Skip Navigation

OFE

WSTRZYMANIE PRAC NAD REFORMĄ EMERYTALNĄ I PRZEKSZTAŁCENIEM OFE

Prace legislacyjne nad ustawą, która zakładała przeniesienie środków z OFE na IKE lub do ZUS, zostały wstrzymane na bliżej nieokreślony czas. Oznacza to, że Otwarte Fundusze Emerytalne działają na niezmienionych zasadach.
Ostatnim etapem legislacji  były prace w komisjach sejmowych a na kwietniowym posiedzeniu (14,15 i 20 kwietnia 2021 r.), Sejm nie przyjął projektu ustawy z 3 lutego 2021 r. Obecnie nie ma oficjalnych komunikatów, które wskazywałyby terminy podjęcia dalszych prac w Parlamencie oraz określających kształt i terminy wejścia w życie ustawy.

Zmiana danych kontaktowych obsługi spraw dotyczących OFE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 maja 2021 r. nastąpiło połączenie Moventum Services Sp. z o.o. (spółka przejmowana), pełniącej funkcję Agenta Transferowego dla MetLife OFE i MetLife DFE, z ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca).
Po połączeniu będzie funkcjonowała jedna nazwa ProService Finteco Sp. z o.o.

W sprawach związanych z członkostwem w MetLife OFE prosimy o kontakt:

       ProService Finteco Sp. z o.o.
       Agent Transferowy dla MetLife OFE i MetLife DFE
       ul. Konstruktorska 12A,  02-673 Warszawa

Dołącz do jednego z największych funduszy emerytalnych w Polsce.
  • Jeśli jesteś już w innym OFE, możesz zmienić fundusz na MetLife w miesiącach transferowych, czyli w lutym, maju, sierpniu lub listopadzie. Aby zostać członkiem MetLife OFE w najbliższym miesiącu transferowym, umowę z nami zawierasz najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc transferowy.
  • Możesz przystąpić do OFE w ciągu 4 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy, gdy po raz pierwszy zostajesz zgłoszony przez pracodawcę do systemu ubezpieczeń społecznych. Twoja składka emerytalna trafi wtedy zarówno do OFE (2,92%), jak i do ZUS (16,6%). Jeśli tego nie zrobisz, to całość składki (19,52%) trafi do ZUS, z czego 7,3% będzie ewidencjonowane na Twoim indywidualnym subkoncie.
 
 
Najlepsze wyniki na rynku

Wyniki funduszu

MetLife OFE jest na drugim miejscu w porównaniu stóp zwrotu za 10 lat według Informacji Komisji Nadzoru Finansowego opublikowanej 28.04.2022 r.

 
Cel inwestycyjny

Cel inwestycyjny

Naszym celem jest maksymalny stopień bezpieczeństwa i rentowności lokat w długim okresie. Inwestujemy głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Część aktywów lokujemy za granicą, a także w inne udziałowe i dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe.

 
Notowania OFE

Dokumenty, dodatkowe informacje

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66 kodeksu cywilnego. Szczegóły umowy, takie jak: warunki wypłaty zgromadzonych środków, wysokość opłat i prowizji pobieranych przez MetLife PTE S.A. zawarte są w Statucie Funduszu. MetLife PTE S.A. nie gwarantuje realizacji założonego w Statucie Funduszu celu inwestycyjnego, a dane historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Członek Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. Opis sytuacji finansowej Funduszu i ryzyka związanego z przystąpieniem do Funduszu oraz pozostawaniem Członkiem Funduszu znajduje się w Prospekcie Informacyjnym MetLife OFE.