Skip Navigation

MetLife Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej

Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej

W ramach Subfunduszu:
  • inwestujemy co najmniej 70% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, lokujących min. 50% swoich aktywów w instrumenty udziałowe spółek z  krajów Ameryki Południowej i Środkowej,
  • do 30% aktywów lokujemy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,
  • ograniczamy ryzyko walutowe związane ze zmianami kursu PLN w relacji do walut, w których denominowane są jednostki funduszy źródłowych.

Podstawowe informacje

Parasol: światowy

Typ subfunduszu: akcyjny zagraniczny

Region inwestowania: Ameryka Południowa

Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 1,25%

Pierwsza wpłata: min. 500 PLN

Każda następna: min. 250 PLN

Dokumenty

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

więcej