Najczęściej zadawane pytania

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące ogólnie ubezpieczeń oraz oferowanych przez Amplico produktów i usług.

Co muszę wiedzieć przed
podpisaniem wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia na życie?

Przed podpisaniem wniosku przeczytaj uważnie ogólne warunki ubezpieczenia umowy, którą masz zamiar zawrzeć, określające m.in. zakres i początek ubezpieczenia, przysługujące świadczenia, prawa i obowiązki stron, sposób ustalania zdarzeń oraz wypłaty świadczeń, a także opis wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

W przypadku ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym zapoznaj się m.in. ze sposobem alokacji składek, zasadami zarządzania rachunkiem i przyznawania premii, regulaminem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz tabelą opłat.

 

Jakie informacje i dane mam przygotować
przed wypełnieniem i podpisaniem
wniosku o ubezpieczenie na życie?

Swoje dane osobowe (oraz współmałżonka i dzieci w przypadku opcji rodzinnej), informacje dotyczące stanu zdrowia w przypadku umów typu ochronnego oraz zawodu, jeśli jest on obarczony wyższym niż przeciętne ryzykiem, ewentualnie informacje o uprawianym sporcie ekstremalnym lub niebezpiecznym hobby.

Co dzieje się dalej z moim wnioskiem ubezpieczeniowym
po jego podpisaniu?

Wniosek ubezpieczeniowy podlega rozpatrzeniu w Biurze Głównym Towarzystwa. Czas liczony od momentu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w Biurze Głównym Towarzystwa do chwili podjęcia ostatecznej decyzji przez Towarzystwo w sprawie ubezpieczenia trwa od kilku do kilkunastu dni. Na szybkie zakończenie procesu rozpatrywania wniosku mają wpływ różne czynniki, m.in. czas wykonania badań lekarskich lub przekazania Towarzystwu dodatkowych dokumentów, jeśli byłyby wymagane.

Zawarłem umowę, otrzymałem polisę i co dalej?

Zapoznaj się z otrzymanymi dokumentami stanowiącymi polisę. W przypadku zmiany decyzji przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od jej zawarcia (dla przedsiębiorcy okres ten wynosi 7 dni). Jeśli treść otrzymanej umowy odbiega od oferty ustalonej z agentem, przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu w ciągu 7 dni od doręczenia umowy. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj się ze swoim agentem ubezpieczeniowym najszybciej jak to możliwe.

Co to jest kwota wykupu i jak mogę sprawdzić jej wartość?

Kwota wykupu jest to wartość jaką Towarzystwo zobowiązuje się wypłacić w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy. W zależności od typu umowy wartość wykupu to:

 1. W przypadku umów opartych o jednostki.

 • Wartość wykupu obliczana jest poprzez pomnożenie liczby jednostek przez cenę sprzedaży jednostki. Kwota wypłacana Ubezpieczającemu może być skorygowana o odpowiednie wskaźniki wykupu określone w Ogólnych Warunki Ubezpieczenia, danej umowy.  

 2. W przypadku pozostałych umów, przewidujących takie świadczenie.

 • minimalna kwota, jaką Towarzystwo zobowiązuje się wypłacić w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy. Jednocześnie z gwarantowaną wartością wykupu Towarzystwo dodatkowo wypłaci dodatkowe świadczenie, jeśli było naliczone podczas trwania ubezpieczenia (Premia Nadzwyczajna lub Udział w Zysku). Jeśli umowa była indeksowana, to także wypłacona zostanie wartość rachunku inwestycyjnego Indeksacji oraz świadczenie należne z dodatkowych umów inwestycyjnych, jeśli takie umowy zostały zawarte do polisy.

Towarzystwo raz w roku przesyła aktualną wartość wykupu umowy w informacji rocznej o świadczeniach.

W każdym momencie Klient może samodzielnie sprawdzić aktualną wartość wykupu umowy poprzez stronę Internetową, korzystając z portalu e-klient.

