Skip Navigation

Jak kupić fundusze TFI

Informacja reklamowa

Informacja ma charakter marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa oraz nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa Subfunduszu, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji i własnością Subfunduszu. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym i Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów.

Krok 1: 

Umów się na spotkanie z naszym przedstawicielem lub odwiedź jeden z Punktów Obsługi Klienta, gdzie uzyskasz niezbędne informacje oraz złożysz dyspozycję otwarcia Rachunku Uczestnika Nationale-Nederlanden Funduszy Inwestycyjnych. Pamiętaj o zabraniu ze sobą dowodu osobistego lub paszportu.

Krok 2: 

Udaj się do banku i wyślij przelew na rachunek bankowy Subfunduszu, do którego złożyłeś wcześniej dyspozycję otwarcia Rachunku Uczestnika. Wypełnij polecenie przelewu, koniecznie podając następujące informacje:

  • pełna nazwa Subfunduszu, w którym chcesz otworzyć Rachunek Uczestnika,
  • numer rachunku bankowego Subfunduszu.

W polu „opisu przelewu” wpisz:

nazwę Dystrybutora (firmy), u którego przedstawiciela złożyłeś dyspozycję otwarcia Rachunku Uczestnika (patrz: Krok 1),

PESEL,

swoje imię i nazwisko.

Instrukcja wypełnienia dokumentu przelewu / wpłaty gotówkowe

W ciągu kilku dni otrzymasz potwierdzenie otwarcia Rachunku Uczestnika i nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

Aby dokonać kolejnej wpłaty na otwarty wcześniej Rachunek Uczestnika, nie musisz już spotykać się z naszym przedstawicielem ani odwiedzać Punktu Obsługi Klienta. Wystarczy, że udasz się do banku i wyślesz przelew na rachunek bankowy Subfunduszu, w którym posiadasz otwarty Rachunek Uczestnika, podając następujące informacje:

  • pełna nazwa Subfunduszu, w którym posiadasz otwarty Rachunek Uczestnika,
  • numer rachunku bankowego Subfunduszu.

W polu „opis przelewu” wpisz:

numer Twojego Rachunku Uczestnika (otrzymałeś go na potwierdzeniu otwarcia Rachunku i nabycia Jednostek Uczestnictwa),

swoje imię i nazwisko.

W ciągu kilku dni otrzymasz potwierdzenie dokonanej wpłaty oraz informację o stanie Twojego Rachunku Uczestnika.

Uwaga: jeśli posiadasz otwarty Rachunek Uczestnika w jednym (którymkolwiek) z Subfunduszy zarządzanych przez Nationale-Nederlanden TFI S.A., na którym znajdują się Jednostki Uczestnictwa, możesz nabywać Jednostki Uczestnictwa pozostałych Subfunduszy Nationale-Nederlanden TFI S.A. również za pomocą bezpośrednich przelewów bankowych. Wypełniasz wtedy przelew według powyższego wzoru, podając w polu opisu nazwę Dystrybutora, numer PESEL oraz swoje imię i nazwisko.

Jednostki uczestnictwa MetLife Funduszy Inwestycyjnych można nabywać:

  • w placówkach naszych dystrybutorów,
  • u wybranych agentów NNLife,
  • w Punkcie Obsługi Klienta prowadzonego przez ProService Finteco obsługującego Nationale-Nederlanden Fundusze Inwestycyjne, ul. Konstruktorska 12A, budynek B (wejście C, IV piętro), 02-673 Warszawa, w dni robocze w godzinach 9:00-17:00,
  • przez internet po uprzednim podpisaniu umowy o składaniu zleceń za pośrednictwem internetu,
  • za pośrednictwem telefonu po uprzednim podpisaniu umowy o składaniu zleceń telefonicznych.

 

Wpłaty na zakup jednostek uczestnictwa mogą być dokonywane zarówno w formie gotówkowej (u wybranych dystrybutorów), jak i bezgotówkowej w formie przelewu bankowego, ponieważ nie wszyscy dystrybutorzy prowadzą obsługę kasową. 

Instrukcja wypełnienia dokumentu przelewu / wpłaty gotówkowej

Informacje o ryzyku i zastrzeżenia prawne

Informacje oraz ogłoszenia publikowane w serwisie internetowym Nationale-Nederlanden TFI S.A. mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy. W szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Nie należy traktować ich również jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, usługi doradztwa inwestycyjnego lub świadczenia w jakiejkolwiek formie pomocy prawnej. Nationale-Nederlanden TFI S.A. dołożyło należytych starań, aby dane zamieszczone w serwisie internetowym rzetelnie przedstawiały informacje dotyczące oferowanych inwestorom produktów.

Skorzystanie przez użytkownika serwisu internetowego z informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, jako przesłanki do podjęcia przez inwestora jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko.

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Historyczne wyniki inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanego kapitału.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany subfundusz jest uzależniona od daty zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, wysokości pobranych opłat manipulacyjnych oraz obowiązków podatkowych uczestnika. Powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych subfunduszy Nationale-Nederlanden FIO (nie dotyczy Nationale-Nederlanden Subfunduszu Globalnych Innowacji oraz Nationale-Nederlanden Subfunduszu Multistrategia) oraz aktywów poszczególnych subfunduszy krajowych Nationale-Nederlanden SFIO, może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski.

Aktywa subfunduszy zagranicznych Nationale-Nederlanden SFIO lokowane są w większości w jednostki uczestnictwa zagranicznych subfunduszy wskazanych w Statucie Nationale-Nederlanden SFIO (nie dotyczy  Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Europejskich oraz Nationale-Nederlanden Subfunduszu Akcji Ameryki Łacińskiej. Wartość aktywów netto subfunduszy  Nationale-Nederlanden FIO (nie dotyczy Nationale-Nederlanden Subfunduszu Obligacji Skarbowych, Nationale-Nederlanden Subfunduszu Konserwatywnego), subfunduszy krajowych Nationale-Nederlanden SFIO (nie dotyczy Nationale-Nederlanden Subfunduszu Konserwatywnego Plus i Nationale-Nederlanden Subfunduszu Obligacji Plus) oraz subfunduszy zagranicznych Nationale-Nederlanden SFIO (nie dotyczy Nationale-Nederlanden Subfunduszu Obligacji Światowych) cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem. Szczegółowe informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów  Nationale-Nederlanden SFIO oraz w Prospekcie Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów Nationale-Nederlanden FIO, dostępnych na stronie internetowej www.metlife.pl oraz u podmiotów prowadzących dystrybucję. Nationale-Nederlanden TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Nationale-Nederlanden TFI S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści zawartych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami jeżeli potrzebujesz pomocy