Skip Navigation

MetLife Subfundusz Akcji Amerykańskich

Subfundusz Akcji Amerykańskich

W ramach Subfunduszu:
  • inwestujemy co najmniej 80% aktywów w wymienione w statucie tytuły uczestnictwa subfunduszy zagranicznych, które lokują swoje aktywa przede wszystkim w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych,
  • do 20% aktywów lokujemy w środki płynne,
  • ograniczamy ryzyko walutowe związane ze zmianami kursu PLN w relacji do walut, w których denominowane są jednostki funduszy źródłowych.

Podstawowe informacje

Parasol: światowy

Typ subfunduszu: akcyjny zagraniczny

Region inwestowania: USA

Opłata za zarządzanie (rzeczywista): 2,5%

Pierwsza wpłata: min. 500 PLN

Każda następna: min. 250 PLN

Dokumenty

Kup fundusze inwestycyjne

Zarejestruj się i inwestuj swój kapitał wygodnie, przez internet.

więcej