Wartość wykupu nie występuje w umowie o charakterze wyłącznie ochronnym (np. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie, Wypadkowy Pakiet Ubezpieczeniowy).

 

Co to jest Premia Nadzwyczajna? / Udział w zysku

Dodatkowy zysk pochodzący z zainwestowania rezerw matematycznych. Towarzystwo inwestuje środki zgromadzone na pokrycie przyszłych, gwarantowanych świadczeń na rzecz Klienta, czyli tzw. rezerwy matematyczne (patrz: Rezerwy matematyczne). Przy kalkulacji produktu Towarzystwo zakłada, że będzie osiągać zysk na rezerwach matematycznych w okrślonej wysokości (tzn. stopa techniczna). Jeżeli Towarzystwo osiągnie z rezerw zysk wyższy, niż zostało to założone przy kalkulacji produktu, to nadwyżka tego zysku ponad stopę techniczną, po odjęciu kosztów administracyjnych, jest dzielona pomiędzy Towarzystwo a Klienta w proporcjach określonych w umowie. Część należna Klientowi jest nazywana Premią Nadzwyczajną lub udziałem w zysku.

Wysokość Premii Nadzwyczajnej (udziału w zysku) można sprawdzić logując sie do portalu e-klient.

 

W jakich terminach mogę opłacać składki za polisę?

Zgodnie z umową składki powinny być opłacane co roku, w ustalonej częstotliwości licząc od daty wejścia w życie ubezpieczenia.Umowa przewiduje możliwość opłacania składki za okresy krótsze niż rok, wymaga to jednak zgody Towarzystwa.

 

 

Nie otrzymałem blankietu na wpłatę kolejnej składki.
W jaki sposób mogę opłacić składkę?

Należną składkę można opłacić dokonując przelewu lub wpłaty przekazem pocztowym na numer rachunku właściwy dla danej polisy.

Na 30 dni przed terminem płatności Towarzystwo wysyła blankiety przypominające o wpłacie. Jeśli zbliża się termin płatności, a blankiet na wpłatę składki jeszcze nie dotarł, można:

 • sprawdzić wysokość składki i numer konta, na który należy dokonać wpłaty logując się do portalu e-klient.

 

 • skontaktować się z Telefonicznym Centrum Informacji dzwoniąc pod numerem +48 22 523 50 70 (poniedziałek -piątek, godzina 8.00 - 18.00), gdzie można uzyskać informację o numerze konta do wpłat składek oraz wysokości bieżącej składki. Na życzenie Klienta może zostać zlecona ponowna wysyłka blankietu na wpłatę na adres korespondencyjny Ubezpieczającego.

Zaginął oryginał mojej polisy ubezpieczeniowej.
Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Towarzystwo wystawia duplikat umowy. Szczegółowa instrukcja jest przedstawiona na stronie internetowej w obszarze Zmiany w umowie indywidualnej w zakładce Zmiany formalne.  

W jaki sposób i kiedy mogę dokonać zmian w polisie
mających wpływ na wysokość składki, np. zmienić częstotliwość opłacania składek, dokupić umowy dodatkowe lub z nich zrezygnować?

Jeśli warunki zawartej umowy przewidują możliwość zmiany w celu poprawnego zgłoszenia zmiany prosimy o zapoznanie się z instrukcją przedstawioną na stronie Internetowej w obszarze Zmiany w umowie indywidualnej.

W jaki sposób mogę zgłosić zmianę adresu do korespondencji,
nazwiska czy Uposażonych ?

Zmiany te mogą byc zgłoszone w dowolnym terminie. Forma i możliwości zgłoszenia są przedstawione na stronie Internetowej w obszarze Zmiany w umowie indywidualnej w zakładce Zmiany formalne.

 

Czy moja umowa może stanowić zabezpieczenie kredytu bankowego?
Jakich formalności muszę dopełnić?

