Skip Navigation

Jak kupić fundusze TFI

Jak mogę kupić jednostki uczestnictwa MetLife Funduszy Inwestycyjnych? Zwiń Rozwiń

Krok 1: 

Umów się na spotkanie z naszym przedstawicielem lub odwiedź jeden z Punktów Obsługi Klienta, gdzie uzyskasz niezbędne informacje oraz złożysz dyspozycję otwarcia Rachunku Uczestnika MetLife Funduszy Inwestycyjnych. Pamiętaj o zabraniu ze sobą dowodu osobistego lub paszportu.

Krok 2: 

Udaj się do banku i wyślij przelew na rachunek bankowy Subfunduszu, do którego złożyłeś wcześniej dyspozycję otwarcia Rachunku Uczestnika. Wypełnij polecenie przelewu, koniecznie podając następujące informacje:

  • pełna nazwa Subfunduszu, w którym chcesz otworzyć Rachunek Uczestnika,
  • numer rachunku bankowego Subfunduszu.

W polu „opisu przelewu” wpisz:

nazwę Dystrybutora (firmy), u którego przedstawiciela złożyłeś dyspozycję otwarcia Rachunku Uczestnika (patrz: Krok 1),

PESEL,

swoje imię i nazwisko.

Instrukcja wypełnienia dokumentu przelewu / wpłaty gotówkowe

W ciągu kilku dni otrzymasz potwierdzenie otwarcia Rachunku Uczestnika i nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

Aby dokonać kolejnej wpłaty na otwarty wcześniej Rachunek Uczestnika, nie musisz już spotykać się z naszym przedstawicielem ani odwiedzać Punktu Obsługi Klienta. Wystarczy, że udasz się do banku i wyślesz przelew na rachunek bankowy Subfunduszu, w którym posiadasz otwarty Rachunek Uczestnika, podając następujące informacje:

  • pełna nazwa Subfunduszu, w którym posiadasz otwarty Rachunek Uczestnika,
  • numer rachunku bankowego Subfunduszu.

W polu „opis przelewu” wpisz:

numer Twojego Rachunku Uczestnika (otrzymałeś go na potwierdzeniu otwarcia Rachunku i nabycia Jednostek Uczestnictwa),

swoje imię i nazwisko.

W ciągu kilku dni otrzymasz potwierdzenie dokonanej wpłaty oraz informację o stanie Twojego Rachunku Uczestnika.

Uwaga: jeśli posiadasz otwarty Rachunek Uczestnika w jednym (którymkolwiek) z Subfunduszy zarządzanych przez MetLife TFI S.A., na którym znajdują się Jednostki Uczestnictwa, możesz nabywać Jednostki Uczestnictwa pozostałych Subfunduszy MetLife TFI S.A. również za pomocą bezpośrednich przelewów bankowych. Wypełniasz wtedy przelew według powyższego wzoru, podając w polu opisu nazwę Dystrybutora, numer PESEL oraz swoje imię i nazwisko.

Gdzie mogę kupić jednostki uczestnictwa MetLife Funduszy Inwestycyjnych? Zwiń Rozwiń

Jednostki uczestnictwa MetLife Funduszy Inwestycyjnych można nabywać:

  • w placówkach naszych dystrybutorów,
  • u wybranych agentów MetLife,
  • w Punkcie Obsługi Klienta prowadzonego przez ProService Finteco obsługującego MetLife Fundusze Inwestycyjne, ul. Konstruktorska 12A, budynek B (wejście D, IV piętro), 02-673 Warszawa, w dni robocze w godzinach 8:00-16:00,
  • przez internet po uprzednim podpisaniu umowy o składaniu zleceń za pośrednictwem internetu,
  • za pośrednictwem telefonu po uprzednim podpisaniu umowy o składaniu zleceń telefonicznych.
W jaki sposób mogę wpłacać pieniądze na zakup jednostek uczestnictwa? Zwiń Rozwiń

Wpłaty na zakup jednostek uczestnictwa mogą być dokonywane zarówno w formie gotówkowej (u wybranych dystrybutorów), jak i bezgotówkowej w formie przelewu bankowego, ponieważ nie wszyscy dystrybutorzy prowadzą obsługę kasową. 

Instrukcja wypełnienia dokumentu przelewu / wpłaty gotówkowej

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami jeżeli potrzebujesz pomocy

Informacje oraz ogłoszenia publikowane w serwisie internetowym MetLife TFI S.A. mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy. W szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Nie należy traktować ich również jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, usługi doradztwa inwestycyjnego lub świadczenia w jakiejkolwiek formie pomocy prawnej. MetLife TFI S.A. dołożyło należytych starań, aby dane zamieszczone w serwisie internetowym rzetelnie przedstawiały informacje dotyczące oferowanych inwestorom produktów.

Skorzystanie przez użytkownika serwisu internetowego z informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, jako przesłanki do podjęcia przez inwestora jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko.

MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Historyczne wyniki inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanego kapitału.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany subfundusz jest uzależniona od daty zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, wysokości pobranych opłat manipulacyjnych oraz obowiązków podatkowych uczestnika. Powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy MetLife FIO Parasol Krajowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Globalnych Innowacji oraz MetLife Subfunduszu MultiStrategia) oraz aktywów poszczególnych subfunduszy krajowych MetLife SFIO Parasol Światowy, może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski.

Aktywa subfunduszy zagranicznych MetLife SFIO Parasol Światowy lokowane są w większości w jednostki uczestnictwa zagranicznych subfunduszy wskazanych w Statucie MetLife SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Akcji Europejskich oraz MetLife Subfunduszu Akcji Ameryki Łacińskiej. Wartość aktywów netto subfunduszy MetLife FIO Parasol Krajowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Obligacji Skarbowych, MetLife Subfunduszu Pieniężnego), subfunduszy krajowych MetLife SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Lokacyjnego i MetLife Subfunduszu Obligacji Plus) oraz subfunduszy zagranicznych MetLife SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy MetLife Subfunduszu Obligacji Światowych) cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem. Szczegółowe informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów MetLife SFIO Parasol Światowy oraz w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów MetLife FIO Parasol Krajowy, dostępnych na stronie internetowej www.metlife.pl oraz u podmiotów prowadzących dystrybucję. MetLife TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. MetLife TFI S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści zawartych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.