Skip Navigation

MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu

Subfundusz Ochrony Wzrostu

W ramach Subfunduszu:
  • Subfundusz działa w oparciu o strategię inwestycyjną TV CPPI.
  • Dokładny udział lokat aktywów Subfunduszu jest uzależniony od wyniku działania algorytmu, który uwzględnia historyczną zmienność cen na rynku akcji oraz relację bieżącej wartości jednostki uczestnictwa do jej maksymalnej historycznej wartości od momentu rozpoczęcia stosowania strategii.
  • Inwestycje w akcje mogą zmieniać się od 0% do 80% wartości aktywów Subfunduszu i odwzorowują strukturę indeksu WIG20.
  • Udział w portfelu depozytów oraz dłużnych papierów wartościowych o zapadalności do 1 roku, emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski może wynosić od 0% do 100% wartości aktywów Subfunduszu.

Podstawowe informacje

Parasol: światowy

Region inwestowania: Polska

Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 0%

Pierwsza wpłata: min. 500 PLN

Każda następna: min. 250 PLN

Dokumenty

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

więcej