Skip Navigation

Pobyt w Szpitalu (F)

Pieniądze za pobyt w szpitalu

Trafiając do szpitala na co najmniej 4 dni, przysługuje Ci świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu. W ramach tego ubezpieczenia otrzymasz świadczenie za maksymalnie 100 dni hospitalizacji w każdym roku trwania umowy oraz za 300 dni w okresie, na który umowa została zawarta. W przypadku pobytu na oddziale intensywnej opieki medycznej ta kwota jest podwojona. Dodatkowo jest świadczenie lekowe, a przy wyższym wariancie umowy także świadczenia rehabilitacyjne oraz operacyjne.

Asystent Poszpitalny

Ta usługa assistance, realizowana przez ubezpieczyciela AWP P&C S.A. Oddział w Polsce w zakresie limitów wskazanych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia, to alternatywa dla abonamentów medycznych. Zapewnia wsparcie po chorobie lub wypadku i obejmuje m.in. konsultacje u lekarzy specjalistów, opiekę pielęgniarską, rehabilitację. Usługa darmowa przy sumie ubezpieczenia 100 zł za dzień pobytu w szpitalu i więcej.

Dokumenty