewnętrzną, dlatego nie są uznawane za „nieszczęśliwy wypadek”.

Uszkodzenie ciała po wypadku – co to jest ?

To fizyczne obrażenie ciała, które powstało w wyniku „nieszczęśliwego wypadku”. Istotne jest to, że obrażenie musi być bezpośrednim i wyłącznym skutkiem NW.

Jak działa to ubezpieczenie?

Trudno w 100% zabezpieczyć się przed wypadkiem. Oczywiście, jeśli jesteśmy ostrożni i uważni, możemy zminimalizować ryzyko wypadku, ale nie jesteśmy w stanie tego ryzyka w pełni wyeliminować. Mamy natomiast możliwość zabezpieczenia finansowego po wypadku, w szczególności dotyczy to uszkodzenia ciała. Warto więc rozszerzyć swoje ubezpieczenie o umowę, która będzie nas chronić w przypadku uszkodzenia ciała wskutek wypadku. Mając taką ochronę, ubezpieczyciel wypłaci nam procent sumy ubezpieczenia w zależności od stopnia obrażeń, zgodnie z tabelą uszkodzeń ciała NW, którą klient otrzymuje z chwilą zakupu umowy. Wysokość sumy ubezpieczenia jest określona w polisie.

Jakie urazy są klasyfikowane jako trwały uszczerbek na zdrowiu?

Istotne z punktu widzenia ubezpieczonego jest to, żeby ochroną objęte były nawet najdrobniejsze uszkodzenia. Istnieją jednak różne rodzaje uszczerbków na zdrowiu, które są wynikiem wypadku. W oferowanych na rynku ubezpieczeniach najczęściej spotyka się ochronę na wypadek trwałego uszczerbku.

Mianem trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się pojawienie się choroby lub urazu, które na stałe ograniczą funkcje naszego organizmu, co może wpłynąć na zdolność do wykonywania codziennych czynności. Tego rodzaju uszczerbki na zdrowiu muszą być także uznane za nieodwracalne. Wprawdzie termin trwałego uszczerbku na zdrowiu może być rozumiany różnie, to jednak art. 11 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i wskazuje że „za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy”.

Ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu – jakie wybrać?

Rozważnie podejmijmy decyzję o rozszerzeniu ubezpieczenia o uszkodzenia ciała. Tak samo jak przy każdym innym produkcie ubezpieczeniowym nie wybierajmy ubezpieczenia szybko i bez przemyślenia. Porozmawiajmy z dobrym agentem, który wspólnie z nami oceni, co nam jest potrzebne. Wybierajmy takie ubezpieczenie, którego naprawdę potrzebujemy na co dzień. Z jednej strony wiemy, że ryzyko poważniejszego wypadku skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu jest realne, ale nie zapominajmy też o tym, że te drobniejsze urazy, takie jak złamany palec czy zranienie się, zdarzają się o wiele częściej.

Świadczenie z uszkodzenia ciała wskutek wypadku – kwoty, procenty

Istotną kwestią rozszerzonej o uszkodzenia ciała polisy ubezpieczeniowej są kwoty świadczeń, jakie może otrzymać klient.

Wysokość świadczenia jest obliczana na podstawie sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu wypadku. Kwoty wypłacane przez ubezpieczyciela wahają się od 1 do 100% sumy ubezpieczenia. Jest to zależne od rodzaju uszkodzenia ciała. Suma wypłaconych świadczeń nie może przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia. Wykaz wszystkich sytuacji, za które należne będzie świadczenie, zawarty jest w „Tabeli uszkodzeń ciała wskutek wypadku”. Klient otrzymuje tę tabelę razem z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia w chwili zakupu umowy. W przypadku MetLife szczegółowe dokumenty są na stronie: https://www.metlife.pl/obsluga_klienta/dokumenty_produktowe/ubezpieczenia-umowy-dodatkowe/ w dziale Uszkodzenie Ciała po Wypadku.

Aby ustalić prawo osoby zgłaszającej roszczenie do świadczenia, niezbędne jest przekazanie ubezpieczycielowi m.in. wypełnionego wniosku o wypłatę świadczenia. Najczęściej ubezpieczyciele mają przygotowany specjalny formularz , który należy wypełnić. Wymagana może być także dokumentacja medyczna związana z uszkodzeniem ciała i inne dokumenty potwierdzające, że doszło do wypadku. Dokładny wykaz wymaganej dokumentacji zawarty jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

MetLife – ubezpieczenie uszkodzenia ciała wskutek wypadku

W MetLife można rozszerzyć niektóre polisy o ubezpieczenie uszkodzenia ciała po wypadku. Z takim rozszerzeniem możemy liczyć na to, że po nieszczęśliwym zdarzeniu mamy dodatkowe zabezpieczenie finansowe, dzięki któremu łatwiej wrócimy do zdrowia. Udział w wypadku, który będzie skutkował nawet drobnym urazem uprawnia do otrzymania określonego procentu sumy ubezpieczenia, w zależności od stopnia uszkodzenia ciała. Taka ochrona obejmuje m.in.:

  • rany wymagające zaopatrzenia chirurgicznego,
  • złamania,
  • skręcenia,
  • oparzenia i odmrożenia od II stopnia,
  • zwichnięcia.

Jeśli zdecydujemy się na umowę dodatkową Uszkodzenie Ciała po Wypadku z sumą ubezpieczenia co najmniej 50 000 zł, to dla każdej ubezpieczonej osoby, w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, mamy bezpłatny dostęp do usług assistance, które obejmują m.in. konsultacje u chirurga i ortopedy, rehabilitację, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego i jego dostarczenie oraz transport medyczny.