Skip Navigation

Pobyt w Szpitalu (F)

Pieniądze za pobyt w szpitalu

Trafiając do szpitala na co najmniej 4 dni, przysługuje Ci świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu. W ramach tego ubezpieczenia otrzymasz świadczenie za maksymalnie 100 dni hospitalizacji w każdym roku trwania umowy oraz za 300 dni w okresie, na który umowa została zawarta. W przypadku pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej ta kwota jest podwojona. Dodatkowo jest świadczenie lekowe, a przy wyższym wariancie umowy także świadczenia rehabilitacyjne oraz operacyjne.

Asystent Poszpitalny

Ta usługa assistance, realizowana przez ubezpieczyciela AWP P&C S.A. Oddział w Polsce w zakresie limitów wskazanych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia, to alternatywa dla abonamentów medycznych. Zapewnia wsparcie po chorobie lub wypadku i obejmuje m.in. konsultacje u lekarzy specjalistów, opiekę pielęgniarską, rehabilitację. Usługa darmowa przy sumie ubezpieczenia 100 zł za dzień pobytu w szpitalu i więcej.

Dokumenty

Ten materiał marketingowy ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy podstawowej MetLife Każdy Ważny oraz umów dodatkowych lub objęciem ochroną w ramach tych umów należy zapoznać się z: Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, Szczególnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminami promocji produktów oferowanych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Mondial), Warunkami Ubezpieczenia oraz Regulaminem promocji produktu oferowanego przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce (IPA), a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności MetLife, Mondial i IPA, warunkami wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego, a także wysokością opłat i limitów, dostępnymi na www.metlife.pl/kazdywazny. Dodatkowo należy zapoznać się z Regulaminem Użytkowania Serwisów MyEdenred.pl, TwojaKarta.edenred.pl i ClubCodes.pl dostępnym na www.myedenred.pl i www.metlife.pl/kazdywazny oraz Regulaminem Świadczenia Usług Telmedicin dostępnym na www.telemedi.co/pl i www.metlife.pl/kazdywazny. Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji administracyjnej.