Skip Navigation

MetLife Subfundusz MultiStrategia

Subfundusz MultiStrategia

W ramach Subfunduszu:
  • inwestujemy co najmniej 70% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych, które lokują co najmniej 50% swoich aktywów w akcje, obligacje, waluty oraz instrumenty pochodne,
  • łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa jednego funduszu zagranicznego nie może przekraczać 20% wartości aktywów,
  • do 30% aktywów lokujemy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
  • ograniczamy ryzyko walutowe związane ze zmianami kursu PLN w relacji do walut, w których denominowane są jednostki funduszy źródłowych.

Podstawowe informacje

Parasol: krajowy

Region inwestowania: Świat

Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 0,8%

Pierwsza wpłata: min. 500 PLN

Każda następna: min. 250 PLN

Dokumenty

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

więcej