Skip Navigation

MetLife Subfundusz Obligacji Plus

Subfundusz Obligacji Plus

W ramach Subfunduszu:
  • lokujemy przede wszystkim w skarbowe dłużne papiery wartościowe oraz w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i perspektywach rozwoju,
  • całkowita wartość inwestycji w obligacje wynosi min. 66% wartości aktywów,
  • możemy inwestować w obligacje emitentów zagranicznych, ale ich udział w aktywach nie może przekroczyć 30%,
  • minimalny udział skarbowych dłużnych papierów wartościowych wynosi 40%.

Podstawowe informacje

Parasol: światowy

Typ subfunduszu: dłużny krajowy

Region inwestowania: Polska

Benchmark: 90% FTSE PGBI, 10% WIBID 1-miesięczny

Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 1,45%

Pierwsza wpłata: min. 500 PLN

Każda następna: min. 250 PLN

Dokumenty

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

więcej