Jeśli umowa ubezpieczenia pozostaje w mocy i jest na bieżąco opłacana może stanowić zabezpieczenie kredytu, o ile bank wyrazi na to zgodę. Szczegółowa instrukcja jest przedstawiona na stronie Internetowej w obszarze Zmiany w umowie indywidualnej w zakładce Zmiany formalne.

 

 

Nie opłaciłem składki w terminie karencji i ochrona ubezpieczeniowa
z tytułu mojej umowy wygasła.
Czy możliwe jest wznowienie ochrony ubezpieczeniowej?

Decyzja o warunkach wznowienia ochrony oraz jej zakresie podejmowana jest indywidualnie na podstawie aktualnych informacji na temat stanu zdrowia, wieku, wykonywanego zawodu. Stanowią one podstawę do weryfikacji oceny ryzyka, która może się zmienić w stosunku do pierwotnej zarówno na korzyść, jak i niekorzyść Klienta.

Wznowienie ochrony ubezpieczeniowej jest możliwe w terminie wskazanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W celu wznowienia ochrony prosimy o kontakt z agentem ubezpieczeniowym. Szczegółowa instrukcja jest przedstawiona na stronie Internetowej w obszarze Zmiany w umowy indywidualnej w zakładce Inne zmiany w umowach.

 

 

Co to jest automatyczne kredytowanie składek?

Automatyczne kredytowanie składek dotyczy umów, które nie są oparte o jednostki UFK i mają wartość wykupu. Jeśli w wyznaczonym terminie składka ubezpieczeniowa nie wpłynie, Towarzystwo opłaca polisę ze swoich środków, jako zabezpieczenie traktując wartość wykupu polisy.

Dzięki opcji automatycznego kredytowania składek Ubezpieczony ma zapewnioną dalszą ochronę ubezpieczeniową z tytułu umowy, mimo że składka faktycznie nie została opłacona. Ubezpieczający w takiej sytuacji musi jedynie spłacić odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowej wpłaty.

Opłacanie składek przez Towarzystwo na zasadzie udzielenia pożyczki zmniejsza wartość wykupu polisy o składki wraz z odsetkami i może trwać jedynie do momentu, kiedy łączna kwota zadłużenia jest niższa od wartości wykupu polisy.

 

Jak mogę spłacić zadłużenie z tytułu automatycznego kredytowania składek?

Aby spłacić zadłużenie całkowicie, należy wpłacić wszystkie zaległe składki wraz z odsetkami za zwłokę. Towarzystwo umożliwia również częściową spłatę zaległości. Minimalna rata spłaty częściowej wynosi 300,00 zł.

 Informację na temat spłaty zadłużenia prosimy zgłosić:

 • telefonicznie kontaktując się z Telefonicznym Centrum Informacji pod numer +48 22 523 50 70, lub
 • wysyłając e-mail na adres  lifeinfo@metlifeamplico.pl wraz z potwierdzeniem wpłaty, lub
 • przesyłając do Towarzystwa lub składając w najbliższym biurze MetLife Amplico kopię dowodu wpłaty z tytułem „spłata kredytowania składki”.

Szczegóły dotyczące spłaty zaległości można znaleźć na stronie Internetowej w obszarze Zmiany w umowie Indywidualnej.

Aktualną wysokość zadłużenia można sprawdzić:

 • samodzielnie logując się do portalu e-klient.
 • kontaktując się z Agentem ubezpieczeniowym lub najbliższym biurem regionalnym MetLife Amplico,
 • telefonicznie przez Telefoniczne Centrum Informacji dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 523 50 70 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -18.00.

 

Mam poważne trudności finansowe i nie stać mnie
na opłacanie składek w dotychczasowej
wysokości. Co mogę w tej sytuacji zrobić?

