Skip Navigation

OFE

WSTRZYMANIE PRAC NAD REFORMĄ EMERYTALNĄ I PRZEKSZTAŁCENIEM OFE

Prace legislacyjne nad ustawą, która zakładała przeniesienie środków z OFE na IKE lub do ZUS, zostały wstrzymane na bliżej nieokreślony czas. Oznacza to, że Otwarte Fundusze Emerytalne działają na niezmienionych zasadach.
Ostatnim etapem legislacji  były prace w komisjach sejmowych a na kwietniowym posiedzeniu (14,15 i 20 kwietnia 2021 r.), Sejm nie przyjął projektu ustawy z 3 lutego 2021 r. Obecnie nie ma oficjalnych komunikatów, które wskazywałyby terminy podjęcia dalszych prac w Parlamencie oraz określających kształt i terminy wejścia w życie ustawy.

Zmiana danych kontaktowych obsługi spraw dotyczących OFE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 maja 2021 r. nastąpiło połączenie Moventum Services Sp. z o.o. (spółka przejmowana), pełniącej funkcję Agenta Transferowego dla MetLife OFE i MetLife DFE, z ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca).
Po połączeniu będzie funkcjonowała jedna nazwa ProService Finteco Sp. z o.o.

W sprawach związanych z członkostwem w MetLife OFE prosimy o kontakt:

       ProService Finteco Sp. z o.o.
       Agent Transferowy dla MetLife OFE i MetLife DFE
       ul. Konstruktorska 12A,  02-673 Warszawa

Dołącz do jednego z największych funduszy emerytalnych w Polsce.
  • Jeśli jesteś już w innym OFE, możesz zmienić fundusz na MetLife w miesiącach transferowych, czyli w lutym, maju, sierpniu lub listopadzie. Aby zostać członkiem MetLife OFE w najbliższym miesiącu transferowym, umowę z nami zawierasz najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc transferowy.
  • Możesz przystąpić do OFE w ciągu 4 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy, gdy po raz pierwszy zostajesz zgłoszony przez pracodawcę do systemu ubezpieczeń społecznych. Twoja składka emerytalna trafi wtedy zarówno do OFE (2,92%), jak i do ZUS (16,6%). Jeśli tego nie zrobisz, to całość składki (19,52%) trafi do ZUS, z czego 7,3% będzie ewidencjonowane na Twoim indywidualnym subkoncie.
 
 
Najlepsze wyniki na rynku
Wyniki funduszu

MetLife OFE uzyskał najwyższą stopę zwrotu za 10 lat według Informacji Komisji Nadzoru Finansowego opublikowanej 28.10.2021 r.

 
Cel inwestycyjny
Cel inwestycyjny

Naszym celem jest maksymalny stopień bezpieczeństwa i rentowności lokat w długim okresie. Inwestujemy głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Część aktywów lokujemy za granicą, a także w inne udziałowe i dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe.

 
Notowania OFE

Dokumenty, dodatkowe informacje

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66 kodeksu cywilnego. Szczegóły umowy, takie jak: warunki wypłaty zgromadzonych środków, wysokość opłat i prowizji pobieranych przez MetLife PTE S.A. zawarte są w Statucie Funduszu. MetLife PTE S.A. nie gwarantuje realizacji założonego w Statucie Funduszu celu inwestycyjnego, a dane historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Członek Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. Opis sytuacji finansowej Funduszu i ryzyka związanego z przystąpieniem do Funduszu oraz pozostawaniem Członkiem Funduszu znajduje się w Prospekcie Informacyjnym MetLife OFE.