Skip Navigation

MetLife Subfundusz Globalnych Innowacji

Subfundusz Globalnych Innowacji

W ramach Subfunduszu:
  • inwestujemy co najmniej 70% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, lokujących min. 50% swoich aktywów zarówno globalnie, jak i lokalnie w krajach rozwijających się oraz rozwiniętych, w instrumenty udziałowe spółek działających w obszarach innowacyjnych, m.in. w sektorach technologii informacyjnych, medycyny, biotechnologii, telekomunikacji, alternatywnych źródeł energii,
  • do 30% aktywów lokujemy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
  • ograniczamy ryzyko walutowe związane ze zmianami kursu PLN w relacji do walut, w których denominowane są jednostki funduszy źródłowych.

Podstawowe informacje

Parasol: krajowy

Typ subfunduszu: akcyjny zagraniczny

Region inwestowania: Świat

Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 1,35%

Pierwsza wpłata: 500 PLN

Każda następna: 250 PLN

Dokumenty

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

więcej