Polisy ubezpieczeniowe na życie to umowy wieloletnie o charakterze długoterminowym. Dlatego decyzja o warunkach, na jakich umowa ma być zawarta, powinna być podejmowana z dużą rozwagą i oceną sytuacji w latach przyszłych.

Zawsze może jednak zdarzyć się coś nieoczekiwanego. MetLife Amplico stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom Klientów także wtedy, gdy doświadczają trudności finansowych.

Wszystkie nasze propozycje zależne od posiadanej przez Klienta umowy mają na celu utrzymanie umowy i umożliwienie Klientowi dalszego opłacania składek:

 1. Zmiana trybu opłacania składek (częstotliwości) – rozłożenie wydatków związanych z utrzymaniem polisy na dwie lub cztery raty w roku ułatwia kontynuację umowy.

Rezygnacja z wybranych umów dodatkowych, możliwa w każdym terminie płatności składek – wprawdzie rezygnacja z umów dodatkowych oznacza zmniejszenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy, ale powoduje również obniżenie  wysokości składki.

 1. Częściowe obniżenie sumy ubezpieczenia z tytułu umowy, czyli obniżenie wysokości składki – tylko do kwoty minimalnej określanej corocznie przez Towarzystwo.
 2. Zatrzymanie składki na aktualnym, obowiązującym poziomie, bez konieczności akceptowania kolejnych indeksacji – dla Klientów indeksujących umowę.
 3. Automatyczne kredytowanie składek – rozwiązanie dla Klientów, których polisy posiadają wartości wykupu. Brak składki w terminie płatności powoduje, że zostaje ona opłacona na zasadzie pożyczki udzielonej przez Towarzystwo. Dzięki temu Klient, mimo że nie zapłacił składki, ma zapewnioną ochronę ubezpieczeniową.

Warto wspomnieć, że od pewnych sytuacji chronią także określone umowy ubezpieczenia. Właściciel takiej umowy dodatkowej ma gwarancję, że w przypadku niezdolności do pracy z powodu całkowitego i trwałego inwalidztwa opłacanie składek z tytułu umowy przejmie na siebie Towarzystwo.

 

 

Czy mogę opłacić składkę przelewem z zagranicy?

Można opłacić składkę przelewem z zagranicy w obcej walucie. Należy jednak dokładnie zapoznać się z opłatami pobieranymi przez bank, z którego dokonywany jest przelew oraz z aktualnym kursem złotego. Poza tym zakup usług poza granicami kraju wiąże się z pewnymi utrudnieniami, a koszty przekazywania składki są wyższe. Dokonując przelewu, należy również zaznaczyć, że wszystkie opłaty mają być pobierane z konta Klienta, a nie potrącane z przelewanych kwot.

Dokonując przelewu z zagranicy należy posługiwać się międzynarodowym formatem numeru rachunku (IBAN). 

Swift: CITIPLPX

PL XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX – indywidualny numer rachunku umowy

Dlaczego w rocznicę wejścia
w życie polisy otrzymuję przekaz
na podwyższoną składkę?

Prawdopodobnie zakupiona umowa jest indeksowana. Celem indeksacji jest ochrona świadczeń przed skutkami inflacji poprzez coroczne podwyższanie składki o wskaźnik indeksacyjny. Wskaźnik indeksacji jest ustalany przez Towarzystwo 30 września każdego roku.

Czy w terminie płatności składki z tytułu polisy
mogę opłacić składkę w innej wysokości niż kwota
figurująca na przekazie przesłanym przez Towarzystwo?

Tak, ale przed dokonaniem wpłaty, w celu ustalenia możliwości opłacenia takiej składki, prosimy o kontakt z Towarzystwem:

 • za pośrednictwem portalu e-klient.
 • telefonicznie przez Telefoniczne Centrum Informacji dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 523 50 70 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -18.00
 • pisemnie wysyłając korespondencję na adres Towarzystwa:

ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa.

Ile mam czasu na opłacenie składki z tytułu umowy ubezpieczenia?

