MetLife - Zgłoś roszczenie

Zgłoś roszczenie

 

Roszczenia – ubezpieczenia indywidualne

Jeżeli wystąpiło zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o nim naszego Towarzystwa.

 

Zanim zgłosisz roszczenie

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i obejrzenie filmu przybliżającego proces obsługi roszczeń. Mogą być pomocne w szybkim rozpatrzeniu sprawy.

 

film o roszczeniach

Obejrzyj film >>

 

 • Warunkiem szybkiego rozpatrzenia roszczenia jest przesłanie na adres Towarzystwa kompletnej dokumentacji, na którą składa się wypełniony wniosek roszczeniowy (dostępny również on-line przez portal e-roszczenie na stronie www.eroszczeniemetlife.pl) oraz dokumenty, których pełny opis znajduje się pod odpowiednią nazwą zdarzenia ubezpieczeniowego poniżej.

 • Niezależnie od otrzymanej dokumentacji medycznej Towarzystwo może skierować Ubezpieczonego/Ubezpieczającego na konsultacje medyczną. Prosimy zatem o zachowanie kopii dokumentacji medycznej przesłanej do naszego Towarzystwa celem przedstawienia jej w czasie badania lekarzowi orzecznikowi MetLife.

 • Kopie dokumentacji dotyczącej wypadków poza granicami kraju prosimy przesłać w formie tłumaczenia przysięgłego. 

 

Jak zgłosić roszczenie

Roszczenia o wypłatę świadczenia najszybciej i najłatwiej zgłosić bezpośrednio do Departamentu Roszczeń:

 

 • on-line przez portal e-roszczenie: dostępny na stronie
  > www.eroszczeniemetlife.pl

 • elektronicznie na adres e-mail: roszczenia@metlife.pl (maksymalny rozmiar wiadomości wraz załącznikami wynosi 12 MB),

 • telefonicznie pod numerem: +48 22 523 50 70 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora),

 • pisemnie na adres siedziby Towarzystwa: MetLife TUnŻiR SA, Departament Roszczeń, ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa
  > Zobacz na mapie

 • osobiście: w siedzibie Towarzystwa lub jego uprawnionym przedstawicielstwie
  lista biur i agencji MetLife

 

Informujemy również, że Towarzystwo zastrzega sobie prawo do żądania oryginalnych dokumentów lub oryginalnie poświadczonych kopii dokumentów.

Uprawnienia do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem posiadają notariusz, osoby upoważnione w biurze głównym Towarzystwa lub jego uprawnionym przedstawicielstwie lub organ wydający dokument.

 

Wymagane dokumenty, w zależności od posiadanej ochrony ubezpieczeniowej, w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu:

Roszczenia – grupowe ubezpieczenia pracownicze, kontynuacje ubezpieczenia grupowego pracowniczego, ubezpieczenia klientów instytucji finansowych lub dostawców usług telekomunikacyjnych

Zgłoszenie roszczenia z wyżej wymienionych umów ubezpieczenia – więcej informacji.

Emerytura (OFE oraz IKZE, IKE w MetLife DFE)

Zgłoszenie śmierci członka MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego lub MetLife Dobrowolnego funduszu Emerytalnego w celu wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku zmarłego –  więcej informacji

Formularz zawiadomienia o śmierci Klienta MetLife PTE.pdf

Formularze można również zamówić telefonicznie pod numerem telefonu 22 523 50 70 lub poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta:  e-Formularz kontaktowy.

Fundusze Inwestycyjne (TFI)

Postępowanie w przypadku śmierci Uczestnika MetLife Funduszy Inwestycyjnych

W celu złożenia dyspozycji dot. spadku po zmarłym Uczestniku spadkobiercy powinni przedstawić podczas wizyty w placówce dystrybutora MetLife Funduszy Inwestycyjnych następujące dokumenty:

 • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • oryginał aktu zgonu Uczestnika (do wglądu),
 • pisemną umowę o dziale spadku zawartą pomiędzy wszystkimi spadkobiercami lub prawomocne orzeczenie sądu o dziale spadku,
 • w przypadku, gdy Spadkodawca (Uczestnik) pozostawał w małżeńskiej wspólnocie majątkowej, oświadczenie małżonka Spadkodawcy, czy i ile przypadło mu Jednostek w wyniku działu majątku,
 • w przypadku, gdy zmarły Uczestnik posiadał Wspólny Rachunek Małżeński (WRM), pisemne oświadczenie współmałżonka potwierdzające istnienie wspólnoty majątkowej w momencie śmierci jednego z małżonków, niezbędne do otrzymania połowy Jednostek zgromadzonych na Rachunku WRM.

W celu uzyskania informacji dotyczących postępowania w przypadku śmierci Uczestnika MetLife Funduszy Inwestycyjnych prosimy o kontakt z numerami infolinii: 801 588 185 lub 22 588 18 57.

Nowość

e-roszczenie – zgłoś i załącz dokumenty
on-line przez portal www.eroszczeniemetlife.pl

Portal umożliwia:

– zgłaszanie roszczeń z ubezpieczeń indywidualnych, grupowych pracowniczych, kontynuacji ubezpieczenia grupowego pracowniczego, klientów instytucji finansowych lub dostawców usług telekomunikacyjnych

– załączanie dokumentów wymaganych do zgłoszenia roszczenia

Wypełnij on-line>

 

Niezależnie od zgłoszenia on-line Towarzystwo zastrzega sobie prawo do żądania oryginalnych dokumentów lub oryginalnie poświadczonych kopii dokumentów w formie określonej na stronie internetowej Towarzystwa lub w warunkach ubezpieczenia.

Jak wygląda proces rozpatrywania
roszczenia?

Make a claim roszczenie

Na skróty

Telefoniczne Centrum Informacji:

 

22 523 50 70

(ubezpieczenia i emerytury)

  

801 588 185 lub 22 588 18 57

(inwestycje TFI)

 

 

Znajdź placówkę>

Znajdź formularz>