Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie od 1 stycznia 2019 r. Na razie od 1 lipca 2019 przepisy obowiązują  tylko największe firmy zatrudniające więcej niż 250 pracowników. Z czasem, sukcesywnie do 2021 roku będą obejmowały wszystkich pracodawców. Wiele firm coraz częściej decyduje się na swoistą alternatywę dla PPK i uruchamiają Pracownicze Plany Emerytalne (PPE).

Czym są PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolnym systemem gromadzenia oszczędności z przeznaczeniem co do zasady na wypłatę po osiągnięciu przez nich 60. roku życia. Obejmować będą wszystkich zatrudnionych, którzy opłacają składki ZUS. Bez znaczenia pozostaje forma zatrudnienia (jedynie samozatrudnieni nie są zobowiązani do PPK). PPK mają stanowić powszechny program społeczny, który znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa finansowego Polaków. Program charakteryzuje się tym, że jest niedrogi, dobrowolny (można z niego w dowolnym momencie zrezygnować) i przyjazny pracownikom.

Środki zgromadzone w ramach PPK zostaną wypłacone po 60. roku życia i są prywatną własnością uczestników. Ten sam wiek zastosowano zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn zgodnie z zasadami równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów zabezpieczenia emerytalnego pracowników.

Wpłaty będzie dokonywał zarówno pracodawca, jak i pracownik. Podstawowa wpłata to 2% wynagrodzenia, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu oraz 1,5% wynagrodzenia od pracodawcy.

Istnieje możliwość odprowadzania większych składek. Pracodawca musi wówczas zadeklarować w umowie o zarządzaniu PPK, że będzie odprowadzał wpłaty dodatkowe w wysokości do 2,5%. Uczestnik programu również na własne życzenie może odprowadzać wyższą składkę, maksymalnie o 2% (w sumie nie więcej niż 4%).

Oznacza to, że na konto PPK uczestnika programu mogą wpływać składki od 3,5% do 8% jego wynagrodzenia. Elżbieta Rafalska, była Minister pracy, rodziny i polityki społecznej, zaznaczała, że „Pracownicze Plany Kapitałowe” pozwolą na stworzenie powszechnego, dobrowolnego systemu uzupełniającego źródła dochodu po osiągnięciu wieku emerytalnego. Obejmą one wszystkich pracowników podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, również pracujących, np. na zlecenia. Istotna jest tutaj także dobrowolność przynależności pracownika do PPK – może on w każdej chwili wystąpić z systemu.

Ustawa przewiduje terminy w którym przedsiębiorstwa zobowiązane są  do uczestnictwa w programie. Kryterium stanowi wielkość firmy oraz typ pracodawcy. Oto harmonogram uczestniczenia w PPK w firmach:

  • firmy zatrudniające więcej niż 250 osób (3,3 mln) – od 1 lipca 2019,
  • od 50 do 249 osób (2 mln) – od 1 stycznia 2020,
  • od 20 do 49 osób (1,1 mln) – od 1 lipca 2020,
  • firmy mniejsze niż 20 osób i sektor publiczny (5,1 mln) – od 1 stycznia 2021.

Czym są PPE?

PPE to skrót od Pracowniczego Programu Emerytalnego. To forma zorganizowanego, systematycznego i grupowego oszczędzania na emeryturę. Pracodawca, który uczestniczy w takim programie, zobligowany jest do naliczania składek i odprowadzania ich do wybranej instytucji finansowej. Składkę na PPE dzieli się na składkę podstawową i składkę dodatkową, która jest dobrowolna. Zadaniem instytucji finansowej jest gromadzenie i zarządzanie otrzymanymi środkami.

Odprowadzanie składek podlega określonym zasadom:

  • składka podstawowa – opłacana przez pracodawcę. Wysokość składki nie może być większa niż 7% wynagrodzenia pracownika. Może być ona ustalana procentowo od wynagrodzenia lub kwotowo dla wszystkich uczestników programu.
  • składka dodatkowa – opłacana dobrowolnie przez pracownika,. Warto zdecydować się na jej odprowadzanie, ze względu na to, że dzięki niej zwiększają się nasze oszczędności, z których będzie można skorzystać na emeryturze.

Ustawa o PPE przewiduje limity wpłat w ramach tego programu w skali rocznej. Suma składek nie może przekroczyć w 2019 r. 21 442,50 zł.

Wypłata środków z PPE realizowana jest na wniosek uczestnika w 60. roku życia albo 55 lat w przypadku uzyskaniu wcześniejszych uprawnień emerytalnych. Wypłata nastąpi automatycznie po ukończeniu 70 roku życia, jeżeli uczestnik wcześniej nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków. Wypłaty przekazywane są uczestnikowi programu ratalnie lub jednorazowo – zgodnie z dokonanym wyborem.,

Każdy zatrudniony, który pracuje w danym miejscu pracy minimum 3 miesiące, ma prawo do uczestnictwa w PPE. Ustawa o PPE przewiduje cztery formy takiego programu:

  • umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego,
  • grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
  • pracowniczy fundusz emerytalny,
  • zarządzanie zagraniczne.

PPK i PPE okiem pracodawcy i pracownika

Wiele przedsiębiorstw przed uruchomieniem PPK zdecydowało się wybrać inny program, który zwalnia z obowiązku z uczestnictwa w PPK. Pracownicze Programy Emerytalne mogą być atrakcyjniejsze dla pracowników i pracodawców, którzy chcąc w nim uczestniczyć, musieli się do nich zgłosić przed startem PPK (firmy zatrudniające ponad 250 osób obowiązywał termin 1 lipca 2019 r.). Istotnym kryterium jest także ilość uczestników w PPE. Nie może być ona mniejsza niż 25% zatrudnionych osób w przedsiębiorstwie, a składka musi wynosić co najmniej 3,5% wynagrodzenia brutto. Dla pracodawcy PPE wiąże się zatem z większymi wydatkami niż PPK. Z kolei dla pracownika PPE może być bardziej korzystne z uwagi na dobrowolność jego składek.

Zapewnij sobie spokojną przyszłość, ale żyj teraźniejszością

Nie ulega wątpliwości, że trwający dyskurs i pojawiające się nowe rozwiązania dotyczące emerytur to temat ważny dla każdego Polaka. Zarówno PPK jak i PPE to programy, które mają zapewnić nam środki, kiedy przyjdzie czas odpoczynku od pracy. Nie powinniśmy jednak zapominać, że istotne jest także to, co dzieje się teraz. Powinniśmy zatem zadbać o teraźniejszość i bezpieczeństwo zarówno swoje, rodziny, jak i pracowników. Ubezpieczenia, takie jak MetLife Każdy Ważny są alternatywą dla ubezpieczeń grupowych. Jest to ubezpieczenie, które ma wspierać finansowo ubezpieczonego, rodzinę i pracowników twojej firmy.