Składki powinny być opłacane w terminie wymagalności. W zależności od typu umowy Klientowi przysługuje 30-dniowy lub 60-dniowy okres karencji od terminu płatności, podczas którego składka powinna wpłynąć na rachunek Towarzystwa. Okres karencji Klient może sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia swojej umowy. Datę opłacenia składki jest dzień jej wpływu na rachunku Towarzystwa.

Odrzuciłem ofertę indeksacji w dwóch
ostatnich latach. Teraz chciałbym z niej
skorzystać. Co powinienem zrobić?

Przed rocznicą wejścia w życie umowy należy przesłać do Towarzystwa wniosek o przyznanie indeksacji wraz z wypełnionym „Oświadczeniem o stanie zdrowia”. Formularz oświadczenia można uzyskać, kontaktując się z agentem ubezpieczeniowym lub z najbliższym biurem MetLife Amplico.

Dlaczego w umowie „Życie+” (ubezpieczenie na życie i dożycie)
indeksowana jest tylko suma ubezpieczenia na wypadek śmierci?

Indeksowanie umowy typu „Życie+” nie powoduje tylko indeksowania sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci ale także utworzenie rachunku inwestycyjnego Indeksacji, który zapewnia wyższą wypłatę kwoty w chwili zakończenia umowy. Na rachunku indeksacji inwestowana jest część nadwyżki składki, która podlega oprocentowaniu, według stopy zwrotu osiągniętej w danym roku przez Towarzystwo.

Wyższa suma ubezpieczenia na wypadek śmierci zapewnia w przypadku śmierci Ubezpieczonego wyższą wypłatę świadczenia osobom bliskim a nadwyżka przekazywana na rachunek indeksacyjny stanowi dodatkowe źródło finansowe, a także zabezpieczenie przed skutkami inflacji. 

Jak mogę rozwiązać umowę ubezpieczenia?

Aby rozwiązać umowę ubezpieczenia należy przekazać Towarzystwu pisemny wniosek podpisany przez Ubezpieczającego. Jeśli umowa ubezpieczenia jest rozwiązywana:

 • w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy – Towarzystwo zwraca opłaconą składkę,
 • po upływie 30 dni od daty otrzymania polisy, jeśli umowa nie posiada wartości wykupu rezygnacja polega jedynie na poinformowaniu Towarzystwa o tym fakcie. W takiej sytuacji Ubezpieczającemu nie przysługuje wypłata żadnych środków z tytułu umowy ubezpieczenia.

W przypadku umów na życie:

 • jeśli umowa posiada wartość wykupu Towarzystwo dokonuje wypłaty tej wartości  powiększonej o dopisaną do umowy Premię Nadzwyczajną / Udział w zysku i środki zgromadzone w ramach rachunku Inwestycyjnego Indeksacji, który powstał, jeśli Ubezpieczający korzystał z indeksacji.

 W przypadku umów opartych o jednostki:

 • jeśli umowa posiada wartość wykupu Towarzystwo dokonuje wypłaty świadczenia wykupu. Szczegółowe informacje o zasadach naliczania świadczenia wykupu znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 Wypłaty nie są dokonywane w przypadku ubezpieczeń wyłącznie ochronnych.

W jaki sposób mogę złożyć skargę?

Każdemu z Klientów przysługuje prawo do złożenia skargi. Wszelkie skargi, reklamacje, zażalenia powinny być kierowane na adres biura głównego Towarzystwa, do Departamentu Obsługi Klienta. Skargi można składać pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres email: lifeinfo@metlifeamplico.pl.

Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia mogą również zwrócić się o udzielenie pomocy do Rzecznika Ubezpieczonych. Towarzystwo  udzieli odpowiedzi na skargę lub poinformuje o przeszkodach uniemożliwiających udzielenie odpowiedzi w terminie maksymalnie 30 dni.