Skip Navigation

MetLife Subfundusz Konserwatywny Plus

Subfundusz Konserwatywny Plus

W ramach Subfunduszu:
  • inwestujemy w depozyty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminach zapadalności nieprzekraczających 1 roku oraz dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu i terminach zapadalności powyżej 1 roku,
  • minimalny udział skarbowych dłużnych papierów wartościowych w aktywach wynosi 40%,
  • udział pozostałych papierów dłużnych, w tym obligacji przedsiębiorstw, nie może przekroczyć 60%,
  • w przypadku obligacji przedsiębiorstw inwestujemy przede wszystkim w emitentów o solidnych fundamentach i perspektywach rozwoju.

Podstawowe informacje

Parasol: światowy

Typ subfunduszu: dłużne polskie uniwersalne

Region inwestowania: Polska

Benchmark: 100% WIBID 1-miesięczny

Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 0,80%

Pierwsza wpłata: min. 500 PLN

Każda następna: min. 250 PLN

Dokumenty

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

więcej