Druki operacyjne

Publikowane poniżej dokumenty zamieszczone zostały w formie plików PDF. Prosimy upewnić się, iż posiadają Państwo program Adobe Acrobat Reader.

Ład korporacyjny

W dniu 18 czerwca 2007 roku Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uchwałą Zarządu podjęło decyzję o wprowadzeniu Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych oraz Zasad dotyczących głosowania Amplico TFI S.A. na walnych zgromadzeniach spółek publicznych w sprawie programów motywacyjnych.

Druki operacyjne

Nota prawna

Informacje oraz ogłoszenia publikowane w serwisie internetowym Amplico TFI S.A. mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy. W szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Nie należy traktować ich również jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, usługi doradztwa inwestycyjnego lub świadczenia w jakiejkolwiek formie pomocy prawnej. Amplico TFI S.A. dołożyło należytych starań, aby dane zamieszczone w serwisie internetowym rzetelnie przedstawiały informacje dotyczące oferowanych inwestorom produktów. Skorzystanie przez użytkownika serwisu internetowego z informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, jako przesłanki do podjęcia przez inwestora jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko.
Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Historyczne wyniki inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanego kapitału. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od daty zbycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, wysokości pobranych opłat manipulacyjnych oraz obowiązków podatkowych uczestnika. Powyżej 35% wartości aktywów poszczególnych Subfunduszy Amplico FIO Parasol Krajowy (nie dotyczy Amplico Subfunduszu Akcji oraz Amplico Subfunduszu Akcji Średnich Spółek) oraz aktywów poszczególnych Subfunduszy Krajowych Amplico SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy Amplico Subfunduszu Akcji Plus oraz Amplico Subfunduszu Akcji Małych Spółek) może być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski. Aktywa Subfunduszy Zagranicznych Amplico SFIO Parasol Światowy lokowane są w większości w jednostki uczestnictwa zagranicznych subfunduszy: PineBridge Global Funds, BlackRock Global Funds, Franklin Templeton Investment Funds, Schroder International Selection Fund, Baring Global Umbrella Fund oraz Invesco Funds. Wartość aktywów netto Subfunduszy Amplico FIO Parasol Krajowy (nie dotyczy Amplico Subfunduszu Obligacji, Amplico Subfunduszu Pieniężnego), Subfunduszy Krajowych Amplico SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy Amplico Subfunduszu Lokacyjnego i Amplico Subfunduszu Obligacji Plus) oraz Subfunduszy Zagranicznych Amplico SFIO Parasol Światowy (nie dotyczy Amplico Subfunduszu Obligacji Światowych) cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego Funduszu lub na stosowane techniki zarządzania tym portfelem.
Szczegółowe informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, znajdują się w Prospekcie Informacyjnym i Skrócie Prospektu Informacyjnego Amplico SFIO Parasol Światowy oraz w Prospekcie Informacyjnym i Skrócie Prospektu Informacyjnego Amplico FIO Parasol Krajowy, dostępnych na stronie internetowej www.metlifeamplico.pl oraz u podmiotów prowadzących dystrybucję. Amplico TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Amplico TFI S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści zawartych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.