Skip Navigation

MetLife Subfundusz Aktywnej Alokacji

Subfundusz Aktywnej Alokacji

W ramach Subfunduszu:
  • lokujemy od 20% do 80% aktywów w akcje,
  • inwestujemy głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • lokaty w zagraniczne papiery wartościowe lub prawa majątkowe nie mogą przekroczyć 30% wartości aktywów,
  • pozostałą część lokujemy przede wszystkim w skarbowe dłużne papiery wartościowe, obligacje przedsiębiorstw, depozyty lub trzymamy na rachunkach bieżących.

Podstawowe informacje

Parasol: krajowy

Typ subfunduszu: mieszany krajowy

Region inwestowania: Polska

Benchmark: 35% WIG20, 15% mWIG40, 50% WIBID 1-miesięczny

Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 3,00%

Pierwsza wpłata: min. 500 PLN

Każda następna: min. 250 PLN

Dokumenty

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

więcej