Skip Navigation

Zarządzający funduszami PTE

Krzysztof Kożuchowski

Członek Zarządu MetLife PTE S.A., Dyrektor Departamentu Inwestycji

Doświadczenie zdobywał w wielu instytucjach finansowych. W latach 1993-1996  był odpowiedzialny za zarządzanie płynnością w Banku Handlowym w Warszawie S.A. oraz brał udział w operacjach otwartego rynku organizowanych przez NBP. Następnie, do 1998 roku, pracował w ING Banku na stanowisku Senior dealer obligacji skarbowych i był odpowiedzialny za organizację komórki zajmującej się obrotem obligacjami skarbowymi na rynku krajowym i z inwestorami zagranicznymi. W latach 1998 – 2005 był Dyrektorem Departamentu Skarbu banku Citi-Handlowy.  Od  2005 roku pełnił funkcję zastępcy  dyrektora inwestycyjnego w NN Investment Partners TFI i odpowiadał  za wyniki lokalnie zarządzanych funduszy w stosunku do benchmarków i wyników funduszy konkurencyjnych. Był też członkiem komitetu ALCO dla działalności ubezpieczeniowej grupy Nationale Netherlanden w Polsce. W MetLife PTE rozpoczął pracę w sierpniu 2017 roku.

Posiada dyplom MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie/University of Minnesota.

Piotr Grzeliński

Zarządzający Aktywami

Od 2010 związany z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym, gdzie odbywał staż po zakończeniu projektu Akademia Liderów Rynku Kapitałowego organizowanego przez Fundację 2065 im. Lesława Pagi. Od września 2010 roku pełnił funkcję analityka akcji, a od grudnia 2013 roku jest zarządzającym aktywami. Od stycznia 2017 roku odpowiada za portfel otwartego funduszu emerytalnego. Od sierpnia 2018 roku odpowiada za portfel dobrowolnego funduszu emerytalnego.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał wcześniej w BPH TFI (2008) oraz Raiffeisen Bank Polska (2007).

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, kierunek Informatyka i Ekonometria. Studiował również na Uniwersytecie Tampere (Finlandia) - finanse behawioralne oraz audyt i systemy kontrolingowe - studia w ramach programu Socrates-Erasmus.

Andrzej Bieniek

Zarządzający Aktywami

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w DI Xelion (2012) oraz w EY (2012). W latach 2012-2016 pełnił funkcję analityka sektora bankowego oraz finansowego w Domu Maklerskim BZ WBK (obecnie DM Santander). Od 2016 do 2018 roku pełnił funkcję zarządzającego funduszami absolutnej stopy zwrotu oraz private equity w Capital Partners TFI. Od lipca 2018 roku związany z MetLife PTE jako analityk a następnie zarządzający aktywami funduszy DFE i OFE.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność rynki finansowe.
Posiada licencję maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego oraz posiada certyfikat CFA.