Skip Navigation

MetLife Subfundusz Konserwatywny

Subfundusz Konserwatywny

W ramach Subfunduszu:
  • inwestujemy w depozyty bankowe i dłużne papiery wartościowe o terminach zapadalności nieprzekraczających 1 roku oraz dłużne papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu i terminach zapadalności powyżej 1 roku,
  • co najmniej 40% aktywów lokujemy w skarbowe dłużne papiery wartościowe a maksymalnie 60% w pozostałe instrumenty dłużne, w tym w obligacje przedsiębiorstw,
  • w przypadku obligacji przedsiębiorstw inwestujemy przede wszystkim w emitentów o solidnych fundamentach i perspektywach rozwoju.

Podstawowe informacje

Parasol: krajowy

Typ Subfunduszu: dłużne polskie uniwersalne

Region inwestowania: Polska

Benchmark: 100% WIBID 12-miesięczny

Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 1,00%

Pierwsza wpłata: min. 500 PLN

Każda następna: min. 250 PLN

Dokumenty

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

więcej